Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Оксана из города: Суми :: Вопрос: 37860  
Оксана спрашивает:
доброго вечора! Допоможіть знайти літературу для написання курсової роботи на тему:"Управління тренувальним процесом у бігу на 400метрів жінок-спортсменів"
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алабин В. Г. Многолетняя тренировка юных спортсменов / В. Г. Алабин, А. В. Алабин, А. В. Бизин. – Харьков : Основа, 1993. – 244 с.
Ахметов Р. Ф. Легка атлетика [Текст] : підручник / Р. Ф. Ахметов, Г. М. Максименко, Т. Б. Кутек. - К. : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 320 с.
Бурла О. М. Легка атлетика : навч. посіб. / О. М. Бурла; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 127 c.
Валькевич О. Комплесне використання фізичних вправ для студентів – бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / О. Валькевич // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - 2014. - Вип. 13. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mnv_2014_13_5.pdf.
Гогін О. В. Методика навчання бігу [Електронний ресурс] / О. В. Гогін // Теорія та методика фізичного виховання. - 2010. - № 1. - С. 19-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFV_2010_1_6.pdf.
Головащенко Р. В. Дослідження показників швидкісної витривалості бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / Р. В. Головащенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 12. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_12_5.pdf.
Демінський О. Ц. Дидактичні основи оптимізації спортивного тренування : монографія / О. Ц. Демінський. – К. : Вища шк., 2001. – 238 с.
Караулова С. І. Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Спорт" / С. І. Караулова, М. В. Маліков, Н. В. Богдановська, Л. І. Клочко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 229 c.
Караулова С. Особливості розвитку швидкісної витривалості в бігу на 400 м спортсменок 16-17 років [Електронний ресурс] / С. Караулова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 3. - С. 43-46 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svp_2012_3_9.pdf.
Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання [Текст] : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Спорт" / С. І. Караулова [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 229 с.
Легка атлетика: біг на середні та довгі дистанції : методичні вказівки з дисциплін: «Фізичне виховання», «Фізична культура» : (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. А. Полещук. – Х.: 2010. – 44 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18529/1/2010_печ._278М_Біг_на_середні_та_довгі_дистанції_конечный_вариант_№2_.pdf.
Лелека В. М. Проблеми вдосконалення фізичної та технічної підготовки бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / В. М. Лелека // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(4). - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(4)__25.pdf.
Михалюк Є. Л. Вплив ідентичного тренувального процесу на функціональний стан висококваліфікованих спортсменів обох статей [Електронний ресурс] / Є. Л. Михалюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 218-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(1)__50.pdf.
Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 1997. – 583 с.
Почекутов В. Л. Стан і шляхи удосконалення методики тренування юних бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / В. Л. Почекутов // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2008. - Вип. 34. - С. 194-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UNUMED_2008_34_54.pdf.
Присяжнюк Д. С. Методика тренувань із бігу на витривалість: минуле і сучасне [Електронний ресурс] / Д. С. Присяжнюк, В. В. Романенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2008. - Т. 3. - С. 309–312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2008_3_94.pdf.
П'ятничук Д. В. Легка атлетика [Текст] : навч.-метод. посіб. / П'ятничук Д. В., Яців Я. М, П'ятничук Г. О. ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. - 181 с.
П’ятничук Д. Оцінка ефективності авторської програми тренувань бігунів на середній і довгій дистанції за показниками лабораторних аналізів крові [Електронний ресурс] / Д. П’ятничук, Г. П’ятничук // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 4. - С. 183-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_4_58.pdf.
Рода О. Б. Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор [Електронний ресурс] / О. Б. Рода // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 2. - С. 93–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_2_28.pdf.
Рода О. Засоби та методи тренувальних занять легкоатлетів, які спеціалізуються з бігу на середній дистанції [Електронний ресурс] / О. Рода // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 4. - С. 189-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_4_60.pdf.
Рода О. Б. Побудова базових мезоциклів тренувального процесу студенток щодо спеціалізації з бігу на 400 м [Електронний ресурс] / О. Б. Рода // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 3. - С. 80–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_3_23.pdf.
Рода О. Б. Специфіка побудови базових мезоциклів тренувального процесу спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / О. Б. Рода ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 c.
Семенець Н. Огляд досвіду зарубіжних шкіл бігу на середні і довгі дистанції середини ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Семенець // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 4. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFV_2012_4_8.pdf.
Суслов Ф. П. Подготовка сильнейших бегунов мира / [Ф. П. Суслов, Г. Н. Максименко, В. Г. Никитушкин и др]. – Киев : Здоровья, 1990. – 228 с.
Тараненко І. Особливості побудови навчально-тренувального процесу бігунів на середні дистанції в умовах середньогір'я [Електронний ресурс] / І. Тараненко, О. Лещенко // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 3. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/isp_2013_3_12.pdf.
Уилмор Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. ; пер. с англ. – Киев : Олимпийская лит., 1997. – 500 с.
Шинкарьов С. І. Оптимізація річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в спринтерському бігу [Електронний ресурс] / С. І. Шинкарьов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 8(1). - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_8(1)__23.pdf.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 27.11.2015 16.47.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.293737 seconds