Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 43688  
Анна запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Організаційно-методичні особливості використання елементів ЧЕРЛІДІНГУ в процесі фізичного виховання студентів". Дякую
Наша відповідь:
Анно, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бала, Тетяна Михайлівна. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Бала, І. П. Масляк ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків : Бровін О. В., 2014. — 142 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 141–142.

Бачинська Н. В. Історія та загальна характеристика черлідінгу / Н. В. Бачинська // Наука і освіта. - 2013. - № 4. - С. 63-67.

Бачинська, Наталія Василівна. Черліденг : загальна характеристика та методика викладання / Н.В. Бачинська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Кафедра фізичного виховання та спорту. - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. - 255 с. : іл., табл., фотогр. (деякі кол.)

Боляк А., Боляк Н. Вплив занять чирлідингом на формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів // Спортивна наука України.- 2016.- № 2 (72). С. 61?67.
Боляк А.А. Чирлідинг: правила змагань / А. А. Боляк, Ю. Ю. Крикун, Е. І. Ауштикальніс, Н. Л. Боляк. Київ.: Всеукр. федерація черлідигу, 2005. - 76 с.

Головченко О. І. Теоретико-методологічний аналіз оцінки рухової активності дітей шкільного віку // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць.- Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. № 1. С. 31–35.

Джуган Л.Черлідинг як мотивація студентів до занять з фізичного виховання у вищому навчальномц закладі // Актуальні питання вдосконалення системи фізичного виховання і спортивної роботи у вищій школі : збірник наукових праць за матеріалами І науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Ужгород, 19-20 квітня 2018 року). - Ужгород, 2018. – С.12-17.

Долбишева, Ніна. Технічна та фізична підготовленість черлідирів-флаєрів на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Н. Долбишева, А. Михайліченко // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. - Дніпро, 2018. - № 3. - С. 22-28.

Зинченко И.А. Особенности построения тренировочного процесса спортсменовв черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки / И.А. Зинченко, Л.С. Луценко, И.А. Бодренкова //Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2009. - № 3. – 52 с.

Зинченко И.А. Особенности содержания композиций соревновательных программ в черлидинге / И.А. Зинченко, Л.С. Луценко и др. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. - № 3. – С. 74-78.

История возникновения черлидинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://diletant.media/articles/25221831/

Криворучко Н. В. Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I?II рівня акредитації: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.02 «Фіз.культура, фіз. виховання різних груп населення». Львів. держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2017. 17 с.

Луценко Л.С. Тестовые задания по специально-двигательной и физической подготовленности спортсменов в черлидинге на этапе специализированной базовой подготовки / Л.С. Луценко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – Харков, 2009. - № 4. – 45 с.

Михайліченко, А. Г.Особливості технічної підготовки черлідерів у номінації «Чер» [Текст] / А. Г. Михайліченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 5 (75). - С. 81-85 . -

Михайліченко, А. Г. Спеціальна технічна підготовленість черлідирів, які виконують "базу" на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / А. Г. Михайліченко // Наукові записки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 140. - С. 137-145.

Овчиннікова, Наталія Анатоліївна. Основи оздоровчого фітнесу: методичні рекомендації з дисципліни / Н. А. Овчиннікова ; Рец.: В. Г. Арефьєв, О. В. Андреєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання і спорту, Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 44 с.

Тимофеева, О. В. Чирлидинг в системе физического воспитания студенток / О. В. Тимофеева // Теория и практика физической культуры. - 2008. - N 11. - С. 36-38.

Шиян О. Історичні аспекти становлення та розвитку черлідингу у світі та Україні // Спортивний вісник Придніпров’я. - 2013. - № 2. - С. 196?199.
Шушпанова Ю. В. Черлідинг як дієва форма підвищення рухової активності студентів у період навчання у ВНЗ / Ю.В. Шушпанова // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2017. – Вип. 58. – С. 71-78.

Янович, Юрий Адамович. Интеграция общеподготовительного и спортивного направлений в учебной дисциплине "Физическая культура" (на примере чирлидинга) : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : по специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры / Янович Юрий Адамович ; Учреждение образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - Минск, 2018. – 32 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.12.2019 07.33.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.243872 seconds