Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Юлія із міста: Бориспіль :: Запитання: 41664  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до тем "Процес формування причинно-наслідкових управлінських зв’язків реновації в готельному господарстві" "Імплементація реноваційних маркетингових інструментів в готельному бізнесі"
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Відповіді на ваш запит шукайте у таких джерелах інформації:

Аблязова, Севілє. Конкурентоспроможність підприємств готельного комплексу регіону / С. Аблязова // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .15-17

Автоматизація процесу управління підприємствами готельного господарства
http://buklib.net/books/32532/

Бойко М.Г. Організація готельного господарства : електрон. підруч. / М.Г.Бойко, Л.М.Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 501 с.http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ru/

Дурович А.П. Маркетинг в туризме [Електронний ресурс]: учебное пособие / А.П. Дурович. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/durovich_MT.htm

Іванова Л.О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі // Вісник Хмельницького національного університету. -2010. - №5, T.4. - С.172-177.
http://infotour.in.ua/ivanova3-1.htm

Кізима В. Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / В. Л. Кізима // Науковий вісник НЛТУ України. –2012. – Вип. 22.1. – С. 238–243.

74. Кізима В. Л. Фактори впливу на стан готельного підприємства /В. Л. Кізима // Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». – Львів, 2010. – С. 51–53.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 1063 с
http://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism.htm

Луцак В. Л. Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону / В. Л. Луцак // Формування ринкової економіки в Україні: проблеми економічної кібернетики : Спецвипуск. – Львів, 2008. – №18. – С. 130–134.

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової л-ри, 2014. – 650 с.

Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 364 с

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
http://culonline.com.ua/Books/uprav_sferau_ujtel_malsrf.pdf

Маркетинг турпродукту: підручник [Електронний ресурс] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко. Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. - К.: Кондор, 2009. - 394 с. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin.htm

Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №5. - Т.2. - C.43-47.

Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч.посіб. / Г. Б. Мунін та ін. / за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра. – 520 с.

Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. /Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 468 с.

Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учеб.-практ. Пособие / Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. - М.: Экономистъ, 2003. - 222 с.

Єрмаченко В.Є. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства / Єрмаченко В.Є., Журавльова С.М // Молодий вчений. – 2015. - No 5 (20) , Частина 1. – С. 138-141.
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/31.pdf

Страшинська Л.В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Л.В. Страшинська. - К.: НУХТ, 2011. - 89 с.

Тимошенко З.І. Маркетинг готельного продукту [Електронний ресурс] / З.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий. - Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/.

Топольник В. Г. Кількісна оцінка якості го¬тельного продукту : монографія / В. І. Тополь¬ник, А. П. Бутова, І. В. Кощавка, А. В. Поляко¬ва та ін. ; під ред. В. І. Топольник. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 400 с.

Ткач В. О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг :монографія / В. О. Ткач, Т. С. Кукліна. – Запоріжжя, 2011. – 112 с.

Ткач В. О. Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. / В. О. Ткач. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. –227 с.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. – К. : Академія, 2013. – 368 с.

Франчайзинг та готельний бізнес / Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С, Кошиль Ю.В. : навч. посібник. К.: Кондор, 2008. -350 с.

.: Розділ: Туризм :: 12.02.2018 18.50.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.620732 seconds