Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44553
   


Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 36496  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможі знайти інформацію для написання курсової на тему : "Аналіз розвитку та функціонування готельної мережі країни Болгарії".Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! У зв’язку з тим, що інформації про функціонування готельної мережі Болгарії дуже мало, просимо вибачення за російськомовні сайти
Форум о Болгарии. - Режим доступу:
http://bulgaria.polpred.com/
15 лет Болгарской ассоциации гостиничного и ресторанного дела. - Режим доступу:
http://www.bhra-bg.org/index_langs.php?lang=ru&page=presentation
Александрова А.Ю. Международный туризм Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm
Аль-Робаи Ааливи С. Карар Развитие международных гостиничных сетей//Журнал международного права и международных отношений. - 2012. - №2. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_tourism/karar.htm
Бордун, О. Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту Несебр. // Вісник. — Львів, 2006. — Вип. 33. — С. 26-30 Бп2977-33 .
Азарян О. М.
Комплекс маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг : монографія / О. М. Азарян, І. В. Ілієв, О. А. Іщенко, Н. Л. Жукова, Г. О. Ворошилова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2008. - 146 c. - Бібліогр.: с. 134-137. - укp.
Розглянуто питання аналізу комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг. Розкрито методичні підходи до удосконалення процесу маркетингової діяльності на підприємствах туристичної галузі за умов трансформації ринкової економіки. Комплексно проаналізовано ринок туристичних послуг (на прикладі Болгарії), національний і зарубіжний досвід сертифікації й управління якістю туристичних, готельних послуг. Наведено результати моніторингу та оцінку якості ресторанних послуг в системі готельного господарства.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА/ Г. А. Негода. - Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48328/19-Negoda.pdf?sequence=1
http://soskin.info/ea/2012/9-10/201223.html
Горіна, Г. О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: теоретичні засади та механізм реалізації. // Торгівля і ринок України. — Донецьк, 2011. — Вип. 31, т. 1. — С. 162-169 Бп14830-31/1 .
Горіна, Г. О. Сутність та специфіка функціонування готельних мереж. // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2009. — Вип. 252, т. 1. — С. 53-58 Бп15184-252/1 .
Горіна Г.О. Готельні консорціуми як альтернатива готельним мережам// Торгівля і ринок України. - 2009. - №27. - С.162-166. - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/gorina2.htm
Міжнародні готельні мережі: стратегії розвитку в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Г. О. Горіна; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 20 c. - укp.
Обгрунтовано сутність мережної форми організації міжнародного бізнесу, зокрема, готельного. Проаналізовано теоретичні положення функціонування мереж. Визначено види, переваги та недоліки мереж. Встановлено специфіку стратегій розвитку міжнародних готельних мереж за умов глобалізації. Досліджено ситуацію на світовому й європейському готельному ринку. Висвітлено особливості функціонування та стратегії розвитку міжнародних готельних мереж і компаній за умов глобалізації. Проведено оцінювання готельних ринків країн СНД та обгрунтовано особливості їх розвитку. Виконано оцінку взаємозалежності моделей організації міжнародного готельного бізнесу та стратегій розвитку міжнародних готельних мереж. Виявлено недоліки та запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності міжнародних готельних установ. Запропоновано заходи щодо активізації діяльності України на світовому готельному ринку.
Герасимова Н. С. Облік і внутрішній аудит послуг підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. С. Герасимова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2012. - 19 c. - укp.
Досліджено генезис формування сфери послуг та уточнено економічну сутність поняття "послуга" в економічній науці. Узагальнено тенденції розвитку підприємств готельного господарства в Україні та Харківському регіоні в період підготовки до чемпіонату Європи з футболу "Євро 2012". Удосконалено методику відображення в бухгалтерському обліку об'єктів витрат для калькулювання собівартості готельних послуг на підставі облікової кваліфікації повного складу витрат, які формують мінімальний набір включених у вартість номера послуг, за сегментами готельних підприємств. Визначено елементи облікової політики за сегментами підприємств готельного господарства. Запропоновано методику відображення доходів, витрат і фінансових результатів готельного підприємства за сегментами. Розроблено комплексну модель проектування системи внутрішнього аудиту в структурі інформаційного сервісу готельного підприємства. Запропоновано організаційно-економічний механізм оцінки аудиторських ризиків на різних етапах надання послуг готельними підприємствами. Обгрунтовано методичні підходи щодо проведення внутрішнього аудиту готельних послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Влияние проведения Олимпиады на развитие туризма в регионе. Математические методы и модели анализа и прогнозирования развития социально-экономических
процессов черноморского побережья Болгарии: Материалы Международной научно-практической конференции. - Болгария: ЕООД ИХНИИТ, 2012. С. 22-28 / Морозов Михаил Анатольевич. - Режим доступу:
http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/turkaf/Pages/moroz.aspx
Говоров Б.В. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. - Режим доступу:
http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=5043&table_name=publ&table_ident=9582

Готельні мережі: структура та особливості. - Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b3ac78b4c43a89421216d27_0.html
Готельний бізнес :: теорія та практика. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072028398/turizm/gotelniy_biznes
Економіка Болгарії. - Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_Болгарії
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 3. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 3.4. Структура та територіальна організація індустрії туризму. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp34.htm
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp.htm
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг
4. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 4.2. Кон'юнктура туристичного ринку. - Режим доступу:
http://infotour.in.ua/lubiceva_rtp42.htm
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ. - Режим доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1227/1/Модель формирования национальной гостиничной сети.pdf
Павлюченко О. С. Сучасний стан та перспективи розвитку засобів розміщення для ділових туристів в Україні / О. С. Павлюченко, В. О. Губеня, А. Г. Бровко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2013. - № 52. - С. 35-41. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.
Зазначено, що індустрія ділових зустрічей і пов'язаних з ними поїздок за останні десятиліття зросла в самостійну сферу бізнесу. Обсяг коштів, які витрачаються щорічно у всьому світі на проведення ділових зустрічей, наукових конференцій, виставок, оцінюється в сотні мільярдів доларів. Близько двох третин великих міжнародних ділових заходів зараз проводиться саме в готелях, які мають власні ділові зони та зали для проведення засідань і переговорів, а саме конгрес-готелі. Відповідно до таких змін конгрес-готелі повинні розвиватися. Проаналізовано розвиток європейського досвіду ділового туризму, науковий підхід до визначення сутності поняття "конгрес-готель" у закордонній і вітчизняній літературі. Визначено характеристики розвитку готельного підприємства та пропозицію можливого використання простору в конференц-залах. Обгрунтовано технологічні параметри автоматичної пересувної системи крісел, яка надає можливість використовувати вільний простір як бенкетний, демонстраційний або виставковий зали.
Паук М.І. Використання світового досвіду залучення інвестицій в туристичний сектор//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип.6, ч.4. - С.61-64. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/pauk.htm
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. Маркетинг готельних послуг 1. ЕВОЛЮЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/skybinsky13.htm
Структура та територіальна організація індустрії туризму. - Режим доступу:
http://ua.textreferat.com/referat-954-4.html
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072023997/turizm/osnovi_gotelnoyi_spravi
Тимошенко З. І. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий; Європ. ун-т. - К., 2007. - 245 c. - Бібліогр.: с. 243-245. - укp.
Розглянуто проблеми організації діяльності в готельному бізнесі. Розкрито сутність таких понять, як циклічність та сезонність ринку готельного бізнесу, формування асортиментної політики, життєвий цикл готельного продукту, маркетингова стратегія. Описано методи сегментації ринку в даній сфері, стратегії позиціонування, засоби рекламно-інформаційного просування готельних послуг, переваги та недоліки готельного франчайзингу, специфіку організації ресторанного господарства.
Чинники формування якості обслуговування. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/16850303/turizm/chinniki_formuvannya_yakosti_obslugovuvannya
Технології та програмне забезпечення в готельному бізнесі на сучасному етапі. - Режим доступу:
http://ua-referat.com/Технології_та_програмне_забезпечення_в_готельному_бізнесі_на_сучасному_етапі

Бабин, Н.І. Інформаційні технології в сучасному готельному бізнесі// Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених (м. Бердянськ, 29-30 січ. 2014 р.). - Т. 1. - С.105-106
Бойко, М. Холістичний маркетинг на підставах готельного господарства// ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. ТОРГ.-ЕКОН. УН-ТУ. - 2013. - № 1. - С. 55-64
Візерський, С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні . - Вип. 2 (105) . - 2010. - С.110-116.
Гарбера, О.Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії // ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС . - 2010 . - № 11/12. - С.37-41.
Гладуняк, Ю.В. Роль і місце готельного господарства в економіці країни // Формування ринкових відносин в Україні . - Вип. 2(93) . - 2009. - С.163-167.
Горіна, Г.О. Аналіз розвитку міжнародних та національних готельних мереж в Україні // ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ . - 2011 . - № 1. - С.78-79.
Горіна, Г.О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: Теоретичні засади та механізм реалізації // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2011. - С. 162-169
Горіна, Г.О. Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2011 . - № 3. - С.107-109
Жук, Ю. О. Зарубіжний досвід управління підприємствами готельного господарства на основі логістичного підходу// ВІСНИК НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ДОН.НАЦ.УН.ЕКОНОМ.І ТОРГ.ІМ.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. - 2012. - № 3. - С. 218-226.
Кількісна оцінка якості готельного продукту : монографія. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 207 с.
Лутай , А. П. Використання інформаційних систем у готельному бізнесі// Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів. - С. 74-77.
Лутай, А. П. Інформаційні системи в готельному бізнесі // Торгівля і ринок України. - С. 351-356.
Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. - 470 с.
Маначинська , Ю. А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні . - № 4 (119) . - 2011. - С. 110-114.
Маначинська , Ю.А. Оцінка стану світового та вітчизняного ринку готельних послуг // ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО . - 2009 . - № 3. - С.62-66.
Нечипорук, С.В. Організаційне та методичне забезпечення стратегічного планування маркетингу на підприємствах готельного господарства // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах . - 2012. - С.201-202.
Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг // ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО . - 2008 . - № 10. - С.180-181.
Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту : Підручник для студ. вузів. - К.:Кондор, 2009. - 405 с.
Сєміколенова, С.В. Особливості проведення кластерного аналізу в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства // НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АК. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ . - 2010 . - № 1 (№ 107). - С.72-77.
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 326 с.
Топольник, В.Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. за напрямом підгот. "Готельно-ресторана справа". - Донецьк:б.в., 2011. - 391 с.
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник. - К.:Кондор, 2008. - 368 с.
Щоголєва, І. В. Управління якістю в системі менеджменту готельного підприємства// ВІСНИК НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ДОН.НАЦ.УН.ЕКОНОМ.І ТОРГ.ІМ.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. - 2012. - № 3. - С. 241-245.

.: Розділ: Туризм :: 1.04.2015 22.59.02 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.402408 seconds