Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 37083  
Юрій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з Питання: "Теоретична підготовка вчителів фізичної культури"
Наша відповідь:
1. Доброго дня, Юрій! Пропонуємо Вашій увазі інформацію:
Арефьєва Л.П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.П. Арефьєва ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — укp.Визначено структурні компоненти, критерії та показники готовності вчителів фізичної культури до виховної, зокрема позакласної, роботи у старшій школі. Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх вчителів фізкультури.. . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10PVRPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Вовк В.М. Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської молоді: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / В.М. Вовк ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 40 с. — укp.Досліджено сутність нової педагогічної категорії "наступність фізичного виховання" учнівської та студентської молоді. Розроблено новий теоретико-прикладний напрямок педагогічної науки. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10PVRPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Данилко М. Тенденції розвитку вищої освіти у галузі фізичного виховання і спорту [Електронний ресурс] / М. Данилко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 2-3. - С. 49-52. - Бібліогр.: 6 назв. - укp. Розглянуто основні тенденції розвитку вищої освіти в галузі фізичного виховання. Обгрунтовано, що за сучасних умов простежується тенденція до комплексного дослідження професійної підготовки вчителів фізичної культури Завантажити повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2002//02dnipts.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Демінська Л.О. Міжпредметні зв'язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.О. Демінська ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.Уперше теоретично обгрунтовано педагогічні умови ефективного використання міжпредметних зв'язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dloufk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
5. Дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. – Режим доступу:http://ua-referat.com/Дослідження_професійної_підготовки_майбутнього_вчителя_фізичної_культури
6. Є.І. Жилін ДЕЯКІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 5-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. – Режим доступу:http://konferenciya.jimdo.com/1-напрямок/1-5-жилін-17-04/
7. Іваній І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури [Електронний ресурс] / І. В. Іваній // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 1. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2013_1_14.pdf
8. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2674/1/Ivanij.pdf
9. Здійснено науково-педагогічний аналіз проблеми компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя фізичної культури. Визначено місце ключових і професійних компетенцій у системі вимог до випускника, розглянуто розроблену методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури та досліджено основні її складники. У контексті майбутньої професійної діяльності схарактеризовано структурно-функціональну модель компетентнісно-орієнтованої підготовки вчителя фізичної культури, яка включає взаємопов'язані блоки: управлінський, змістовий, процесуальний, результативний.
10. Коваленко Ю.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.О. Коваленко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 21 с. — укp.Розкрито організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у ВНЗ III - IV рівнів акредитації http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kyovnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
11. Ніфака Я.М. Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання): Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Я.М. Ніфака ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2000. — 21 с. — укp.Обгрунтовано зміст та структуру системи професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено модель системи комплексної теоретико-практичної підготовки студентів факультету фізичної культури . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00njmfor.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
12. Олексієнко Ярослав Іванович, Гармаш Ольга ІванівнаДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. – Режим доступу:
13. http://intkonf.org/oleksienko-yai-garmash-oi-deyaki-problemi-ta-perspektivi-shkilnoyi-fizichnoyi-kulturi/
14. Олещук В.В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військово-патріотичного виховання учнів: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Олещук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 1999. — 20 с. — укp.
15. Обгрунтовано зміст та структуру формування військово-патріотичних знань особистості майбутнього вчителя фізичної культури
16. Пасічник В. Р. Підготовка вчителів фізичної культури у Польщі (друга половина XIX - початок XXI ст.): автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. Р. Пасічник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2010. — 36 с. — укp. Здійснено історико-педагогічний аналіз професійної підготовки вчителів фізичної культури в Польщі в контексті змін, які відбуваються у системі фізичного виховання школярів у другій половині ХІХ - початок ХХІ ст. Визначено та теоретично обгрунтовано основні історичні етапи розвитку системи підготовки вчителів фізичної культури . – Режим доступу:рhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dloufk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
17. Рядинська І.А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями (друга половина ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І.А. Рядинська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2008. — 21 с. — укp.
18. Здійснено цілісний аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів фізичної культури . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08riaudp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
19. СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ/Олефір Г.В, . – Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvd_2011_1_18.pdf.
20. І.Б.Гринченко,СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. – Режим доступу:
21. http://www.nniif.org.ua/File/12gibsnv.pdf
22. Ференчук Б. М. Професійна спрямованість підготовки майбутніх учителів фізичної культури з дисциплін біологічного циклу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Б. М. Ференчук ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. — укp.Розглянуто проблему професійної спрямованості підготовки майбутніх вчителів фізичної культури шляхом впровадження комп'ютерного лабораторного практикуму. Розробка практикуму базуються на загальнодидактичних і специфічних (інновація, моделювання, супровід, моніторинг, інформаційне забезпечення) принципах, які узгоджено з методами навчання (стимулювання, мотивація, узагальнення, порівняння, конкретизація, проблемний виклад матеріалу). Дослідження здійснюється на підставі вивчення дисциплін біологічного циклу: "Фізіологічні основи фізичного виховання" та "Фізіологія людини". Практикум складається з двох частин: теоретичної (гіпертекстовий підручник) і практичної (віртуальна лабораторія, імітаційні моделі, навігаційна довідка, алгоритми) частин. Експериментально доведено ефективність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури на основі комп'ютерного лабораторного практикуму з дисциплін біологічного циклу з дотриманням педагогічних умов. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
23. Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.В. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 38 с. — укp.Визначено шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ. Розроблено структурно-функціональну модель оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Сформовано концептуальні засади застосування програмно-цільового підходу в управлінні підготовкою даних студентів у ВНЗ. Доведено, що в управлінні професійною підготовкою майбутніх фахівців велике значення має керівник підрозділу. Науково обгрунтовано суть кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблено та впроваджено технологію професійної підготовки за такою системою, яка складається з періодів: пропедевтичного, навчання та підсумкового. Запроваджено комплекс діагностичних засобів оцінювання знань і вмінь студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблено єдину технологію діагностування знань і вмінь студентів та підтверджено ефективність моделі оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на підставі виявлених показників готовності до професійної діяльності. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
24. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350748.html
25. Міненок А.О. Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.О. Міненок ; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.Здійснено науковий аналіз і теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури.. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
26. Смолюк В.І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.І. Смолюк ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 1999. — 18 с. — укp.У дисертації модернізовано зміст та структуру національної самосвідомості особистості майбутнього вчителя фізичної культури. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено технологію професійної підготовки студентів, формування у них національної самосвідомості у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
27. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Юрій Черпак, Як підготуватися до уроку з фізичної культури: орієнтири та поради. – Режим доступу:http://www.ippo.org.ua/files/МЕТОДИЧНА_РОБОТА/Порадник_методиста/фізкультура/2.doc.
28. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ/ Солом’яний О.М. . – Режим доступу:
29. http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Pedagogica/2_141290.doc.htm
30. Сінгаєвський С. М. Педагогічне управління. Учитель фізичної культури : професія, діяльність, навчання : Навч. посіб. для студ. та викл. ф-тів фіз. виховання пед. ун-тів та ін-тів / С. М. Сінгаєвський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 160 c. - Бібліогр.: 27 назв. - укp.
31. Тимошенко, Олексій Валерійович. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тимошенко Олексій Валерійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 38 с.
32. Тимошенко, Олексій Валерійович. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тимошенко Олексій Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2009. - 587 арк. - Бібліогр.: арк. 532-587.
33. Технологія інтегрованого викладання дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання" в процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури [Текст] : метод. рек. / уклад. А. В. Забора ; ред. О. М. Худолій ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : ОВС, 2003. - 32 с. - Бібліогр.: в кінці тем

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.07.2015 21.50.19 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.328336 seconds