Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 43466  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть з літературою до магістерської роботи на тему "Формування системи кадрового забезпечення та удосконалення роботи з персоналом в органах виконавчої влади" Дякую!
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Ануфрієв М. І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект) / М. І. Ануфрієв; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 236 c. - Бібліогр.: с. 223-234. - укp.

Армаш Н.О. Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Н. О. Армаш; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 40 c. - укp.

Верба С. М. Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Верба // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 208, Вип. 196. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_208_196_18

Влада та управління : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред.: А. М. Круглашов, М. В. Ярмистий, С. М. Гакман; Чернів. регіон. центр перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ та орг., Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. упр. - Чернівці : Букрек, 2010. - 302 c. - укp.

Гусак, І. Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації [Текст] / І. Гусак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. - Вип. 4(23). - С. 148-156. - Бібліогр. : с. 155-156

Кусмінська Т. А. Діяльність кадрових служб органів виконавчої влади та їх модернізація до стандартів якості [Електронний ресурс] / Т. А. Кусмінська // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 404-412. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_51

Мельничук М.В. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Мельничук ; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Мошнягул Т. О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / Т. О. Мошнягул // Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. семінару, 25 берез. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Упр. держ. служби України в Черкаській обл.. - Черкаси, 2010. - С. 133-135.

Нижник, Ніна Романівна. Виконавча влада в Україні : реформування та перспективи : монографія / Н.Р. Нижник, І.О. Кульчій, О.В. Муза ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 143, [2] с

Нинюк, І. Додержання етичних норм - головна умова формування кадрової служби органів виконавчої влади та самоврядних структур у Республіці Польща [Текст] / І Нинюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. - С. 299-306

Ортинський В. Управління в органах виконавчої влади : навч. посіб. / В. Ортинський, З. Кісіль, М. Ковалів. – Київ: Центр учбової літератури . 2008. – 295 с.

Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / М. І. Ославський. - К. : Знання, 2009. - 216 c. - (Вища освіта XXI ст.). - укp.

Перегуда Євген Вікторович. Виконавча влада України : політико-правові аспекти модернізації : монографія / Є.В. Перегуда. - Київ : Логос, 2013. - 405, [2] с.

Полегаєв Д.В. Проблеми в діяльності служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади та шляхи їхнього розв’язання [Електронний ресурс] / Д.В. Полегаєв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 16. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_16_12

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 912 від 2 серпня 1996 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16?lang=uk

Романюк Л. В. Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Л. В. Романюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 20 c. - укp.

Сидоренко, П. В.Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади [Текст] / Павло Сидоренко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - Вип. 4(7). - С. 225-230. -

Система органів виконавчої влади України: правові проблеми удосконалення організації та діяльності : наук. доп. / ред.: О. Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 55 c. - (Пробл. адмін. реформи та реформи адмін. права). - укp.

Тертишна, О. А.Проблеми кадрового забезпечення органів влади в умовах адміністративної реформи [Текст] / О. А. Тертишна // Безперервна освіта в Україні :реалії та перспективи : Тематичний випуск / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К., 2008. - № 4 (додаток 1) 2008. - С. 39-41

Федоренко, В. Л. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління [Текст] / В.Л. Федоренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 49-55. - Бібліогр. в кінці ст.

Хаварівська Г. С. Теоретичні засади формування правової культури в системі місцевих органів виконавчої влади України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Г. С. Хаварівська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Інше :: 16.10.2019 22.57.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.237877 seconds