Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44553
   


Автор запитання: валерія із міста: козятин :: Запитання: 35692  
валерія запитує:
допоможіть, будь ласка знайти інформацію і інтернет-джерела на тему : Формування та особливості функціонування локальних територіальних рекреаційних систем в Україні.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрющенко К. А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / К. А. Андрющенко ; Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09akatrk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гаман П. І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / П. І. Гаман ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 40 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gpikru.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гудзь М. В. Потенціал приморської курортно-рекреаційної території: стан і перспективи використання [Текст] : монографія / М. В. Гудзь ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 352 с.
Гудзь М. В. Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / М. В. Гудзь; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Донецьк, 2011. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GMVKRT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Донченко Л. М. Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я) : автореф. дис... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. М. Донченко; Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. - О., 2002. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02dlmpzp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кілінська К. Й. Рекреаційне природокористування на території Карпато-Подільського регіону України [Текст] : навч.-метод. посіб. / К. Кілінська, А. Лісовська ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 287 с.
Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. Ф. Кифяк ; М-во економікиУкраїни, Н.-д. екон. ін-т. - К. ; Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 427 с.
Кифяк В. Ф. Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 199-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_1_47.pdf.
Ключенко А. В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А. В. Ключенко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 197-204.
Красовська Г. Функціональні особливості рекреаційних територій [Електронний ресурс] / Г. Красовська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. - 2013. - № 20(2). - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2013_20(2)__33.pdf.
Кучер С. Ф. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / С. Ф. Кучер ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ksfspm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Лялюк-Вітер Г. Д. Екологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі Українських Карпат: автореф. дис... канд. біол. наук: 06.03.03 / Г.Д. Лялюк-Вітер ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09lgdmuk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Марчук В. В. Удосконалення механізмів розвитку рекреаційного комплексу регіону на основі територіальної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / В. В. Марчук; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2012. - 20 c.
Нездоймінов С. Г. Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / С.Г. Нездоймінов ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН Украіни. — О., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10nsgapd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пушкар Б. Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Б. Т. Пушкар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 20 c.
Рега М. Г. Управління підприємствами туристичної сфери в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. Г. Рега ; Європ. ун-т. — К., 2010. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10rmgtsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Рудь Н. В. Оцінка рекреаційного навантаження на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України [Електронний ресурс] / Н. В. Рудь // Автохтонні та інтродуковані рослини. - 2013. - Вип. 9. - С. 117-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/atiru_2013_9_20.pdf.
Сай В. Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій / В. Сай, Ю. Хавар // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. - 2013. - Вип. 1. - С. 145-149.
Слюсарчук О. П. Функціональне зонування рекреаційних територій: управлінський аспект (на прикладі Закарпатської області) [Електронний ресурс] / О. П. Слюсарчук // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 455-461.
Управління рекреаційними територіями [Текст] : монографія / О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. В'юн ; за ред. В. В. Горлачука ; Акад. екон. наук. України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 235 с.
Філонич О. М. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / О. М. Філонич ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11FOMPVU.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Царик П. Л. Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування : [монографія] / П. Л. Царик, Л. П. Царик. - Т. : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 186, [8] c.
Циганюк Н. Є. Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України [Електронний ресурс] / Н. Є. Циганюк // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_2_54.pdf.
Циганюк Н. Є. Фінансове забезпечення розвитку логістичної рекреаційної системи регіонів України [Електронний ресурс] / Н. Є. Циганюк, С. В. Сидорук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 171-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_1_28.pdf.
Цигичко С. П. Удосконалення еколого-естетичних властивостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект) : автореф. дис... канд. архіт. / С. П. Цигичко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07cspmla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чичкалюк Т. О. Формування та функціонування організаційно-економічного механізму розвитку рекреаційних територій Південного регіону України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Т. О. Чичкалюк ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHTPRU.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шмигова О. М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Шмигова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domuid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шулик В. В. Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні : автореф. дис... д-ра архітектур. наук: 18.00.01 / В.В. Шулик ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 26 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08svvrsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Щепанський Е. В. Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_2_21.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Туризм :: 10.12.2014 17.55.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.243863 seconds