Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44473  
Кирило запитує:
Доброго дня! Можна підібрати інформацію про екскурсійну діяльність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Альтерпрес РА, 2012. - 444 с.
Галасюк С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб. / С. Г. Галасюк, С. Нездоймінов. - 2-е вид, допов. та доопрац. - Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с.
Арсененко І. А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг [Електронний ресурс] / І. А. Арсененко, В. М. Іванова С. 191-195. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/
eprint/5280/1/Арсененко І.А_Іванова В.М..pdf .
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 254-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_44.
Дем’яненко Ю. С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Дем’яненко // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 9. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_30.
Нездоймінов С. Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології / С. Нездоймінов, С. Загорулько // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Сер.: Науки: економіка, політологія, історія. - 2017. - № 6 (248). - С. 81-93. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nv_2017_6_10.
Нездоймінов С. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємств [Електронний ресурс] / С. Г. Нездоймінов, А. C. Петрова // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 425-431. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/65.pdf.
Романуха О. М. Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2017_2_17.
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. - 2017. - № 5. – Режим доступу: http: //www.economy.nayka.com.ua.

.: Розділ: Туризм :: 1.07.2020 14.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.206588 seconds