Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35296  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал по темі "Методика вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики в класах різних профілів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Біляй Ю. П. Система контролю знань до дистанційного курсу "Теорія ймовірностей і математична статистика” [Електронний ресурс] / Ю. П. Біляй // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання . - 2011. - №. 10. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_2_2011_10_18.pdf
2. Війчук Т.І. Вивчення елементів статистики в контексті міжпредметних зв'язків шкільних курсів математики і фізики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.І. Війчук ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09vtikmf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Задорожня Т.М. Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Задорожня ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 24 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ztmfes.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Карупу О. В. Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам [Електронний ресурс] / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_11.pdf
5. Соколенко Л. О. Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля [Електронний ресурс] / Л. О. Соколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_26.pdf
6. Трунова О.В. Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Трунова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07tovpvm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Хомяк М. Специфіка викладання теорії ймовірностей для студентів напряму "Соціологія" [Електронний ресурс] / М. Хомяк // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_18.pdf
*****
8. Андрієнко В. О. Математична статистика для психологів : Навч. посіб. для студ. вузів, що навч. за спец. "Психологія" / В. О. Андрієнко; Південноукр. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О. : АстроПринт, 1999. - 231 c.
9. Варущик, Н. П. Вивчення елементів комбінаторики та теорії ймовірностей [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. П. Варущик, Т. А. Овчинникова ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 78 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 77-78
10. Задорожня Т.М. Використання прикладних задач при вивченні теорії ймовірностей // Математика в шк. – 2005. – № 10. – С. 35 – 39.
11. Задорожня Т.М. Впровадження початків теорії ймовірностей у навчальний процес – потреба часу // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К., Логос, 2001, том ХХІХ. – С.73 – 78.
12. Задорожня Т.М. Деякі особливості вивчення теорії ймовірностей // Теорія та методика навчання математики та фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В трьох томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1: Теорія та методика навчання математики. – С.102 – 104.
13. Клочко Н. О. Нові підходи до вивчення теорії ймовірностей і математичної статистики / Н. О. Клочко // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2001. - № 4. - С. 98-102. – [Запропоновано методику застосування математичних пакетів у процесі вивчення теорії ймовірності та математичної статистики].
14. Пуханова Л. С. Особливості методики навчання теоретичному матеріалу з теорії ймовірностей і математичної статистики студентів ВНЗ / Л. С. Пуханова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 26. - С. 105-108.
15. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : Підруч. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / З. І. Слєпкань. - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Вища шк., 2006. - 582 c. [Запропоновано загальну методику навчання математики, зокрема, методику навчання математики в V - VI класах, алгебри, геометрії в основній школі, стереометрії, елементів комбінаторики, початків теорії імовірностей вступу до статистики.]
16. Трунова О. В. Методика структурування і вивчення теоретичного матеріалу з початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в умовах диференціації навчання / О. В. Трунова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 25. - С. 164-170. [Розглянуто профільну і рівневу диференціацію як нерозривні елементи процесу навчання під час вивчення теоретичного матеріалу початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики]
17. Трунова О. В. Система задач з початків теорії ймовірностей та вступу до статистики і методика їх розв'язування / О. В. Трунова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 26. - С. 96-104.
18. Трунова О.В. Про вивчення початків теорії ймовірностей та елементів статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики // Математика в школі. - 2005. - №2. - С.40-47.

.: Розділ: Математика :: 3.11.2014 21.28.20 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.668073 seconds