Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Валерій із міста: Ніжин :: Запитання: 43037  
Валерій запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми "Соціологія особистості". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерію! На подібне запитання ми відповідали, шукайте: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 36748. Також пропонуємо Вам додатково переглянути наступні джерела:
Богданова Н. Культура життєтворчості особистості : філософсько-світоглядний аналіз : наук. вид. / Н. Богданова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 302 с.
Головаха Є. І. Психолопя людського взаєморозуміння / Є. І. Головаха, Н. В. Панина. — 2-е вид., зi змінами та допов. — Київ : Ін-т соціології НАН України, 2014. — 223 с.
Злобіна О. Г. Особистість як суб’єкт соціальних змін / НАН України. Ін-т соціол. – Київ: Ін-т соціол. НАН України, 2004. – 399с.
Кон В. Соціальна структура та особистість у процесі радикальних змін: аналіз України в період трансформацій / В. Кон, В. Хмелько, В. Паніотто, Гунг Го–Фунг // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 24-64.
Мірчук І. Л. Проблеми особистості у філософсько-релігійній спадщині Гавриїла Костельника //Людинознавчі студії : [зб. наук. праць ДДПУ]. — Вип. 30: Філософія / ред. кол. Н. Скотна (гол. редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. / І. Мірчук. – Дрогобич : Видавн. відділ ДДПУ, 2014. – С. 100-111.
Мірчук І. Л. Соціологія : курс лекцій : навч. посіб. / С. А. Щудло, Т. М. Романів, І. Л. Мірчук. – Вид. 2-е. – Дрогобич : Вимір, 2007. – С. 94-100.
Серга Т. О. Соціологія особистості // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — 2014. — Вип. 63. — С. 155-164. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/stapttp_2014_63_20.pdf.
Соціологія : навч.-метод. комплекс дисципліни / розробник Л. О. Малиш ; рец. : В. Л. Оссовський, В.С. Бондар ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т соціальних наук і технологій, Каф. соціології. – Київ : [НаУКМА], 2008. – 30 с.
Хутка С. Соціальна адаптованість особистості: концептуалізація поняття / С. Хутка // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С. 164-175.
Нельга Т. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Соціологія особистості” (для бакалаврів) [Електронний ресурс] / Т. О. Нельга. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 26 с. — Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/lib/manual.jsp?id=8386.
Погрібна В. Л. Ресурси та ризики самостійності особистості в сучасному українському суспільстві: соціологічні аспекти аналізу [Електронний ресурс] / В. Л. Погрібна, О. М. Сахань // Вісник нац. юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Сер.: Філософія, філософія права, політологія. — 2017. — Т. 4. — № 35.— Режим доступу: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/119643/130867.
Соціологія. Загальний курс [Електронний ресурс]. — Big-lib : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/8_Sociologiya_Zagalnii_kyrs/752_Rozdil_10_Sociologiya_osobistosti. — Назва з екрану.
Соціологія особистості [Електронний ресурс] : лекція. — Режим доступу: http://julia-lazutina.at.ua/lekciji/lekcija-7.pdf.
Соціологія особистості [Електронний ресурс] : лекція. — Студопедія : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://studopedia.su/2_14038_lektsiya--sotsiologiya-osobistosti.html. — Назва з екрану.
Терлецька Л. Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості [Електронний ресурс] / Л. Г. Терлецька // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2012. — № 14. — С. 152-158. — Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob14_152.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 15.04.2019 09.04.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.247585 seconds