Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Юлія из города: Кропивницький :: Вопрос: 44897  
Юлія спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для написання магістерськоїз теми ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ЛЮКО ДАШВАР. Де місться матеріли про поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, його специфіка. завчасно дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Юліє! Відповідь на ваш запит шукайте у таких джерелах:

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_26

Башкирова, Ольга Миколаївна. Гендерні художні моделі сучасної української романістики [Текст] : монографія / Ольга Башкирова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2018. - 350 с. - Бібліогр.: с. 326-350.

Башкирова, Ольга Миколаївна. Гендерні художні моделі сучасної української романістики [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Башкирова Ольга Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2019. - 35 с. - - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/196235244.pdf

Бoндapeнкo E.B. Дискурс как объект когнитивной лингвистики [Електронний ресурс] / E.B. Бoндapeнкo // Записки з романо-германської філології. - 2013. - Вип. 1. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2013_1_6

Ганжуров Ю. Дискурс: від милозвучності слова до наукового узагальнення [Електронний ресурс] / Ю. Ганжуров // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_5_8

Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури (творчість Люко Дашвар) / Н. Головченко // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22/23/24. - С. 56-60

Гурдуз К. О. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса» [Електронний ресурс] / Гурдуз К. О., Пінігіна Ю. Г.// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 76. – Харків, 2017. – С. 194-197. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9217/8735

Дуденко О. В. Функції сленгізмів із дієслівною семантикою у художньому дискурсі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко // Інституційний репозитарій Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини : сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1642/1/funkcii_dijesliv_luko_dashvar.pdf . – Назва з екрана.

Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2017. - Вип. 12. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19

Загороднюк В. Мова і дискурс: ущербність «новоязу» / В. Загороднюк // Філософія: світ людини : курс лекцій : навч. посібн. / В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Н. В. Хамітов [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 387-389.

Кайдаш А. М. Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар / А. М. Кайдаш. // Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т укр. мови НАН України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2017. -- С. 199-206

Козловська, Дар'я Валеріївна. Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні характеристики поетонімії романів українських письменниць початку XXI століття [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Козловська Дар'я Валеріївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Вінниця, 2018. - 20 с. Режим доступу:
file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/6137-Текст статті-12324-2-10-20190124.pdf

Колісник Ю. М. Компоненти та категорії тексту і дискурсу від ХХ ст. по теперішній час: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. М. Колісник // Військово-науковий вісник. - 2010. - Вип. 13. - С. 208-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2010_13_18
Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія (масова література; мелодрама; роман "Мати все" Люко Дашвар) / А. Кривопишина // Дивослово. - 2012. - № 8 . - С. 52-55

Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.

Мікрюкова К. О. ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ [Електронний ресурс] - Режим доступу: file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/131392-282621-1-PB.pdf

Нич Т. "ПоКров" Люко Дашвар. "Хто свою кров ганьбить, тому вона - покров! Захист надійний..." (методика навчання української літератури) / Т. Нич // Українська мова та література (Шкільний світ) - 2018. - № 15/16 . - С. 75-81

Нікітіна О. О. Типологічні риси любовного роману Люко Дашвар / О. О. Нікітіна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2015.. - С. 45-47

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

Павлова Н. Д. Метод интент-анализа в изучении дискурса [Електронний ресурс] / Н. Д. Павлова. // Психолінгвістика. - 2008. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_6

Петрина, Христина Володимирівна. Функціонально-семантичний аналіз алюзій в українських постмодерністських художніх текстах [Електронний ресурс]: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрина Христина Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2019. - 20 с.- Режим доступу:
https://svr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/dis_Petryna.pdf

Погасій Ю. В. Специфіка художнього конфлікту "український селянин - місто" у прозописі Люко Дашвара / Ю. В. Погасій, Вертипорох О. В. (наук. керівник) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.. - С. 50-52

Приходько А. М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів [Електронний ресурс] / А. М. Приходько // Англістика та американістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2013_10_14

Сазонова О. Поліфонічність художньої реальності роману Люко Дашвар «Молоко з кров’ю». [Електронний ресурс] : Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження І. Франка. 07 - 08 квітня 2016 року Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2016. С. 167 – 169.- Режим доступу:
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1921/1/Поліфонічність художньої реальності роману Люко Дашвар «Молоко з кров’ю».pdf

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (за матеріалами сучасної газетної публіцистики) : монографія / К. Серажим; за ред. В. Різуна; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 392 с.
Столяр М. Ю. Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі [Електронний ресурс] / М. Ю. Столяр // Мова. - 2014. - № 22. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2014_22_25

Шпак А. В. Структурно-семантичні особливості темпоральних детермінантів (на матеріалі роману "Покров" Люко Дашвар) / А. В. Шпак, Л. В. Шитик // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2019" [Текст] : зб. матеріалів XXI Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, Черкаси, 18-19 квітня 2019 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2019. - С. 323-324.

.: Раздел: Языкознание :: 18.11.2020 10.43.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.278543 seconds