Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Слава із міста: Чернігів :: Запитання: 45207  
Слава запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про музикотерапію для гармонійного розвитку дітей та молоді. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Слава! Перегляньте наступні джерела:
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / Л. В. Крамущенко, І. Ф.Кривонос ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Малашевська І. А. Методика музичного навчання та виховання дітей
дошкільного віку на засадах музикотерапевтичного підходу / І. А. Малашевська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 29. - С. 484-489.
Науменко С. І. Психологія музичної діяльності : моногр. / С. І. Науменко. - Чернівці : ПП «Видавничий дім «Родовід», 2015. - 408 с.
Недериця С. Музична терапія як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей // Музичний керівник. – 2011. – №5. – С. 4-6.
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : наук.-метод. посіб. для вчителів і методистів початк. навчання /О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цудзинович Т.І.», 2007. – 204 с.
Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О. А. Федій // Вісник Луганс. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 282-292.
Шараєвська І. Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою К. Орфа / І. Шараєвська // Музичний керівник. – 2011. – №3. – С.9-10.
Шуть М. Музична гра в сучасному художньо-естетичному процесі / М. Шуть. - Музичний керівник. - 2013. - № 4. - С. 11-18.
Бережнова. Музична терапія – засіб корекційно-лікувального та розвивального впливу на дітей [Електронний ресурс] / Бережнова. - Режим доступу: http://dnz124.edu.kh.ua/Files/downloadcenter/Бєрєжнова - МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ – ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО – ЛІКУВАЛЬНОГО ТА РОЗВИВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ.docx.
Гриньова В. Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності. - 2015. - Вип. 16. - С. 20-28.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vpm_2015_16_5.pdf.
Дмитрук А. П. Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці [Електронний ресурс] / А. П. Дмитрук // Всеосвіта : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/garmonijnij-rozvitok-ditej-zasobami-muzikoterapii-za-metodikou-stepana-nederici-61521.html. - Назва з екрана.
Зимовець Л. І. Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Л. І. Зимовець // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 3. - С. 85-90. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_3_17.pdf.
Малашевська І. А. Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії [Електронний ресурс] : автореф. дис... докт. педагог. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / І. А. Малашевська ; Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 456 с. - Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Malashevska.pdf.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / уклад. Н. Квітка. – Київ , 2013. – 82 с. - Режим доступу: https://emuzker.mcfr.ua/732298.
Музична терапія в розвитку дитини [Електронний ресурс] // Освіта. ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/130/. - Назва з екрана.
Сорока О. В. Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами [Електронний ресурс] / О. В. Сорока, Л. Д. Банкул // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: "Педагогіка, соціальна робота". - Вип. 27 - С. 192-195. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1896/1/МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З.pdf.

.: Розділ: Музика :: 6.03.2021 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.284987 seconds