Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42962  
Євген запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з фонду Вашої бібліотеки на тему «Концепція соціоцентризму у вітчизняній філософській та соціологічній науці (1939 – 1990 рр.)». Дякую.
Наша відповідь:
Євгене, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бех І. Д. Особистісно орієнтований виховний процес – сходження до людяності / І. Д. Бех // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України. – Х.: "ОВС", 2002. – Ч. 1. – С. 69–83.

Горський B.C. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2001.-375 с.

Донченко, О. Феномен містичної співпричетності як психоінстинктивний чинник групового структурування [Текст] / О. Донченко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2009. - N 4. - С. 3-20

Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі словником. – 4-е вид. перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016 – 396 с.
http://shron1.chtyvo.org.ua/Khamitov_Nazip/Istoriia_filosofii_problema_liudyny_ta_ii_mezh_Vstup_do_filosofskoi_antropolohii_iak_metaantropolohi.pdf

Коваленко Е.А. Усвідомлений саморозвиток особистості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwiKyI-Lqp_hAhVDyaYKHRkYCmA4FBAWMAR6BAgCEAI&url=http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/2390/1/%D1%81%D1%82%D1%80.71-78.doc&usg=AOvVaw3Pfr4RZhB6WLv7GX1jULXH

Коваленко Е.А. Соціально-історичні типи суспільних систем і основні стратегії саморозвитку особистості // Наукові записки Харківського військового університету. Серія: Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 2 (20). – С. 152-160.

Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В.В. Колотило ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Королев, Игорь Юрьевич. Социоцентризм [Текст] / И. Ю. Королев. - Ростов-н/Д : [б. и.], 1993. - 112 с

Куліна О.С. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ [Електронний ресурс] // Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2006. - № 55. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Kulina.htm

Литвинов, В. Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (XVI - початок XVII cтоліття) [Текст] : іст.-філософ. нарис / В. Д. Литвинов. - К. : Наукова думка, 2008. - 527 с.

Людина як вища соціальна цінність та філософсько-правова категорія в контексті її захисту від експлуатації / А.М.Орлеан// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14oamzve.pdf

Марченко, Олена. Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки в закономірності розвитку / О. Марченко // Філософські обрії : Науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2011. - Вип. 26'2011. - С. 184-195

Панфілов О. Ю. Сучасна освіта: світоглядні орієнтири / О. Ю. Панфілов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол.. - 2010. - № 2. - С. 19-24. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості / В. Радул // Рідна шк.. - 2012. - № 8/9. - С. 8-12. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник / авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. –
536 с.

Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Індивідоцентризм і соціоцентризм [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=112134

Татаренко Н. Руйнівник «основ». Академіку Національної академії наук України Юрієві Пахомову — 80 років // Дзеркало тижня. – 2018. – 18 лип.- 1 серп.
https://dt.ua/SOCIETY/ruynivnik_osnov__akademiku_natsionalnoyi_akademiyi_nauk_ukrayini_yurievi_pahomovu__80_rokiv.html

Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк.. - 2009. - № 12. - С. 56-59. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Турчин, М. Б. Соціально-екологічний діалог у вченні природної етики / М. Б. Турчин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 26 (39). - С. 159-166

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://narratif.primordial.org.ua/fa-01.htm

Яковишина Т. Проблема принципів виховання у творчій спадщині представників релігійного напряму вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Т. Яковишина // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 18-22. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2019 01.45.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.229838 seconds