Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 45526  
Людмила запитує:
Доброго дня! Мені треба література про державну політику у галузі навколишнього середовища. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Білявський Г. О. Основи екологічних знань: підруч. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 297 с.
Бондарчук Н. В. Актуальні питання правового режиму лісів України / Н. В. Бондарчук // Часопис Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 276–279.
Бондарчук Н. В. Природоресурсне законодавство: до визначення сутності і змісту // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст., за матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 квітня 2013 р.) / Мін-во аграрної політики та прод-ва україни; Жит. Нац. агроекологічний ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013 – 201 с. – C. 148-150.
Веклич О. А. Эколого-экономические противоречия / О. А. Веклич. – Київ : Наук. думка, 1991. – 144 с.
Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л. С. Гринів. – Львів : НТШ, 1997. – 240 с.
Василенко Л. П. Деякі проблемні питання понятійного апарату інституту охорони довкілля / Л. П. Василенко // Університетські наукові записки: часопис Хмельниц. ун-ту управління та права. Серія: Право. Економіка. Управління. – 2009. – № 3. – С. 166–171.
Екологічне право України : підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів / [А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Xарків : Право, 2005. –382 с.
Екологічне право України. Академічний курс : підруч. – 2-ге вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : Вид-во Юридична думка, 2008. – 720 с.
Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – Київ : Либідь, 2004. – 432 с.
Зуєв В. А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення / В. А. Зуєв // Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ : ВЕГО “МАМА 86”, 2003. – С. 51–92.
Методичний посібник для фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища. – Краматорськ, 2017. – 744 с.
Проніна О. В. Державна політика охорони навколишнього середовища в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. В. Проніна ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв, 2011. - 20 с. : рис.
Синякевич І. М. Екологічні і соціальні виклики двадцять першого століття: проблеми їх подолання / І. М. Синякевич // Наук. вісник : УкрДЛТУ. Серія: Менеджмент природних ресурсів: екологічна і лісова політика. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14. – С. 8-15.
Василенко Л. П. Тенденції удосконалення національного законодавства про захист довкілля [Електронний ресурс] / Л. П. Василенко ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет» // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7. – С. 110–114. - Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4365/1/UNU_2014_7_110-113.pdf.
Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Електронний ресурс] : моногр. / О. С. Заржицький. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2012. – 200 с. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/48401788.pdf.
Махно М. Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних [Електронний ресурс] / М. Махно // Підприємство, господарство, право. - 2020. - № 1. - С. 88-95. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/17.pdf.
Рябець К. А. Екологічне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. А. Рябець. - Київ : Центр учбової літ., 2009. – 438 с. - Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/06-Ekolog_pravo-Ryabec.pdf.
Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України [Електронний ресурс] : моногр. / [О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко, Л. П. Василенко, Кравчук І. І.] ; під заг. ред. О. Б. Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с. - Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5647/1/UVzPPZU_2016_208.pdf.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2021 10.05.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235434 seconds