Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Анна із міста: Луганськ :: Запитання: 32489  
Анна запитує:
Риторичний портрет сучасного вчителя словесника
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєляк О. М. Визначення рівнів розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-філологів з використанням критеріального підходу // Науковий вісник. — О., 2011. — N 9–10. — С.144–149.
Василенко В. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. Василенко, В. Герман; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. — Суми: Наталуха А. С., 2011. — 275 с.
Голуб Н. Б. Викладання риторики майбутнім учителям-словесникам // Вісник. — Глухів, 2006. — Вип.7. — С.105–110.
Голуб Н. Б. Ідеал сучасного вчителя: мовно-риторичний аспект / Н. Б. Голуб // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . - 2007. - № 32. - С. 132-136.
Голуб Н. Б. Риторична освіта сучасного вчителя // Збірник наукових праць. — Бердянськ, 2009. — N4. — С.197–203.
Голуб, Ніна. Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів // Наукові записки. — Тернопіль, 2009. — N1. — С.92–97.
Голуб Н.Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н.Б. Голуб ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gnbpnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Клочек, Григорій. Риторика вчителя-словесника [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. ф-ту філології та журналістики / Г. Клочек, І. Оцабрик ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кафедра української літератури та журналістики. - Кіровоград : [б.в.], 2005. - 41 с.
Космеда, Тетяна. Іван Франко про педагогічну риторику, впливову силу слова // Verba Magistri. — Х., 2008. — С. 632–642.
Культура мовлення вчителя-словесника [Текст] / уклад. О. М. Горошкіна [та ін.]. - Луганськ : Навчальна книга, 2007. - 111 с.
Кущ, Ольга. Мовна особистість учителя в професійній діяльності // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 238–242.
Нікітіна, Алла. Методична підготовка майбутніх учителів-словесників до навчання риторики в загальноосвітній школі // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2008. — Вип. 4. — С. 245–254.
Окуневич Т.Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.Г. Окуневич ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03otgurd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Окуневич Т. Г. Шляхи формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя-словесника // Херсонський держ. пед. ун-т. Збірник наукових праць. Пед. науки. — Херсон, 1998. — Вип.5. — С.159–164.
Первушина А. В. Критерії та рівні сформованості риторичних умінь майбутнього педагога // Зб. наук. пр. — Хмельницький, 2003. — N24, ч.2: Спец. вип. — С.193–198.
Риторична культура вчителя в умовах профілізації [Текст] / О. М. Горошкіна [та ін.] ; Управління освіти і науки Луганської обласної держ. адміністрації, Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2007. - 56 c.
Симоненко Т. В. Культура мовлення майбутніх учителів-словесників на рівнях фонетики й орфоепії (до постановки проблеми) // Вісник. — Черкаси, 2004. — Вип.55: Сер.: Педагогічні науки. — С.134–139.
Симоненко Т.В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Симоненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07stvsff.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Татарина И. А. Формирование коммуникативно-речевой культуры студентов-филологов на основе принципов педагогической риторики // Наук. вісник. — Одеса, 2004. — N5–6. — С.8–13.
Тітаренко І. М. Формування культури педагогічного спілкування майбутнього вчителя-словесника засобами української літератури // Педагогічні науки. — Суми, 2005. — 2005. — С.262–266.
Уварова А. М. Педагогічна розповідь — першооснова риторичної майстерності вчителя // Педагогічні науки. — Суми, 2006. — 2006, ч.2. — С.295–301.
Уварова А. М. Риторична культура вчителя в умовах особистісно-орієнтованого навчання й виховання // Педагогіка і методика навчання і виховання: Проблеми розвитку творчої особистості. — Суми, 1997. — С.261–266.
pedmaster.ucoz.ua/_ld/0/2_Monografy.pdf?

.: Розділ: Література :: 24.10.2013 15.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.63108 seconds