Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Віталій із міста: Кіровоград :: Запитання: 38462  
Віталій запитує:
Особливості історичного розвитку території Кіровоградської області в контексті пізнавального туризму
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. - К. : Альтерпрес, 2001. - 234 с.
Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні / Я.В. Верменич // Український історичний журнал. - 2001. - № 6.
Бокій Н.М. Пам’ятки черняхівської культури на пограниччі степу і лісостепу Дніпровського правобережжя (за матеріалами Кіровоградщини) / Н.М. Бокій, І.А. Козир // Наукові записки. - Випуск 9. - Серія: Історичні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2005. - с. 30-41
http://podrobnosti.ua/culture/2004/04/21/115556.html
http://kirovograd.ucrf.gov.ua/about/history
Веденин Ю.А. Основы географического подхода к изучению и сохранению культурного наследия // Наследие и современность. Информационный сборник. – Вып. 12. – Москва : Институт наследия, 2004 – С. 5-10.
Верменич Я. В. Кіровоградська область // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2007. — Т. 4., стор. 332.
Горбик В. О., Кот С. І. До питання про висвітлення історичних міст і сіл у «Зводі пам’яток історії та культури» // Дослідження історії малих та середніх міст України в контексті дальшого розвитку історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990. – С. 53–62.
Громко Т. В. Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини). — Кіровоград, 2000. — 175 с.
Дані Головного управління статистики в Кіровоградській області // http://www.kirstat.kr.ua/
Діденко, К. Д. Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму [Текст] / К. Д. Діденко // Український географічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.
Про туризм: Закон України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 5.
Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури «Збереження культурної спадщини всіх віків» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=995_744
Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні духовності і культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П.Т Тронько. - К. : Наук. думка, 1998. - 98 с.
Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация / Дж. Урри // Массовая культура: современные западные исследования. - М., 2005.
Цюрупа М.В. Осмислення феномену туризму в європейській історико-філософській традиції / М.В. Цюрупа // Філософія туризму. - К., 2004. - С. 2.
Колотуха, О.В. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області / О.В. Колотуха; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 67 с. — Бібліогр.: 17 назв. — ISBN 966-7232-14-Х.
Описано географічні особливості Кіровоградщини, природні, соціально- економічні умови та особливості розселення, екологічний стан території області. Висвітлено соціально-економічні фактори та рекреаційно- туристські ресурси. Розглянуто особливості спортивно-туристських походів.
Кизименко П. Пам’ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини / П. Кизименко. - Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр „Мавік”, 2003. - 246 с.
Кифяк, Василь Федорович. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник / Василь Кифяк; Ред. О. В. Вілінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. - 298,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с.295-298
Кузик, Степан Петрович. Географія туризму : навч. посібник / Степан Кузик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Географічний фак. - К. : Знання, 2011. - 271 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-методический комплекс / А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. - М., Флинта: МПСИ, 2005.
Николаенко Т.В. Процесс рекреационного освоения региона (на примере Крыма) / Т.В. Николаенко. - Симферополь. - 1998.
Матівос Ю. М., Сандул В. О. Туристські маршрути Кіровоградшини. Путівник. — Дніпропктровськ : «Промінь», 1978. — 80 с.
Маслова Н.Н. Проявление социокультурной рубежности в ландшафтах центральной Украины // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Т. 21 (60). - № 3. - Симферополь, ТНУ, 2008. - С. 200-210.
Сасін, Михайло. Феномен XX століття. Удосконалення класифікації видів і форм туризму [Текст] / Михайло Сасін, Сергій Гринько // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2013. - № 22: Вкладка. - С. 1-10
Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України / Наук.ред. Л.Г. Руденко. - Київ: Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с.
Паспорт Кіровоградської області (станом на 01.01.2009 р.) // http://krаdmin.gov.ua/Reference/Ua/pasp.pdf
Савостіна Л.Є. Порядок обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини. Реалії та перспективи // Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень. – Вип. 7. – Київ: Фенікс, 2012. – С. 322-335.
Список історичних населених місць України (міста і селища міського типу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http:// www.heritage.com.ua/
Специфіка висвітлення пам’яток архітектури та містобудування історичних міст у «Зводі пам’яток історії та культури України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA
Сущинская М.Д. Культурный туризм: учеб. пособие. – СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 128 с.
Шевцова А.О. Креативні стратегії розвитку міст: сутність поняття та підходи до його розуміння // Український географічний журнал. – 2014. - № 2 – С. 39-43.
Швец А.Б., Маслова Н.Н. Социкультурная рубежность центральноукраинского пространства // Культура народов Причерноморья. - 2008. - №129. - С.27-32.

.: Розділ: Туризм :: 29.02.2016 14.16.10 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.30024 seconds