Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Анна із міста: Коростишів :: Запитання: 45334  
Анна запитує:
Доброго дня.Прошу допомогти будь ласка знайти інформацію на тему : "Роль церкви в процесах духовного відродження української нації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Волинець О. Релігійний чинник в українському етнодержавотворенні (на прикладі УГКЦ) [Електронний ресурс] / О. Волинець // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 17. – С. 54-58. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7863/1/10.pdf
Дзьомба Н. М. Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників[Електронний ресурс] / Н. М. Дзьомба ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/1-71/30.pdf
Здіорук С. Державно церковні відносини як чинник розвитку громадянського суспільства // Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С. 147-186.
Здіорук С. І. Роль релігійних чинників у поступі українського соціуму : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук, В. В. Токман, О. М. Литвиненко. – К., 2011. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-10/Relyg_chyn-56e51.pdf
Іванишин В. Українська церква і проблеми духовного відродження України / В. Іванишин. – Львів, 1994.
Іщук О. В. Роль політичної та духовної еліти у відродженні українського автокефального руху [Електронний ресурс] / О. В. Іванишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – 2015. – Вип. 12. – С. 78-87. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/3945/1/10.pdf
Капач В. Релігія та українське націєтворення [Електронний ресурс] / В. Капач // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Українознавство». – 2010. – Вип. 14. – С. 54-56. – Режим доступу: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-14/Kalach.pdf
Колодний А. Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст [Електронний ресурс] / А. Колодний. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/religfree_2002_6_6.pdf
Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан / А. Колодний, Л. Филипович. – Львів: Логос, 1996. - 184 с.
Колодний А. Релігія в контексті духовного відродження України [Електронний ресурс] / А. Колодний, Л. Филипович. – Режим доступу: https://uars.info/prints/ur/02/3.pdf
Колодний А. Становлення національних церков як складової національного відродження / А. Колодний, С. Здіорук // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення : наук. зб. – К., 1998. – С. 46.
Косів М. Повернення до віри батьків - процес невідворотний / М. Косів // Косів М. Про Україну : публіцистичні статті та нариси. — Л. : УПІ ім. Івана Федорова ; Фенікс ЛТД, 1992. - С. 52-73.
Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський // Політологічні читання. – 1994. – № 1-2. – С. 216-266.
Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. – 2005. - № 4. – С. 167-174. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8888/16-medvid.pdf?sequence=1
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : монографія. – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України, 2012. – 272 с. – Режим доступу: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/uchebniki/religijnij_chinnik_u_procesakh_nacie-ta_derzhavotv.pdf
Стахів Л. Г. Морально-духовні цінності – невід’ємна частина української культури [Електронний ресурс] / Л. Г. Стахів ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2011. - Вип. 93. – С. 203-207. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5040/1/STACHIV.pdf
Шумра Л. Моральні цінності як основа відродження української нації / Л. Шумра // Рідна школа. – 2003. - № 10. – С. 23-25.

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/21481/
http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.html
https://risu.ua/pro-duhovne-vidrodzhennya-ukrajinskogo-suspilstva-v-umovah-globalizaciji-svitu_n34613

.: Розділ: Інше :: 2.04.2021 13.08.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.245977 seconds