Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Оксана із міста: Білки :: Запитання: 36295  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати матеріал для роботи на тему "Ефективні засоби активізації пізнавального процесу на уроках фізичної культури"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Ознайомтеся з наданою інформацією:
1. Артюшенко О. Ф. Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Ф. Артюшенко, Л. А. Нечипоренко, А. О. Артюшенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2012. - № 4. - С. 236–240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2012_4_55.pdf
2. Васкан І. Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту [Електронний ресурс] / І. Васкан, А. Розтока // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2012. - № 4. - С. 247–252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2012_4_58.pdf
3. Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури. - Режим доступу:http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2bd68b5c43b88421306d37_0.html
4. Виховання у студентів інтересу до занятьфізичноюкультурою. - Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/30724/1/70.pdf
5. Давидюк І. В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів до організації оздоровчо-спортивної роботи з учнями [Електронний ресурс] / І. В. Давидюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 9. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_9_24.pdf
6. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами[Електронний ресурс] / В. В. Захожий // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2010. - № 2. - С. 33–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_2_11.pdf
7. Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури: 2. Ефективні засоби активізації пізнавального процесу на заняття фізичної культури. - Режим доступу:http://ua-referat.com/Ефективні_прийоми_проведення_уроків_фізкультури
8. Кравчук Я. І. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ [Електронний ресурс] / Я. І. Кравчук //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2009. - № 2. - С. 67–72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2009_2_20.pdf
9. Козубенко Н. Г. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізичної культури (на прикладі гімнастики) [Електронний ресурс] / Н. Г. Козубенко, С. В. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2013. - № 5. - С. 266-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2013_5_32.pdf
10. Лисенко Л. Л. Компетентно-креативний учитель як один із головних факторів інтенсифікації фізичного виховання в школі [Електронний ресурс] / Л. Л. Лисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2014. - Вип. 118(2). - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(2)__39.pdf
11. Лисенко Л. Л. Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Л. Лисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(2). - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(2)__39.pdf
12. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури. - Режим доступу:http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00220102_0.html
13. Методи навчання на уроках фізкультури . - Режим доступу:http://ua.textreferat.com/referat-861-1.html
14. Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н.В. Москаленко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 42 с. — укp. . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvvms.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ ФІЗКУЛЬТУРИ. Методичні рекомендації / Дьорка М.П.– Ужгород, 2012 – 60 с. 2. Творчий пошук нових підходів в активізації діяльності учнів на уроці фізичної культури. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a0jJ6VwSUlIJ:www.teacherjournal.com.ua/attachments/19545_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУhttp://pidruchniki.com/10611207/pedagogika/rekomendovana_literatura_tehnologiyi_tehniki_shkilnogo_uroku#542
17. Роман Л.В., «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу» . - Режим доступу:http://kcpto47.at.ua/Giri/aktivizacija_navchalno-piznavalnoji_dijalnosti_uch.doc
18. Сапунова Л. А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Л. А. Сапунова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 205-210. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_37.pdf
19. Смага Д. В. Програма шкільних уроків фізкультури для юнаків 15-17 років за модулем "Оздоровча ходьба та біг" [Електронний ресурс] / Д. В. Смага // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) . - 2014. - Вип. 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_015_2014_2_20.pdf
20. Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного ...Формат файлу: PDF/Adobe Acrobatпедагогічного процесу з фізичного виховання у школах за рахунок, з одного боку ... Одним із ефективних засобів поліпшення здоров'я і ... Педагогічні спостереження показали, що на уроках фізичної культури ... вчителів і всього педагогічного колективу, недостатня увага до розвитку пізнавального інтересу до. . - Режим доступу:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...
21. Технологія і техніка шкільного уроку: навч. Посібник. - Режим доступу:http://pidruchniki.com/1584072023452/pedagogika/tehnologiya_i_tehnika_shkilnogo_uroku
22. Формування у школярів інтересу до фізичної культури. - Режим доступу:http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a3bd68a4c43b88521316d37_0.html
23. Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичними вправами на уроках фізичною культурою. - Режим доступу:http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-pozitivnoyi-motivatsiyi-uchniv-do-zany.html
24. Хоменко Є. М.
Використання мультимедійних технологій на уроках і позакласних заняттях з фізичної культури[Електронний ресурс] / Є. М. Хоменко // Таврійський вісник освіти . - 2014. - № 1(1). - С. 259-264. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2014_1(1)__46.pdf
25. Шаповаленко В. І. Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. І. Шаповаленко, С. В. Гаркуша // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(2). - С. 304-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(2)__74.pdf
26. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ГІМНАСТИКИ) . - Режим доступу:http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2013_5_32.pdf&ei=XN__VLTAFsz1UqeugcAI&usg=AFQjCNGHIsJIsGxUXtMyd1QvjaR83hgX8Q
27. Шумейко С. М. Виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою[Електронний ресурс] / С. М. Шумейко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(1). - С. 361-363. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(1)__90.pdf
28. Березовський, Анатолій. До проблеми класифікації задач в уроках фізичної культури у теорії і методиці фізичного виховання. //Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2011. — С. 105-107В63445.
29. Безверхняя Г. В. Отношение учащихся к урокам физкультуры в школе / Г. В. Безверхняя // Физ. воспитание студ. творч. спец. - 2002. - № 8. - С. 73-80. - Библиогр.: 3 назв. - рус. Наведено результати дослідження відношення учнів до уроків фізкультури та причини їх незадоволеності організацією процесу фізичного виховання в школі
30. Березовський, Анатолій. Рекомендації щодо формування освітніх задач в конспектах уроків фізичної культури. // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2012. — С. 95-100А721567.
31. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 4 клас [Текст] : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 200 рис. - (Фізкультура в рідній школі). - ISBN 978-966-10-1036-8
32. Васьков Ю. В. Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В. Васьков // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 41. - С. 128-137. - Бібліогр.: 7 назв. - укp. Обгрунтовано основні функції кожного ступеня навчання й конкретизації сучасної типології уроків фізичної культури, а також розробки системи комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням тестів, навчальних і контрольних нормативів.
33. Васьков Ю. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Васьков; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2013. - 40 c. - укp.
34. Васьков Ю. В. Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Ю. В. Васьков. - Х. : Ранок, 2011. - 392 c. - Бібліогр.: с. 353-392. - укp. Акцентовано на методах навчання на уроках фізичної культури, організаційних формах навчальної діяльності. Описано систему оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі фізичного виховання на уроках фізичної культури.
35. Качан, О. А. Використання планшетного комп’ютера на уроках фізичної культури як чинник соціалізації учнівської молоді / О. А. Качан, В. М. Пристанський // Наука і освіта. — 2014. — № 4. - С. 78-82. Представлено практичний досвід впровадження інформаційно-крмунікаційних технологій в діяльності вчителя фізичної культури.
36. Кожедуб Т. Г. Інноваційна технологія теоретичної підготовки у фізичному вихованні учнів середньої школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Т. Г. Кожедуб; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 c. - укp.
37. Кривицький О. М. Методичні рекомендації щодо застосування навчальних програм і навчальних нормативів з фізичної культури у 2013/2014 навчальному році / О. М. Кривицький, І. О. Шапкін // Наша шк.. - 2013. - № 4. - С. 185-188. - укp.Проаналізовано типи завдань, які передбачають реалізацію мети предмета «Фізична культура». Подано узагальнення під час викладання фізичної культури в Одеській області. Охарактеризовано фізкультурно-оздоровчу діяльність загальноосвітніх навчальних закладів освіти в позаурочний час. Зазначено, що основною метою фізичного виховання в початковій школі є розширення рухового досвіду молодших школярів. Витлумачено основні вимоги до сучасного уроку фізичної культури. Подано основні рекомендації для правильного оцінювання учнів на уроках фізичної культури.
38. Медвідь, А. В. Використання інтерактивних форм діяльності учнів на уроках фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах // Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн. - матеріали II міжнар. наук.-практ. конф&specsimvol&22-23 трав. 2013 р. // Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн. — Чернівці, 2013. — С. 66-70А735720.
39. Могильний, Ф. В. Ефективність застосування методики оперативного педагогічного контролю на уроках з фізичної культури / Ф. В. Могильний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 2. - С. 274-284. Представлено результати перевірки характеристик реалізації методики оперативного педагогічного контролю фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури та її перспективність у практичній діяльності викладачів фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі.
40. Москаленко Н. Творчий підхід до організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Н. Москаленко //Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2003. - № 17. - С. 12-17. - Бібліогр.: 5 назв. - укp. Розглянуто проблему розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в системі інтегрованих уроків з використанням зошитів з фізкультури.
41. Папуша В. Г. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях : навч. посіб. / В. Г. Папуша. - Т. : Підруч. і посіб., 2010. - 127 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
42. Свірщук Н. С. Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти / Н. С. Свірщук, Т. В. Вознюк, А. І. Драчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 2. - С. 80-85. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.
43. Сінгаєвський С. М. Педагогічне управління. Учитель фізичної культури : професія, діяльність, навчання : Навч. посіб. для студ. та викл. ф-тів фіз. виховання пед. ун-тів та ін-тів / С. М. Сінгаєвський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 160 c. - Бібліогр.: 27 назв. - укp.
44. Старченко В. Н. Теоретическая модель педагогического процесса на уроке физкультуры и здоровья / В. Н. Старченко // Наука і освіта. - 2010. - № 6. - С. 186-189. - Библиогр.: 4 назв. - рус.Исходя из теоретических моделей педагогического процеса, педагогической и учебной деятельности, разработана структура и примерное содержание деятельности учителя и ученика на уроке физкультуры и здоровья
45. Харківська А. А. Основи методики проектування класно-урочної діяльності учителя фізичної культури : [в 2 ч.] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 1 / А. А. Харківська; Харків. облдержадмін. - Харків, 2014. - 184 c. - Бібліогр.: с. 94-96 - укp. Обгрунтовано зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Розкрито теоретичні основи професійної підготовки вчителів фізкультури. Висвітлено мету та завдання системи фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто методичні підходи до планування уроків фізичної культури.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.03.2015 22.44.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.280544 seconds