Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Анна із міста: Драбів :: Запитання: 45903  
Анна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будьте ласкаві, знайти цікаві матеріали про історію міст Золотоноші, Канева, Умані. Дуже дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анно! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Василик О. Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Б. Василик // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2019. — № 1. — С. 223–230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_25.
Василик О. Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини [Електронний ресурс] / О. Василик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(1). — С. 273-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(1)__36.
Васільєв С. А. Умань в XVII – на початку XXст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / С. А. Васільєв ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2015. — 20 с.
Васільєв С. А. Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) [Електронний ресурс] / С. А. Васільєв // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 37-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_9.
Годованська О. Традиційне городництво і садівництво на Черкащині (за матеріалами польових експедицій у Корсунь-Шевченківський та Канівський райони) [Електронний ресурс] / О. Годованська // Народознавчі зошити. серія історична. — 2014. — № 2. — С. 386-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZoi_2014_2_25.
Горохівський П. І. Слов’янські та давньоруські пам’ятки V?IX ст. на території історичної Уманщини [Електронний ресурс] / П. І. Горохівський // Уманська старовина. — 2016. — Вип. 2. — С. 65-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2016_2_12.
Єгоров Ю. І. Принципи архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України (на прикладі міста Умань) : автореф. дис. … канд. архіт. наук : 18.00.04 / Ю. І. Єгоров ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К.иїв 2008. — 20 с.
Єгоров Ю. І. Просторова композиція скверу ім. І. Д. Черняховського в м. Умань Черкаської області [Електронний ресурс] / Ю. І. Єгоров, В. П. Шлапак // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2017. — № 3. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2017_3_15.
Коваль А. У. Україна незалежна : Літопис міста Умань / А. У. Коваль. — Умань : АЛМІ, 2007. — 173 с. : іл., табл.
Козак О. Д. Антропологічний склад та морфофізіологічні риси давньоруського населення Середнього Подніпров’я (за матеріалами могильника Григорівка) / О. Д. Козак // Археологія. — 2000. — № 1. — С. 67-80.
Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві [Електронний ресурс] / В. Козоріз // Краєзнавство. — 2013. — № 1. — С. 181-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_28.
Кривошея І. І. Історія Уманщини на сторінках «Кіевской старины»: проблематика та інформаційний потенціал публікацій [Електронний ресурс] / І. І. Кривошея, І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Уманська старовина. — 2017. — Вип. 3. — С. 115-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2017_3_19.
Мельник І. Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / І. Мельник // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__17.
Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського і Канівського районів Черкаської області / У. Мовна ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. — Львів : [б. в.], 2011. — 83 с. : кольор. іл.
Олійник Я. Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я. Б. Олійник, В. В. Стецюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ, 2008. — 215 c.
Подобна Є. Дореволюційні періодичні видання м. Золотоноша [Електронний ресурс] / Є. Подобна // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 282-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__39.
Прядко О. Давньоруське городище поблизу міста Золотоноша. Нові археологічні та нумізматичні знахідки [Електронний ресурс] / О. Прядко // Наукові записки з української історії. — 2013. — Вип. 33. — С. 53-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_11.
Терешко І. Г. Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини [Електронний ресурс] / І. Г. Терешко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. — 2017. — Вип. 1. — С. 84-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmov_2017_1_12.
Тоїчкін Д. В. Українська шабля XVII — XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Д. В. Тоїчкін ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2005. — 20 с.
Чабан А. Черкащина - духовності скарбниця / А. Чабан, В. Мельниченко, А. Морозов, В. Поліщук, О. Костюкова, І. Козленко. — Черкаси : Бізнес-стиль, 2009. — 328 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 4.10.2021 13.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.328853 seconds