Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45250
   


Автор вопроса: Марія из города: Львів :: Вопрос: 41479  
Марія спрашивает:
Доброго вечора! Надайте мені, будь ласка, всю сучасну літературу на тему "Історія соціології книги і читання в Україні"
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – Поліщук Х. Повернення до читання / Х. Поліщук // Молода нація : Альманах / Редкол. В. Верстюк (гол. ред.) та ін. - Київ : Смолоскип, 2003. - №4 (29) : Архів. Історія ідей. Політична філософія. Політичні науки. - С. 114-119.
– Александрова О К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читання в бібліотеках України /О. К Александрова //Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. – Київ, 1994. - Вип. 8. - С. 5-10.
– Балика Д. А. Аналітичний та синтетичний метод вивчення читачівства/Д. А. Балика // Бібліологічні вісті. - 1926. - № І (10). - С. 16-36.
– Балика Д. А. Вивчення у країнського читача / Д. А. Балика / / Бібл. журнал ВБУ. - 1925. - № 8-10. - С. 68-76.
– Богуш Т. І. Про читання молодих робітників у бібліотеках: за матеріалами дослідження ДРБ УРСР ім. КІІРС /Т. І. Богуш / / 'Бібліотекознавство і бібліогр. - 1987. - Bun 27. – С. 57-62.
– Богуш Т. І. Читацькі потреби читачів обласного міста та їх задоволення в ОУНБ / Т. І. Богуш //Тези до XIX та XX звітних наук. конф. професорсько- викладацького складу та аспірантів інституту. – Київ, 1992. - Ч. 2. - С. 8- 9.
– Богуш Т. І. Деякі аспекти розпитку соціології читання з Україні / Т. І. Богуш, Т. І. Студенкова / / Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи: зб. наук. пр. – Київ, 1993. - С. 41-48.
– Голобуцький П. В. Соціологічні аспекти українського кингодруку: історія і сучасність / П. В. Голобуцький // Проблеми соціології. – Київ, 1992. - Вип. 1.
– Гроза О. Д. Сучасний читач обласної наукової бібліотеки та відповідність діяльності ОУНБ Його запитам (за підсумками анкетування читачів у відділах обслуговування Чернівецької ОУНБ) / О. Д. Гроза // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ. аналіт. бюлетень / ДБУ. - Київ, 1994 - Вип. 9. С. 9-14.
– Довгань К. Кабінет вивчення книги і читача / К. Довгань / / Бібліолог. вісті. - 1926. - № 3. - С. 83.
– Богданов Г. Соціологія вивчення інформаційних потреб чита¬чів (Україна – Німеччина) / Г. Богданов // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 12. – С. 21.
– Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 4. – С.4-6
– Кравченко С. Читання як соціокультурний феномен в епоху глобалізації: спроба осмислення та програмно цільові підходи [Електронний ресурс] / С. Кравченко. – Режим доступу: htpp://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=140. – Назва з екрана.
– Куфаєв М.М. Книга як поняття й пpедмет науки та бібліогpафія як документальна наука пpо книгу. – Київ, 1925. – 24 с.
– Лопата О. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х-початку 30-х років XX століття / О. Лопата// Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С. 34–19.
– Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 / В. А. Маркова ; Харк. Держ. акад. культури. – Х., 2011. – 36 с.
– Маркова В. Читач як комунікативний діяч / В. Маркова // Вісн. Кн. палати – 2010. – № 5. – С. 43-47.
– Мастипан О. Читач – основий об’єкт соціологічних дослід¬жень / О. Мастипан // Соціологічні дослідження в бібліотеці : інформ.-аналіт. бюл. – Київ, 1998. – Вип. 22. – С. 3-22.
– Медведєва В.М., Пхайко К.М. Книга і читання / В. М. Медведєва, К. М. Пхайко. – Режим доступу: http://libs.org.ua/ELTU.
– Московець Л. Відроджуємо смак до читання / Л. Московець // Бібліот. планета. – 2012. – № 1. – С.11–12.
– Новальська Т. Читання в Україні в новому столітті / Т. Новальська // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 12. – С. 21-24.
– Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Т. Олянишен, О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2010. –№ 6. – С. 46–50.
– Розміровська О. На підтримку іміджу дитячого читання / О. Розміровська // Бібліотечна планета. –2011. – № 3. – С.23-24.
– Савіна З. Сучасний читач та тенденції читання в Україні / З. Савіна // Бібл. планета. — 2001. – № 1. – С. 9-10.
– Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України / Л. Скокова // Бібліот. планета. – 2010. – № 1. – С. 14-17.
– Степченко Л. Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – Вип. 35. – Київ, 2013. – С. 508 – 515.
– Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – Вип. 33. – Київ, 2012. – С. 487 -- 497
– Чигрина Н. В. Читання як соціальний феномен [Текст] / Н. В. Чигрина, Л. М. Сіднєв // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Класичний приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 43. - С. 257-264
http://subject.com.ua/sociology/picha/45.html
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_980_70034630.doc
http://migg.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=82&limit=1&limitstart=9
http://school.home-task.com/sociologiya-knigi/
http://www.chytomo.com/news/chitacki-zvichki-ukraiinciv-sociologichni-doslidzhennya-ostannix-rokiv
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/viewFile/72721/67817
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ntvpp1.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://uadpub.uad.lviv.ua/pvs/32/48.pdf
http://www.bookplatform.org/images/activities/275/brochurereadingfinalprint.pdf
http://mincult.kmu.gov.ua/document/244956793/Biblio_programa-27082015.doc
https://zounb.zp.ua/node/551

.: Раздел: Социология :: 16.12.2017 01.42.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.234783 seconds