Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 35951  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможiть, будь ласка, знайти лiтературу для написання реферату "Роль логічних методів у наукових дослідженнях"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Худолій Л. М. Методи наукових досліджень в аграрній економіці / Л. М. Худолій, Я. С. Ларіна, Г. М. Чорний // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 79-84 : фот.цв. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Уточнено й поглиблено зміст поняття "методи дослідження" в контексті підготовки магістерських і дисертаційних робіт.
Шафіров В. Людиноцентристський підхід як методологічна основа наукових досліджень у правознавстві / В. Шафіров // Право України. - 2014. - № 1. - С. 148-155. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Людиноцентристський підхід застосовано для аналізу різних, заснованих на праві і таких, що випливають з нього, правових понять. Виявлено бінарну природу права, що складається з двох компонентів: природного начала (природа особистості) і позитивного (політична природа). Розкрито родове поняття "норма права". Воно має будуватися виходячи з наявності двох самостійних правил: норми пропозиції і норми припису.
Журавлева Е. Ю. К типологии методов интернет-исследования / Е. Ю. Журавлева // Вопросы философии. - 2013. - № 5. - С. 84-93. - Библиогр. в конце ст.
Карпов А.О. Метод научных исследований VS метод проектов / А. О. Карпов // Педагогика. - 2012. - № 7. - С. 14-25. - Библиогр. в конце ст.
Гордієнко В.І. Аналіз методів дослідження організаційної культури професійно-освітніх середовищ / В.І. Гордієнко // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. - 2005. - Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 60-67
Яковлєв, Максим Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. - 2011. - № 3. - С. 21-30. - Бібліогр.:18 назв.
Анотація: У статті дається загальний огляд тематики досліджень політичних партій у західній політичній науці.
Циганенко, Галина Про довіру: методи діагностики та практична робота. Наукові дослідження / Галина Циганенко // Психолог. - 2014. - № 21 (листопад) . - С. 6-17 : табл. - Бібліогр.: 21 назв. - Зміст: Методика "Шкала міжособистісної (соціальної) довіри Дж.Б. Роттера" ; " Опитувальник вивчення довіри до себе"Н. Астаніної ; Контракт з учасниками на проведення навчального тренінгового курсу "Школа тренерів"
Пироженко, Віктор Олексійович Поняття істини в суспільствознавстві у контексті ситуаційного аналізу / В.О. Пироженко // Вісник Національної академії наук України. - 2005. - № 11. - С. 19-31. - Бібліогр.: 8 назв.
Анотація: Досліджуються умови істинності наукових теорій у сіспільствознавчих дисциплінах з урахуванням специфіки останніх. Робиться висновок про можливість істинного в традиційному сенсі пізнання суспільних явищ. Для цього як основний метод суспільствознавства пропонується метод ситуаційного аналізу, що дозволяє виділити у поведінці суб'єкта ситуаційну логіку, тобто інваріантні дії і мотиви, а отже, зробити їх об'єктом узагальнень, формалізації й емпіричної перевірки.
Кисляковська, Ірина Перед-досвідне знання у науках про природу / Ірина Кисляковська // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 80-89. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Епістемологія та філософія науки раціоналістичного напрямку традиційно проблематизують спроможність продукувати нове знання. Перед філософією науки стоїть завдання з'ясувати, чи обсяг нового знання у науках про природу є наперед обмеженим. Автор статті досліджує деякі ризики природознавства, пов'язані з прийняттям радикально нових форм знання.
Бобровник С. Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ / С. Бобровник // Право України. - 2014. - № 2. - С. 262-271. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Досліджуються наукові методи пізнання компромісу та конфлікту як соціальних інститутів. Визначається співвідношення методу та методологічного підходу. Особлива увага приділяється аналізу новітніх методів вивчення компромісу і конфлікту. Запропоновано характеристику функціонального методу, що досліджує компроміс і конфлікт з точки зору їх функцій та дисфункцій, та системно-структурного методу, що надає можливість не лише визначити структуру аналізованих категорій, а й їх місце у системі соціальних інститутів. Визначено значення герменевтичного методу, що визначає компроміс і конфлікт як способи буття суспільства, феноменологічного- як результат пізнання суспільних феноменів, синергетичного- як спосіб та результат комунікації суб'єктів.
Бірта, Габріелла Олександрівна Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник / Габріелла Бірта, Юрій Бургу ; М-во освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 141,[1] с.
Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 212 с. : табл., схеми
Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Чернігівський націонал. технологічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 359,[1] с.
Загрядский, Виктор Павлович Методы исследования в физиологии труда / Виктор Загрядский, Зоя Сулимо-Самуйлло ; Академия Наук СССР (Москва), Научный совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных (Москва). - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. - 93 с.
Кузьменко, Тетяна Миколаївна Соціологія : навч. посібник / Тетяна Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 319 с. : табл.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/83/22/
http://pidruchniki.com/1056112740302/logika/metodi_nauki_logiki
http://pidruchniki.com/1595021040345/logika/logika_nauki
http://buklib.net/books/31444/
http://www.refine.org.ua/pageid-5562-5.html
http://zaochka.net/catalog_p_9_p_5.html
http://daviscountydaycare.com/naukove-pznannya-jogo-formi--metodi/40-metodi--metodologya-pznannya-zagalnonaukov-metodi-emprichnogo--teoretichnogo-pznannya.html
http://library.if.ua/book/64/4597.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00081483_0.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-11875.html
http://uristinfo.net/2010-12-16-20-00-40/133-kg-volinka-teorija-derzhavi-i-prava/3667-rozdil-2-metodologija-teoriyi-derzhavi-i-prava.html

.: Розділ: Тексти книг :: 23.01.2015 17.20.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.28563 seconds