Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44819
   


Автор запитання: Дар'я із міста: Луганськ :: Запитання: 32744  
Дар'я запитує:
Допоможіть підібрати джерела до курсової роботи "Типологія заголовків французької автобіографічної прози". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Дар'є!
На жаль, конкретної інформації за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах), так як означена Вами тематика може відноситись до різних галузей наук. Розділ "Література" не відповідає запитанню.
Можливо, Вам стануть у нагоді наступні видання:
Бабенко Т. Ю. Фрагментарна біографія як різновид художньо-біографічної прози // Слов’янська філологія. — Горлівка, 2004. — Вип.5. — С.158–165.
БУЦЬ Жанна. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ЖІНОЧНІСТЬ У ЗАГОЛОВКАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ РОМАНІВ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ // НАУКОВI ЗАПИСКИ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки. - Випуск 95 (1). - С. 161-165. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/37.pdf (Зверніть увагу на список літератури).
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 137 с.
Гончарова Е. А. (1984) Пути лингвистического выражения категорий автор-персонаж в художественном тексте. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1984. – С. 16–84.
Горшкова К.А., Шевченко Н.Г. Роль заглавия-аллюзии в реализации категории интертекстуальности в художественном тексте // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків: Константа, 2005. – № 667. – С. 175 –178.
Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя) : [монографія]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2002. – 292 с.
Кожина Н.А. Способы выражения экспрессии в заглавиях художественных текстов // Проблемы экспрессивной стилистики: сб. науч. тр. – Р.-на-Д., 1987. – С. 111–116.
КРАВЕЦЬ Ярема. ФРАНЦУЗЬКА ПРОЗА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2013. - Випуск 58. - С. 241–261.- http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/58_2013/58_2013_24KRAVETS.pdf
Кравець Я. Іван Франко : переклад драми Віктора Гюго «Торквемада» / Я. Кравець // Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 76. – С. 216–222.
Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів XIX - XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Л.В. Литвин ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06llvfrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. – М.: Изд-во “Ось-89”, 1999. – 192 с.
МОЛОКОВА Ольга. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ПАМ’ЯТЬ У ЗАГОЛОВКАХ ПСЕВДОАВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ П. МОДІАНО // НАУКОВI ЗАПИСКИ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки. - Випуск 95 (1). - С. 244-248.- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/56.pdf
Смущинська І. В. Суб'єктивна модальність французької прози / І. В. Смущинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001. - 255 с.
Черкашина Т. Класична та постмодерна художньо-біографічна проза: спроба порівняльного аналізу // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.21. – Ч.2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В.Козлов (відп.ред.) та ін. – К.: Акцент, 2005. – С.642-648.
Черкашина Т. Система внутрішніх заголовків текстів художньо-біографічної прози // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2006. – № 10(105) червень. – С.207-215.
О. О. Тучкова. Оповідна структура французького автобіографічного роману- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_6/R1/Tuchkova.pdf
ФРАНЦУЗЬКА ПРОЗА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. -
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2013. - Випуск 58.- http://philology.lnu.edu.ua/visnyk/58_2013/58_2013_zmist_ukr.htm

.: Розділ: Література :: 14.11.2013 16.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.598804 seconds