Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 37965  
Ярослав запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти приклади, інформацію про моделювання розсіювання викидів (емісії) парникових газів за допомогою пакету прикладних програм MATLAB. Дякую за допомогу! З повагою, Ярослав
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Азарсков В. М. Сучасне програмування [Текст] : навч. посіб. з дисциплін "Програмування", "Алгоритмічні мови та програмування" Ч. 1, модулі 1, 2 : Програмування та математика - із другом MATLABом / В. М. Азарсков, Є. О. Гаєв ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Інтерсервіс, 2014. - 252 с.
Алиев Ф. А. Задачи оптимизации с периодическим краевым условием и граничным управлением в газлифтных скважинах / Ф. А. Алиев, Н. А. Исмаилов // Нелінійні коливання. - 2014. - 17, № 2. - С. 151-160.
Бунь А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / А. Р. Бунь ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2009. - 20 c. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09barnvd.zip.
Гоблик Н. М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп'ютерний практикум : навч. посіб. / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-е вид., допов. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 132 с.
Гурко О. Г. Аналіз і синтез систем автоматичного керування в Matlab [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / О. Г. Гурко, І. Ф. Єрьоменко ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 286 с.
Денисюк С. П. Особливості аналізу впливу завад від різнорідних типів джерел розосередженої генерації на процеси в навантаженнях [Електронний ресурс] / С. П. Денисюк, Д. Г. Дерев’янко, К. Ю. Щербань // Журнал інженерних наук. - 2014. - Т. 1, № 2. - С. B1-B7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_tekh_2014_1_2_8.pdf.
Кривилев А. Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB [Электронный ресурс] / А. Кривилев. - Б.м. : Лекс-Книга, Б.р... - 1 электрон. опт. диск (CDR).
Малярець Л. М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Л. М. Малярець, Є. В. Рєзнік, Б. В. Сінкевич ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. - 354 с.
Назаренко І. В. Побудова і моделювання уніфікованих систем управління виконавчими механізмами об’єктів газотранспортної системи [Електронний ресурс] / І. В. Назаренко, В. Д. Ференець, Д. Є. Суханов, М. Я. Николайчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 1(2). - С. 41-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2014_1(2)__8.pdf.
Семенцов Г. Н. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням багатопараметричних регуляторів [Електронний ресурс] / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 4(8). - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2014_4(8)__7.pdf.
Чисельний аналіз систем з розподіленими параметрами засобами MATLAB [Текст] : навч. посіб. із завданнями до практ. та лаб. робіт : для студентів ден. форми навчання спец. 6.040303 - Системний аналіз / Г. В. Корніч [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 127 с.
Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.

.: Розділ: Математика :: 9.12.2015 23.22.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233982 seconds