Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: Таня із міста: Ковель :: Запитання: 45768  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про міграційно-трудові відносини України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(1)__4.
Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин [Електронний ресурс] / Р. Ф. Аракелян // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2012. — Вип. 13. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2012_13_19.
Бабенко А. Ю. Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Бабенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2009. — Вип. 11. — С. 325-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_11_42.
Бабушкін О. А. Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин [Електронний ресурс] / О. А. Бабушкін, Р. О. Комар // Часопис економічних реформ. — 2018. — № 4. — С. 58-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2018_4_12.
Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах [Електронний ресурс] / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. — 2011. — № 1. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_1_16.
Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. П. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Відякіна М. М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ДКС, 2011. — 198 с.
Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються / А. П. Гайдуцький. — Київ : УкрІНТЕІ, 2008. — 296 c.
Кіцул Ю. С. Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Ю. С. Кіцул // Митна справа. — 2014. — № 5(2.1). — С. 186-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_5(2.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Остапа О. М. Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України [Електронний ресурс] / О. М. Остапа // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 3. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_3_12.
Павлова В. О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією [Електронний ресурс] / В. О. Павлова // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 72. — С. 309-316. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_47.
Поліщук О. В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Поліщук // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_13_23.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (23 берез. 2009 р., м. Харків) / упоряд. О. А. Малиновська ; заг. ред. О. С. Власюк. — Київ : Стилос, 2009. — 243 с.
Хомутенко Л. І. Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції [Електронний ресурс] / Л. І. Хомутенко, А. П. Гребенюк // Інфраструктура ринку. — 2016. — Вип. 2. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_8.
Цекалова Н. І. Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-1(1). — С. 168-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__47.
Цекалова Н. І. Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(3). — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(3)__10.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Чайка-Петегирич Л. Б. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л. Б. Чайка-Петегирич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 22 с.

.: Розділ: Держава і право :: 29.08.2021 16.33.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.260846 seconds