Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45789
   


Автор вопроса: Леся из города: с.Глибочиця :: Вопрос: 37716  
Леся спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи з геометрії на тему "Трансцендентні криві".Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бадаєв Ю. І. Компютерна реалізація проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків [Електронний ресурс] / Ю. І. Бадаєв, А.О. Блиндарук // Сучасні проблеми моделювання. - 2014. - Вип. 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cpm_2014_2_3.pdf
2. Власенко, К.В. Вища математика. Векторна алгебра й аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник для практ. занять та самостійної роботи / К.В. Власенко, А.І. Степанов, Л.П. Москаленко ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 71 с. - ISBN 978-966-379-377-1 : 10,00 р.
3. Зайцева Л.Л. Аналiтична геометрія в прикладах і задачах / Зайцева Л.Л., Нетреба А.В. – К.: Видавничо–поліграфiчний центр “Київський унiверситет”, 2008. – 200 с. - Режим доступу: http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/angem/AGLA.pdf
4. Клочко, В.І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії [Текст] : монографія / В.І. Клочко, М.Б. Ковальчук ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с. - ISBN 978-966-641-328-334- (8) : 10,00 р.
5. Ковальчук Д. А. Аналіз методів розрахунку вхідного опору логарифмічної спіралі [Електронний ресурс] / Д. А. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2012. - Вип. 49. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_rr_2012_49_15.pdf
6. Кузнецов Е.Б. НАИЛУЧШАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КРИВЫХ // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2004. Т. 44. № 9. С. 1540-1551.
7. Лавріненко, Н.М. Лінійна алгебра і аналітична геометрія [Текст] : Навч. посібник для студ. вузів / Н.М. Лавріненко, С.М. Латинін ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 312 с. - ISBN 978-966-385-093-1 : 25,00 р.
8. Лисиця, В.Т. Аналітична геометрія (з дидактичними матеріалами на СD-диску) [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за напрямом підготовки "Прикл. матем.", "Механіка" / В.Т. Лисиця ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна МОН Укр. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. - 418 с. CD. - ISBN 978-966-623-726-5 : 100,00 р.
9. Лісковець С. М. Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих [Електронний ресурс] / С. М. Лісковець // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2015. - № 18. - С. 187-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kitonv_2015_18_32.pdf
10. Махомета, Т.М. Історія розвитку вчення про лінії та поверхні в курсі аналітичної геометрії [Текст] / Т.М.Махомета // Дидактика математики: проблеми і дослідження / Нац. акад. пед. наук України, Донецк. нац. ун-т, Ін-т педагогіки, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Вип. 35. - 2011. - (Міжнародна програма "Евристика та дидактика точних наук"). - ISBN 966-7507-0-9. - С.78-82. - Бібліогр.: 9 назв.
11. Мірошкін О. М. Адресація мікрокоманд на базі псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів у пристроях керування в базисі гібридних FPGA [Електронний ресурс] / О. М. Мірошкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. - 2015. - Вип. 1. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npdntu_inf_2015_1_8.pdf
12. Модуль 14. Криві 2-го порядку. - Режим доступу: http://www.uuooidata.org/course/nns/nns10002/LA&AGLec14.pdf.
13. НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ для самостійного вивчення теми «АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ» З КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 77 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34810/1/2013 117М Довідник для печати_окончат вариант1.pdf.
14. Нємченко, К. Е. Аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник / К. Е. Нємченко ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. - 268 с. - ISBN 978-966-623-705-0 : 45,00 р.
15. Паулін О. М. Порівняльний аналіз ефективності методів моделювання розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь при використанні кластеру та технології NVidia CUDA [Електронний ресурс] / О. М. Паулін, І. В. Кривошап // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 8. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etks_2012_8_12.pdf
16. Прохорова О. М. О развитии теории особых точек плоских алгебраических кривых после 18 века [Електронний ресурс] / О. М. Прохорова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Історія науки і техніки. - 2013. - № 48. - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiint_2013_48_20.pdf
17. Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука. – М. : Наука, 1988. – 518 с.
18. Рубанець О.М. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВУ В НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ // Мультиверсум. - 2006. - № 57. - Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_57/Rubanec.htm
19. Позанавчальна наукова робота СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ / Т.М. Махомета. - Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/461/1/ПОЗАНАВЧАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.pdf.
20. Сулейманов Булат Ирекович. "КВАНТОВАЯ" ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ КАК КОМПОНЕНТА ИХ $L-A$ ПАР // Уфимский математический журнал. – 2012. – Віп. 2, т. 4 http://cyberleninka.ru/article/n/kvantovaya-linearizatsiya-uravneniy-penleve-kak-komponenta-ih-l-a-par
21. Трансцендентные кривые. - Режим доступу: http://physics.nad.ru/curves1.html
22. Хлопецький Р. А. Математичне моделювання руху матеріальної точки по поверхні спіралі Архімеда [Електронний ресурс] / Р. А. Хлопецький // Сільськогосподарські машини. - 2015. - Вип. 31. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/silmah_2015_31_25.pdf
23. Холькін, О. М. Курс вищої математики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. техн. навч. закладів / О. М. Холькін ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, Б.р. - ISBN 978-966-604-071-1. Ч. 1: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст]. - 2011. - 175 с. - 20,00 р.
24. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ / Болодурин В.С., Прояева И.В., Сафарова А.Д. Учебное пособие для студентов физико-математических факультетов. - Оренбург, 2015.

.: Раздел: Математика :: 14.11.2015 11.52.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.25067 seconds