Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44818
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42805  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Природно-ресурсний потенціал розвитку України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. - 2017. - № 3. - С. 87-99.
Білоскурський Р. Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р. Р. Білоскурський // Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2017. - Вип. 34/1. - С. 23-31.
Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 486 c.
Кравців В. С. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія : у 8 т. Т. 1: Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, П. В. Жукта ін. ; ред.: В. С. Кравців; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2013. - 336 c.
Купінець Л. Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку аквакультури в регіоні / Л. Є. Купінець, О. О. Фесенко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 86 c.
Лісовський С. А. Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк, С. А. Покляцький, О. В. Горміз, Т. М. Чіпко // Укр. геогр. журн.. - 2017. - № 2. - С. 16-25.
Михайлюк О. Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області / О. Михайлюк // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту. - 2016. - № 4. - С. 204-216.
Морозюк Н. В. Організаційно-економічні засади сталого розвитку сільських територій : монографія / Н. В. Морозюк. - Київ : Лисенко М. М., 2014. - 303 c.
Ольшанська О. В. Регіональна економіка : тексти лекцій / О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський, І. В. Білоконьта ін ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - Київ, 2009. - 330 c.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ] . – Київ, 2011. – Т. 1. - 441 с.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. - : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ]. - Перспективи впровадження моделі «зеленої економіки» в Україні : матер. VII міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р., [Київ]. – Київ, 2011. – Т. 2. - 484 с.
Руденко С. В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України : суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. В. Руденко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 470 c.
Бєлоусова Н. В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2018. - № 7(1). - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__41.
Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. Сил України НАН України НАН України. — Київ, 2009. — 39 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09ivfavr.zip.
Мазур Г. Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_15.
Олійник В. Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Д. Олійник ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10OVDDVU.zip.
Крім того, перегляньте відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання № 39963

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 8.02.2019 15.15.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.219845 seconds