Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 44208  
Олег спрашивает:
Підберіть літературу за темою "Сучасний стан соціального туризму в Україні". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Олеже! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Ю. В. Державне регулювання соціального туризму в Україні // Збірник наукових праць НАДУ. - 2009. - № 1. - С. 182-191.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. - № 20. – С. 3-5.
Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта XXI століття).
Александрова С. А. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / С. А. Александрова, А. Р. Сова //
Економіка та управління : сучасний стан і перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р. – Одеса : ОДАБА, 2017. - Ч. 1. - С.4-6. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/aleksandrova6.htm.
Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/168-2017-р.
Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю. В. Алєксєєва ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05ayvkdf.zip.
Гарбар Г. А. Місце і роль соціального туризму в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв, 2015. – С. 40-45. – Режим доступу: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/283/1/Гарбар-40-43.pdf.
Заворуєва О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / О. С. Заворуєва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28. – С. 2018- . – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/28_1_2018/46.pdf.
Єрмакова Л. О. Сучасний стан соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Єрмакова // Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Т. 2. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2015. - С. 81-85. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8760/2/Тези КНУКіМ.pdf#page=81.
Колотуха О. В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Колотуха // Проблемы материальной культуры. Сер.: Географические науки. – 2009. - С. 177-179. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35838/57-Kolotyha.pdf.
Нохріна Л. А. Соціальний туризм: детермінанти реалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Нохріна // Economy. Zarz?dzanie. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Варшава, 29-30 вересня 2016 р. – Варшава, 2016. – С. 32-34. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/nohrina2.htm.

.: Раздел: Туризм :: 15.05.2020 06.10.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.279549 seconds