Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44553
   


Автор запитання: маряна із міста: львів :: Запитання: 36247  
маряна запитує:
Добрий день!Допоможіть підібрати літературу на курсову роботу тема:туристично-рекреаційний комплекс України:суспільно географічні проблеми
Наша відповідь:
Доброго дня, Маряно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воробйова О. А. Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / О. А. Воробйова ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07voartp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Воробйова О. А. Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері : монографія / О. А. Воробйова, І. М. Дишловий, С. К. Харічков ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О., 2009. - 374 c.
Вуйцик О. Вплив податкового регулювання на інвестиційну діяльність у рекреаційно-туристичному комплексі України [Електронний ресурс] / О. Вуйцик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 35-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mv_2012_29(2)__7.pdf.
Вуйцик О. І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичному комплексі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. І. Вуйцик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2013. - 20 c.
Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / В. Г. Явкін [та ін. ] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 344 c.
Горошкова Л. А. Моделювання факторів сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Електронний ресурс] / Л. А. Горошкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2014_1(1)__7.pdf.
Дмитренко В. М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. М. Дмитренко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dvmrtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Донченко Л. М. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму / Л. М. Донченко, Н. П. Гостєва // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2010. - Вип. 1. - С. 37-42.
Іванунік В. О. Атрактивний потенціал розбудови закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури в межах природної місткості регіону (на прикладі Чернівецької області) / В. О. Іванунік // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 18. - С. 126-132.
Мерзляк А. В. Інституціональний механізм державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України: сутність та складові [Електронний ресурс] / А. В. Мерзляк, Ю. Ю. Гурбик // Право та державне управління. - 2013. - № 4. - С. 138-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_4_29.pdf.
Пунько Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 126-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_4_14.pdf.
Саух І. В. Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення / І. В. Саух // Актуал. пробл. економіки. - 2014. - № 4. - С. 59-66.
Стеченко Д. М. Становлення регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг [Електронний ресурс] / Д. М. Стеченко, А. І. Мельник, І. В. Безуглий // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NvChdieu_2013_2_4.pdf.
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області [Текст] : монографія / Лариса Черчик [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Черчик Л. М. ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 153 с.
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Ч. 1 / ред.: Л. М. Черчик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2014. - 127 c.
Шпак Л. О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика [Текст] : монографія / Л. О. Шпак ; Акад. муніцип. упр. - Черкаси : СУЕМ, 2014. - 323 с.
Шупік Б. В. Проблеми розвитку туристично-рекреаційних ресурсів в Україні / Б. В. Шупік // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2010. - Вип. 2. - С. 98-101.
Щепанський Е. В. Деякі практичні аспекти функціонування туристично-рекреаційної сфери України (1990-2000 рр.) [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2011. - № 1. - С. 355-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_1_59.pdf.
Щепанський Е. В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 270-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2010_2_40.pdf.
Щепанський Е. В. Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_2_21.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Туризм :: 3.03.2015 22.11.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.203832 seconds