Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45306  
Наталя запитує:
Філософське розуміння часу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Барабаш О. В. Есхатологія та утопія в розумінні історії : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. В. Барабаш ; Ун-т внутр. справ. - Харків, 2000. - 19 c.
Вільчинський Ю. М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності : лекції / Ю. М. Вільчинський. - Київ : Поліграфкн., 2009. - 360 c.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 190 с.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 16 с.
Мультиверсум : філос. альм. Вип. 19 / ред. В. В. Лях ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Укр. Центр духовн. культури, 2001. - 243 с.
Розвиток філософської думки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [за ред. проф. Ю. М. Вільчинського]. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2014. — 327 с. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32610712.pdf.
Шамша І. В. Розуміння часу в концепції Арістотеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць] / ред. рада В. П. Андрущенко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 28 (41). – С. 212-218. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2602/1/Shamsha.pdf.
Шамша І. В. Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І. В. Шамша ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09sivspf.zip.
Шамша І. В. Розуміння буття в феноменології Гуссерля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 29. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_29_23.
Шамша І. В. Час як подвійне заперечення в діалектиці Г. В. Ф. Геґеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Гілея. - 2013. - № 72. - С. 685-689. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_132.
Шамша І. В. Теперішнє як найбуттєвіший модус часу [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4 (2). - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__30.
Шамша И. В. Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа [Електронний ресурс] / И. В. Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10. - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_50.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2021 14.38.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.552513 seconds