Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Таня из города: Буча :: Вопрос: 46178  
Таня спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про вірування українців. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Таню! Перегляньте таку літературу:
Боги, яких ми не знаємо : довідник // Куля. — 2019. — № 7. — С. 14-15.
Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. — 2003. — Вип. 15. — С. 4–10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2003_15_3.
Буйських Ю. Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. — 2008. — Вип. 24. — С. 75–81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_24_14.
Ганус Д. М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Д. М. Ганус; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2015. — 24 c.
Зюбровський А. Традиційні вірування, прикмети, приписи, заборони, обмеження та уявлення, пов’язані із хлібопеченням українців південно-західного історико-етнографічного регіону кінця ХІХ — ХХІ століття [Електронний ресурс] / А. Зюбровський // Народознавчі зошити. — 2013. — № 5. — С. 852-862. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_5_12.
Кожелянко Г. Володимир Шаян про духовність і світогляд українців / Г. Кожелянко // Берегиня. — 2006. — № 4. — С. 3-10.
Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева [Електронний ресурс] / Л. Косило // Україна у світовій історії. — 2014. — № 1. — С. 67-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_8.
Кучерук О. А. «Дохристиянські вірування українського народу» І. Огієнка як джерело вивчення духовної культури українців / О. А. Кучерук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — Вип. 9. — С. 94-97.
Маркотенко Т. Відображення вірувань українців у фразеології [Електронний ресурс] / Т. Маркотенко, Л. Мельник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2020. — Вип. 31. — С. 55-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2020_31_7.
Мацьків П. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / П. Мацьків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2017. — 2017. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2017_2017_15.
Павленко Ю. В. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. В. Павленко. — Київ : Либідь, 2000. — 326 c.
Солецький О. М. Емблематична структура магічних обрядів (на матеріалі праці Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу») [Електронний ресурс] / О. М. Солецький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 211-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_38.
Темченко А. І. Семантика добового часу в традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / А. І. Темченко // Український селянин. — 2006. — Вип. 10. — С. 194-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_61.
Чухліб Т .М. Генеза українських вірувань [Електронний ресурс] / Т .М. Чухліб, О. М. Павленко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2010. — Вип. 21. — С. 284-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2010_21_32.
Щербак І.М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ – початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.М. Щербак ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — Київ, 2004. — 18 с.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 10.01.2022 16.21.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237819 seconds