Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Лєра із міста: Миколаїв :: Запитання: 42992  
Лєра запитує:
Доброго дня.Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію для курсової роботи на тему:"становлення української лінгвістичної термінології 20-30 років ХХ століття.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лєро! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9618/Trach_3_istoriyi_ukrayinskoyi.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjKy-CbqrPhAhXowYsKHZDACKMQFjADegQIABAC&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05nnvrtz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw3F2WxFEVWhUNyuCRkORqGM
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13628/1/РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 20-30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6298/1/Kozelko.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5583-Текст статті-11531-1-10-20160419 (1).pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjKy-CbqrPhAhXowYsKHZDACKMQFjAHegQICBAC&url=http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/e/e4/Metodichka_z_term_nolog.doc&usg=AOvVaw16-kiXMt3fVu4hsXZHiD9_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjKy-CbqrPhAhXowYsKHZDACKMQFjAJegQIBBAC&url=http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/34_1/procykm.doc&usg=AOvVaw2lcFe15OLUcR4YjOwCALX8
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/viewFile/5870/5937
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15851/1/Zubchenko.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/984/1/Petrova_dis.doc+.pdf
https://studfiles.net/preview/3740844/page:9/
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4641/1/Становлення і розвиток української економічної термінології.pdf
http://philology.knu.ua/Lingur/art_69.htm
http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/boyarova/ukr_term_mov_plan.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51252/01-Ivashchenko.pdf?sequence=1
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/4655/1/Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки ХХ сторіччя.pdf
https://is.muni.cz/th/110609/ff_m/diplom00.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/141766-308642-1-PB.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21233/1/monograph.pdf
http://lingva_rada.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2011/02/Avtoref_Maryanko.pdf
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_3/18.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/83141-174838-1-SM (1).pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00551830_0.html
http://term-in.net/upload/iblock/462/utis_2013.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT _2014_791_22
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10551/111.pdf?sequence=3
http://vlp.com.ua/files/161290_mova_i_profesija.pdf
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/10.02.01 Protsyk.pdf
https://studopedia.su/9_47118_lingvistichna-terminologiya.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Npkpnu_fil_2015_40_44.pdf
https://www.academia.edu/19925738/Українська_термінологія_комплексний_лінгвістичний_аналіз_монографія_М._О._Вакуленко._Івано-Франківськ_Фоліант_2015._361_с._іл
file:///C:/Users/User/Desktop/Vznu_fi_2012_1_62.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2787

– Вакуленко М. О. Українська термінологія : комплексний лінгвістичний аналіз : монографія / М. О. Вакуленко ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361 с. : іл.
– Кочан І. Українське термінознавство 1920-х років : погляд з позицій ХХI століття / І. Кочан // Вісн. Львівського ун-ту. Сер. Філологічна. – 2011. – Вип. 52. – С. 122-129.
– Кочан І. М. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення / І. М. Кочан // Термінологічний вісн. – 2011. – Вип. 1. – С. 156-162.
– Литвин, О. Г. Становлення української машинобудівної термінології : дис. ... к. ф. н. : 10.02.01. / О. Г. Литвин. – Львів, 2000. – 404 с.
– Панченко С. Термінологія в її історичному розвитку / С. Панченко // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології : матеріали 6-ї Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2000». – 2000. – № 402. – С. 82-84.
– Проблеми становлення і розвитку української термінології : зб. матеріалів / відп. ред. Н. К. Кочерга, С. М. Дорошенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – 139 с.
– Українська мова у ХХ столітті : історія лінгвоциту : док. і матеріали / за ред. Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 400 с.
– Казимирова І.Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство / І. Казимирова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 3-12.
– Іванова О. І. Українська термінографія на тлі східнослов’янських мов (ХVІІ – поч. ХХ ст.) / О. І. Іванова // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. VІ. – С. 360-365.
– Полюга С. Джерела становлення української морфологічної термінології / С. Полюга // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. 13. – 2014. – № 791. – С. 143-146.
– Українська мова у ХХ столітті : історія лінгвоциту : док. і матеріали / за ред. Л. Масенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 400 с.
– Циганок Г. М. Історичні етапи формування української лінгвістичної термінології / Г. М. Циганок // Світ мови - світ у мові : матеріали IV Міжнародної наукової конференції, 26 - 27 жовтня 2017 року / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Шуменський Університет імені Єпископа Костянтина Преславського. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - С. 194-196.
– Лущай В. Лінгвістична термінологія: трансформація-транспозиція-функціональна еквівалентність / Лущай В.; // Українська термінологія і сучасність : матеріали 2 Всеукр. наук. конференції. - Київ,1997. - С.175-176.
– Кардакова С. М. Лінгвістична термінологія української мови / С. М. Кардакова // Освіта та наука у вимірах XXI століття : Матеріали звітно-наукової конференції, 12-13 травня / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2006. - С. 38-40.
– Гриценко С. Лінгвістична термінологія латинського походження / С. Гриценко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 159-169.
– Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз: [монографія] / М. О. Вакуленко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361 с. : іл.

.: Розділ: Інше :: 2.04.2019 18.25.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 1.739607 seconds