Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Наталія із міста: Чернігів :: Запитання: 42297  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на таку тему: " Наукові відкриття на початку ХIX століття і особливості позитивізму О. Конта і Г.Спенсера
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання:
https://studfiles.net/preview/5483752/
https://stud.com.ua/43516/filosofiya/pershiy_etap_pozitivizm
https://stud.com.ua/36652/filosofiya/filosofiya_pozitivizmu
https://pidruchniki.com/15860415/filosofiya/pozitivizm_postpozitivizm
https://pidruchniki.com/15941024/sotsiologiya/viniknennya_rozvitok_sotsiologiyi_nauki
http://textbooks.net.ua/content/view/7186/46/
http://readbookz.net/book/177/6051.html
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pozytyvizm_istorychnij
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12900/
http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res/philosophy/poz.pdf
http://referat-ok.com.ua/sociologiya/porivnyalnii-analiz-sociologichnih-idei-ogyusta-konta-i-gerberta-spensera
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/416/1/Богдашина О. М.pdf
http://ua-referat.com/Про_Конт_і_Г._Спенсер_творці_соціології
https://studme.com.ua/136306055063/filosofiya/pozitivistskaya_filosofiya_nauki.htm
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=66205
http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/soc/emergence-and-development-of-sociology-as-a-science.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0109&T=02&lng=1&st=0
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=2ahUKEwjaobC0wcbdAhVLtYsKHWPUAzc4KBAWMAN6BAgGEAI&url=https://radfiz.org.ua/files/k2/s4/Sociologia/igor4uk/1%20%F7%C9%CE%C9%CB%CE%C5%CE%CE%D1%20%D3%CF%C3%A6%CF%CC%CF%C7%A6%A7.docx&usg=AOvVaw0fAl_qIgjgxrxGPwv_vXPM
http://oaji.net/articles/2017/4638-1510667518.pdf
– Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О. Пшеничнюк, О. Романовська. - 2-е вид., доп. та переробл. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. - 169,[1] с. - (Б-ка студента).
– Огюст Конт вблизи // Исторический вестник. - 1914. - № 7 . - С. 342-344.
– Герье В. И. О. Конт и его значение в исторической науке / В. И. Герье // Вопросы философии и психологии. - 1898. - Кн. 44(IV) . - С. 563-627.
– Макеєв С. Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви / С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 2. - С. 184-198
– Коломийцев В. Ф. Социология Герберта Спенсера / В.Ф. Коломийцев // Социологические исследования. - 2004. - № 1. - С. 37-44.
– Шиманский А. К. Учение Канта и Спенсера о пространстве / А. К. Шиманский // Университетские известия. - 1904. - № 3. - С. 47-72
– Рапопорт С. И. Книга о Герберте Спенсере / С. И. Рапопорт // Вестник Европы . - 1917. - № 7-8. - С. 415-420
– Огюст Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки // Соціологія. Підручник./За ред. В.П.Андрущенко, М.І.Горлача . - Київ-Харків, 1998. - С.78-104.
– Безродний Є.Ф. Герберт Спенсер [Текст] / Безродний Є.Ф.та ін. // Безродний Є.Ф.та ін. Світова класична думка про державу і право:Навч.посібник. - К.:Юрінком Інтер,1999. - С.290-295.
– Ярошенко А. О. Соціологія Герберта Спенсера : курс лекций / А. О. Ярошенко // Історія соціології : курс лекцій / А. О. Ярошенко. - Київ, 2006. - С. 58-67.
– Габрієлян О. А. Учення про еволюцію соціального світу Г.Спенсера / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков // Філософія історії : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков : Академвидав, 2010. - С. 130-133.
– Социологическая концепция Герберта Спенсера // История буржуазной социологии ХIХ - начала ХХ века : научное издание / Академия наук СССР, Институт социологических исследований. - Москва : Наука, 1979. - С. 40-53.
– Позитивізм О. Конта. Філософія Дж. Мілля, Позитивізм Г. Спенсера // Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 т. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2008. - Т. 2. - С. 6-22.
– Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века / П. С. Шкуринов. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 416 с.
– Синтетическая философия Герберта Спенсера. В сокращенном изложении Говарда Коллинза. - Киев : Ника-Центр ЛТД, 1997. - 512 с.
– Нарский И. С. Очерки по истории позитивизма / И. С. Нарский. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1960. - 200 с.
– Кудрявцев В. Н. Мировоззренческие основы возникновения социологии (на примере творчества О.Канта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, М.Вебера) / В. Н. Кудрявцев // Вестник Московского Университета Сер.18. Социология и политология. - 1999. - 3. - С. 141-154.
– Танчер В. Г.Спенсер - первый гранд социологии / В. Танчер, А. Ручка // Философская и социологическая мысль. - 1992. - 1. - С. 92-99.
– Огюст Конт и позитивизм. Статьи А. С. Милля, Г. Спенсера и Л. Уорда / пер. Н. Н. Спиридонова. - Москва : Изд. маг. "Книж. дело", 1897. - 331 с.
– Зінченко О. В. Спенсер Герберт / О. В. Зінченко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - Т. 2: Філософія права. - С. 818-821 .

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.09.2018 09.34.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.45286 seconds