Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42876  
Орися запитує:
Доброго вечора! чи могли б ви допогти з пошуком інформації : Застосування Векторно-координатного методу у розв'язуванні задач.
Наша відповідь:
Доброго дня, Орися! Перегляньте наступні джерела:
Готман Э. Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э. Г. Готман, З. А. Скопец. — М. : Просвещение. — 1979. — 128 c.
Єгорова Г. О. Векторний i координатний методи розв’язування задач / Г. О. Єгорова // Математика в школі. — 2001. — №5. — C. 5-11.
Коломієць О. М. Деякі проблеми реалізації алгоритмічного підходу у навчанні розв’язування геометричних задач / О. М. Коломієць // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць : у 3 т. – Кривий Ріг, 2002. – Т. 1. – С. 142–148.
Слєпкань 3. І. Методика навчання математики : підручник для студ. мат. спец. пед. навч. закладів / З. І. Слєпкань. – Київ : Зодіак–Еко, 2000. – 512 с.
Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : [монографія] / Н. А. Тарасенкова. – Черкаси : Відлуння-плюс, 2002. – 399 с.
Долгіх В. М. Вища математика для економістів. Ч. 1: Алгебра і математичний аналіз : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни : у 2-х ч. / В. М. Долгіх, Т. І. Малютіна ; Держ. вищий навч. заклад «Укр. академія банківської справи Нац. банку України». – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 97 с. - Режим доступу: http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/50732/5/Dolhikh_Vyshcha_matematyka_dlia_ekonomistiv.pdf.
Коломієць О. М. Засоби навчання аналітичної геомерії в умовах диференціації [Електронний ресурс] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, - 2011. - № 27. – С. 367-371. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2011_27_74.pdf.
Попова Ю. А. Використання координатного та векторного методу в шкiльному курсi геометрiї [Електронний ресурс] / Ю. А. Попова, Б. Б. Беседiн // Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ. - 2013. - № 3. – С. 150-153. – Режим доступу: http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2013/150.pdf.
Практикум з методики навчання математики. Основна школа : навч. посіб. для організації практ. занять і самостійної роботи студентів мате мат. спеціальностей педагог. університетів / за редакцією В. О. Швеця – К иїв : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 267 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/20221/1/Prus_Temy_3.8_3.9.pdf.
Приклади застосування координат i векторiв до розв’язування геометричних задач [Електронний ресурс] : за підручн. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень) // Інтерактивне навчання: видавництво «Ранок» : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/geometrya-proflniyi-rven-pdrychnik-dlya-10-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-neln-p/10907-dodatkova-nformatsya/prikladi-zastosyvannya-koordinat-i-vektoriv-do-rozvyazyvannya-geometrichnih-zadach. – Назва з екрану.

.: Розділ: Математика :: 25.02.2019 22.19.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.205166 seconds