Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 34764  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники (посібники) з геометрії ХІХ-ХХ століття та їх характеристику. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авраменко В. Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні [Електронний ресурс] / В. Авраменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2011. - № 39(2). - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_39(2)__39.pdf
Бевз, Григорій. Філософія шкільного підручника геометрії / Г. Бевз // Математика в школі. - 2007.- №4. - С.29-37.
Бурда, М. І. Зміст підручника з геометрії для спеціалізованих шкіл. // Проблеми сучасного підручника. — К.,, 2000. — Вип. 2. — С. 44-47.
Гапак О. М. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Гапак; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2012. - 20 c.
Гупан Н. М. Перші здобутки вітчизняного підручникотворення у контексті диференціації навчання школярів (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Гупан // Педагогіка та психологія . - 2011. - Вип. 39. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2011_39_16.pdf
Лубенська, Т. Деякі нові аспекти методики написання підручника з тем «Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія». // Міжнародна Наукова Конференція ім. акад. М.Кравчука. Сьома Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука, (14-16 травня 1998 р., Київ). — К., 1998. — С. 300-301.
Міськова Н. М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і роки XIX - 30-і роки ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. пед. наук / Н. М. Міськова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnmrrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Міськова Н.М. Творення підручників з математики в початкових школах України в 1917-1933 рр. // Нова пед. думка. - 2003. - №3. - С. 81-83.
Проблеми математичної освіти. ПМО-2010 : Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 24 - 26 лист. 2010 р., Черкаси / ред.: А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда; МОН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Білорус. держ. ун-т, Брян. держ. ун-т ім. академіка І.Г. Петровського. - Черкаси, 2010. - 398 c.
Сверчевська І. А. Еволюція вивчення геометричних тіл у шкільному курсі стереометрії / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2003. - № 13. - С. 28-31.
Сверчевська І. А. Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі : Автореф. дис... канд. пед. наук / І. А. Сверчевська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07siatzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сверчевська І. А. Структурування змісту розділу "геометричні тіла" у перших шкільних підручниках з геометрії західної України / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 48. - С. 54-58.
Семеновська, Л. Ідея політехнізму в підручникотворенні (друга половина XIX – початок XX ст.). // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ, 2008. — Вип. 40. — С. 166-171.
Стрілець С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878 - 1925) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. І. Стрілець; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 19 c.-
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ssipsl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стрілецька, Наталія Михайлівна. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : монографія / Стрілецька Н. М. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 295 с.
Стукало Н. М. Вивчення неевклідової геометрії в середній школі (за методикою П. О. Долгушина (1912 р.)) / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 34–39.
Стукало Н. М. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти в кінці XIX - на початку XX століття: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Стукало ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SNMSHM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стукало Н. М. Питання пропедевтичного курсу геометрії в діяльності Київського фізико-математичного товариства і сучасна школа / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 1. – С. 51–54.
Стукало Н. М. Реалізація О. М. Астрябом ідей Київського фізико-математичного товариства в підручнику «Наочна геометрія» (1909) / Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 року) / [за ред. проф. І. В. Зайченка]. – Чернігів, 2005. – С. 18–21.
Фуртак Б. Л. Структурування змісту в сучасних австрійських і українських підручниках з математики і фізики для середньої школи (порівняльний аналіз) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / Б. Л. Фуртак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жосан О.Е. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)- http://ps.kspu.edu/index.php/ps/article/view/11/11
Шеховцова Дарья Николаевна. Сравнительный анализ школьных учебников геометри- http://jurnal.org/articles/2009/ped13.html

.: Розділ: Математика :: 6.08.2014 07.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240256 seconds