Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46205  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про билинні традиції в українському героїчному епосі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Александров О. Середньовічний автор / О. Александров // Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд. О. Вдовина, Ю. Завгородній. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - С. 9-24.
Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки / С. Й. Грица. - Київ : Тернопіль : Астон, 2002. - 236 с.
Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т. / М. Грушевський - Київ : Либідь, 1993. - Т. IV: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХУІІ., Кн. 1. - 333 с.
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1994. - 384 с.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.
Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/tema-bilina-yak-zhanr-davnorusko-literaturi-poetichne-vidobrazhennya-istori-ki-vsko-rusi-v-bilinah-osnov-ni-cikli-bilin-ki-vskiy-novgorodskiy-48626.html. - Назва з екрана.
Билинні традиції в українському героїчному епосі [Електронний ресурс] // Bo0k.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20694&chapter=1. - Назва з екрана.
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Нинішній стан билинної традиції і її колишнє розповсюдження на Україні [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush403.htm. - Назва з екрана.
Український народний героїчний епос. Класифікація його жанрів(загальна характеристика) [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/6832993/page:12/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 21.01.2022 12.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.352457 seconds