Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Женя із міста: Київ :: Запитання: 36819  
Женя запитує:
Доброго дня!!!Допоможіть будьласка знайти літературу для написання дипломної роботи на тему"Виробництво свинини на господарстві"
Наша відповідь:
Доброго дня, Женю!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Айшпур О. Є. Вплив вакцинації свиней проти респіраторних хвороб на економічну ефективність виробництва свинини [Електронний ресурс] / О. Є. Айшпур, Є. Г. Павлов, Н. В. Сапон, С. А. Ничик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 158-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_vet_2014_1_45.pdf.
Войтенко С.Л. Технологія продукції молочного і м'ясного скотарства, свинарства та птахівництва : навч. посіб. / С.Л. Войтенко, В. С. Тендітник, М. М. Рибалка, О. О. Васильєва, В. П. Бердник ; ред.: С. Л. Войтенко, В. С. Тендітник ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : РВВ ПДАА, 2013. - 274 c.
Гірняк К. М. Конкурентноспроможність підприємств з виробництва свинини [Електронний ресурс] / К. М. Гірняк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(1). - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_1(1)__28.pdf.
Гірняк К. М. Функціонування та розвиток підприємств з виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. М. Гірняк ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Л., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GKMZVS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гончаров В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності виробництва свинини : монографія / В. М. Гончаров, Л. І. Дубравіна ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 175 c.
Жукорський О. М. Галузь свинарства - реальна та прогнозована загроза для довкілля [Електронний ресурс] / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrog_2013_3_21.pdf.
Жукорський О. М. Екологічне оцінювання впливу на довкілля підприємств з виробництва свинини різних господарсько-технологічних особливостей / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 12. - С. 39-43.
Кишенько І. І. Нова якість сировинної бази України [Електронний ресурс] / І. І. Кишенько, С. В. Іванов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 49. - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_49_23.pdf.
Кравець І. В. Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. В. Кравець ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KIVPGS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кузьменко М. В. Ріст, продуктивність і показники забою відгодівельного молодняку свиней за різних технологічних умов утримання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М. В. Кузьменко ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 20 c.
Лукомська Т. В. Аналіз ефективного виробництва свинини в господарствах регіону [Електронний ресурс] / Т. В. Лукомська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_3_27.pdf.
Лукомська Т. В. Розвиток ефективного виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Лукомська ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2012. - 20 c.
Лукомська Т. В. Сучасні тенденції виробництва свинини в регіоні [Електронний ресурс] / Т. В. Лукомська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 2. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_2_32.pdf.
Максим В. Л. Економічна ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах Львівської області [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2012. - Т. 14, № 3(4). - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2012_14_3(4)__10.pdf.
Максим В. Л. Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 4(5). - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_4(5)__29.pdf.
Максим В. Л. Кореляційно-регресійна модель впливу внутрішніх чинників на економічну ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2012. - Т. 14, № 1(1). - С. 440-447. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2012_14_1(1)__78.pdf.
Максим В. Л. Стан і тенденції розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах україни [Електронний ресурс] / В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(2). - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvlnu_2011_13_1(2)__13.pdf.
Нагаєвич В. М. Виробництво беконної свинини на Полтавщині / В. М. Нагаєвич // Вісн. аграр. науки. - 2006 - № 1. - С. 68-71.
Новікова Н. В. Підвищення продуктивних якостей та адаптаційних властивостей свиней сучасних генотипів за умов промислової технології виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Н. В. Новікова ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 19 c.
Панкєєв С. П.Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини [Електронний ресурс] / С. П. Панкєєв, В. М. Ліпісівіцький // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2012. - Вип. 10. - С. 115-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_tvar_2012_10_32.pdf.
Піскун В. І. Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання на комплексах по виробництву свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - № 109(2). - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2013_109(2)__26.pdf.
Піскун В. І. Дослідження ефективності роботи обладнання Bauer при розділенні стоків на комплексах з виробництва свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - № 109(2). - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2013_109(2)__27.pdf.
Піскун В. І. Ресурсозберігаючі технології отримання біогазу та органічних добрив при промисловому виробництві свинини [Електронний ресурс] / В. І. Піскун // Науково-технічний бюлетень. - 2014. - № 112. - С. 119-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntb_2014_112_21.pdf.
Рибалко В. П. Управління якістю свинини в умовах її виробництва [Електронний ресурс] / В. П. Рибалко, А. А. Гетя // Ветеринарна медицина. - 2010. - Вип. 94. - С. 317-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2010_94_139.pdf.
Скареднов Д. Ю. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів [Електронний ресурс] / Д. Ю. Скареднов // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 3. - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VPDAA_2013_3_40.pdf.
Смислов С. Ю. Удосконалення та використання інформаційних систем і технологічних рішень у свинарських підприємствах різної направленості : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / С. Ю. Смислов ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2012. - 19 с.
Хлопицький В. П. Особливості використання кнурів за потокового виробництва свинини [Електронний ресурс] / В. П. Хлопицький, О. Г. Наріжний, Ю. В. Засуха, С. М. Грищенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2012. - Вип. 179. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_tevppt_2012_179_9.pdf.
Чалая О. С. Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / О. С. Чалая ; Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 c.
Чертков Б. Д. Комплексна оцінка та удосконалення розробленої енергозберігаючої, екологічно безпечної технології виробництва свинини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Б. Д. Чертков ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2014. - 21 c.
Якубчак О. М. Критерії оцінки якості м'яса : монографія / О. М. Якубчак, В. В. Кравчук, Т. В. Таран ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 120, [1] c.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 7.05.2015 16.03.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.22297 seconds