Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Харків :: Запитання: 42589  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу з аналізу цифрових фондів національних бібліотек України. Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Добридень, Анастасіє! радимо скористатися такими джерелами інформації:

Аксьонова Н. Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_13

Антоненко, Сергій Анатолійович. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організац. та технол. аспекти) / С. А. Антоненко ; за заг. ред. М. Я. Швеця ; НДІ інформатики і права НАПрН України. — Київ| cРед. журн. ”Право України” ; Харків : Право, 2013. — 304 с. : іл., табл. — (Науковий збірник ”Академічні правові дослідження”; вип. 32). — Бібліогр.: с. 224–231.

Баркова О. В. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2002. - 4, № 2. - С. 85-95. - Бібліогр.: 30 назв. - укp.

Баркова О. Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України: реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення [Електронний ресурс] / О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 28-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2009_2_8

Баркова О. Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі / О. Баркова, І. Остапова, Ю. Мордвинов // Бібл. планета. - 2005. - № 1. - С. 20-24. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації: матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. –Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 237с.

Білименко Л. Створення цифрових ресурсів газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Л. Білименко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 466-470. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_44.

Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми [Електронний ресурс] / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_4_3

Добровольська В. В. Міжнародні стандарти у створенні цифрового фонду документації культурної спадщини [Електронний ресурс] / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. - С. 86-94

Електронні інформаційні ресурси [Електронний ресурс] : створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / [Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Вінницька академія неперервної освіти ... [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 1 оптичний диск (CD-ROM) : колір ;.12 см.

Електронні інформаційні ресурси / [відповідальний редактор Г.В. Боряк] ; Національна академія наук України, Інститут історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. - 259 с. : іл. (деякі кол.) ;.24 см. -( Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики

Єрошенко Т. Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання [Електронний ресурс] / Т. Єрошенко, Л. Шевченко, В. Широков // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 1. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_1_6

Клочок С. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. Клочок, Є. Коцюба // Бібл. вісн.. - 2014. - № 2. - С. 3-8. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Корчемна І. С. Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918 - 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / І. С. Корчемна; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України. - К., 2010. - 18 c.

Кочеткова А.В. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття [Електронний ресурс] - Режим доступу:
ftp://mao.kiev.ua/pub/biblio/jscans/2009-6-kochetkova.pdf

Литвиненко О. О. Сучасний стан фондів електронних видань дитячих та юнацьких бібліотек України [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2009. - Вип. 28. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_28_15

Лобузін І. В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 1. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2013_1_13

Лобузін І. В. Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки / І. В. Лобузін // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 4. - С. 60-73.

Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / К. В. Лобузіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С. 246-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_15_18

Лобузін І. Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій [Електронний ресурс] / І. Лобузін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_38

Лобузін, Іван Володимирович. Цифрові бібліотечні проекти : технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2016. - 215 с. : іл.

Менсо І. В. Порядок здійснення оцифровки літературних творів для поповнення фондів електронних бібліотек [Електронний ресурс] / І. В. Менсо // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 604-607. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_146

Муха Л. Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів [Електронний ресурс] / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 6. - С. 62-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_6_13

Осталецька О. Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ / О. Осталецька, Т. Шовкопляс, А. Герус // Бібл. вісн.. - 2015. - № 2. - С. 19-22. - укp.

Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ [Електронний ресурс] / О. Осталецька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 210-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_18

Павлуша І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів [Електронний ресурс] / І. Павлуша // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 2. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_2_5

Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України : монографія / [О.І. Харитонова ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса : Юридична література, 2017. - 70 с.

Резніченко В. А. Підхід до побудови системи характеристик якості наукової електронної бібліотеки / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г. Захарова // Пробл. програмув. - 2006. - 2-3 [спец. вип.]. - С. 503-510. -

Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 11. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_11_9

Шемаєва, Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій [Текст] : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 2008. - 289 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.11.2018 16.11.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.244925 seconds