Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: Ніна із міста: Овруч :: Запитання: 45025  
Ніна запитує:
Добрий ранок! Дуже потребую список джерел: Особливості сучасних демографічних процесів Чернігівської області. Для магістерської роботи. Дякую
Наша відповідь:
Ніно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Афоніна О.О. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ [Електронний ресурс] // Географічні науки. –2017. – Вип. 8. – С. 95-101.– Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1853/1/Afonina_Analysis.pdf

Афоніна О. О. Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) [Електронний ресурс] / О. О. Афоніна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2019. - № 1. - С. 81-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2019_1_13

Афоніна О. Сучасні тенденції міграційних процесів Чернігівської області та їх вплив на структуру поселенської мережі регіону / Олена Афоніна // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С.32-37.

Барановський М.О. Депресивність регіонів України / М.О. Барановський // Теорія та практика досліджень : зб. наук. пр. викладачів природ-геогр. ф-ту. – Ніжин, 2006. – Вип. 1. –
С. 74–81.

Безпала О. В. Демографічна ситуація як один із аспектів формування трудового потенціалу сільського господарства Чернігівської області [Електронний ресурс] / О. В. Безпала, Ю. І. Сологуб // Молодий вчений. - 2017. - № 9. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9_10

Гриджук М. Ю. Аналіз динаміки зміни демографічних показників серед різних груп населення Чернігівської області у 1976 - 1996 рр. = Analysis of changes of demographic parameters in different groups of Chernigiv region population / М. Ю. Гриджук // Укр. радіол. журн. - 1998. - 6, № 2. - С. 196-199. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Донець М. П. Демографічна ситуація в Чернігівській області та її зв'язок з Чорнобильською катастрофою / М. П. Донець // Лікар. справа. - 2004. - № 8. - С. 17-20. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Демографічний паспорт території [Чернігівської області] [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України [сайт]. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm?74

Демографiчнi перспективи України до 2026 року / Коллект. автор В. Стешенко, О. Рудницький, О. Хомра, А. Стефановський, Iнститут економiки НАН України. – К.: Iнститут економiки НАН України, 1999. – 55 с.

Дубягін О. Б. Методика статистичного аналізу демографічної ситуації в регіоні на основі трендової компоненти динаміки населення / О. Б. Дубягін, К. В. Смірнова // Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 48-57. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Заставецька О. В. Географія населення України: Навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль. – 2003. – 149 с.

Клочан І. А. Регіональні аспекти народжуваності в Україні / І. А. Кло-чан // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 1(13) – С. 98-105.

Козловець А. В. Теоретичні особливості дослідження типів демогра-фічного руху / А. В. Козловець, К. Ю. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). – С. 182-187.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / За ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е. М. Лібанової // К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)/ за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

Коропатник Т. В. Вплив демографічних чинників на формування працересурсного потенціалу Чернігівського регіону [Електронний ресурс] / Т. В. Коропатник // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1 : Економіка і управління. - 2011. - № 2. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2011_2_9

Курило І. О. Демографічні процеси та структури в Україні: сучасні регіональні особливості / І. О. Курило // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(2). - С. 141-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(2)__24

Населення України за 2019 рік : демографічний щорічник. – Київ : Державна служба статистики України, 2020 . – 181 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області: веб-сайт. URL:
http://www.chernigivstat.gov.ua (

Офіційний сайт Чернігівської обласної державної адміністрації: веб-сайт. URL: http://cg.gov.ua/index.php?id=4650&tp=0

Підгорний А. З. Соціально-демографічна статистика: підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська / за ред. А. З. Підгорного. – Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 450 с.

Соціально-демографічні ха-рактеристики домогосподарств Чернігівської області у 2011 році: статистичний збірник / [за ред. Д.І. Ашихміної]. –Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 56 с.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернігівської обла-сті у 2014 році : статистичний збірник / [за ред. Т.В. Дусь]. –Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2014. – 64 с.

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5 грудня 2015 року. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 208 с.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року: статистичний збірник – Київ : Державна служба статистики України, 2020. – 82 с.

Шаповаленко, О. О. Регіональні особливості сучасної демографічної ситуації в
Україні [Текст] / О. О. Шаповаленко, К. В. Вітковська // Статистика – інструмент
соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 3. Частина І – Одеса, ОНЕУ. – 2017. – С. 58 – 61.

Ющенко Н. Л. Формування трудового потенціалу Чернігівського регіону: проблема негативного впливу природного зменшення населення [Електронний ресурс] / Н. Л. Ющенко, А. М. Позднякова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 269-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_4_38

.: Розділ: Соціологія :: 15.12.2020 08.41.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.288183 seconds