Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Олена із міста: Тернопіль :: Запитання: 36922  
Олена запитує:
Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Пейзажна майстерність М.Коцюбинського (на основі творів «В дорозі» та «Intermezzo»)"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. « Intermezzo » — вершина майстерності М . Коцюбинського у жанрі новели. – Режим доступу: http://lib.exdat.com/docs/333/index-70350.html
2. Вдович О. Імпресіоністичний пейзаж та його роль у новелах М. Коцюбинського. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1054
3. Вербицька Л. Пленер Івана Франка та Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / Л. Вербицька // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2010_79_11.pdf
4. Дем’яненко Л. Г. Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського [Електронний ресурс] / Л. Г. Дем’яненко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2014. - Вип. 24. - С. 271-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kdsm_2014_24_40.pdf
5. Ковальчук О. Г. Візуальне як засіб переформатування природного у соціальне (на матеріалі творів М. Коцюбинського) [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 75. - С. 123-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkpfil_2014_75_13.pdf
6. Ковальчук О. Г. Уява як засіб візуалізації світу (на матеріалі ранньої прози М. Коцюбинського) [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. - 2012. - Вип. 71. - С. 58-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ltkp_2012_71_8.pdf
7. Костенко О. О. Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський і В. Винниченко) [Електронний ресурс] / О. О. Костенко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 12. - С. 264-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kdsm_2010_12_47.pdf
8. Лимаренко А. Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") [Електронний ресурс] / А. Л. Лимаренко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 4.14. - С. 107–112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2014_4.14_23.pdf
9. Науменко Н. Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 586-592. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_103.pdf
10. Нікоряк Н. Кінорецепція тропічної природи "звукової” символіки твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків” [Електронний ресурс] / Н. Нікоряк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 80. - С. 237-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2010_80_35.pdf
11. Погребенник В. Європейська вишуканість естетизму художньої прози Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / В. Погребенник // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_11_37.pdf
12. Поліщук Я. Індивідуальна естетика михайла коцюбинського [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2010. - Вип. 14. - С. 153-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2010_14_27.pdf
13. Присяжна Т. М. СИСТЕМА ХУДОЖНІХ ПРИЙОМІВ У ТВОРАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1176.pdf
14. Сохань Г. С. Особливості асоціативно-образного мислення М. Коцюбинського-прозаїка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Г. С. Сохань; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 19 c. - укp. - Досліджено специфіку асоціативно-образного мислення М.Коцюбинського-прозаїка, на підставі якої визначено психолого-естетичні механізми формування художньої думки митця. Проаналізовано природу художніх асоціацій на трьох рівнях: у контексті внутрішньої структури тропів, складніших образних парадигм (пейзажів, портретів, речей, емоцій та образів-понять), а також цілісних новелістичних структур ("Цвіт яблуні", "Невідомий", "Intermezzo"), що побудовані за принципом асоціативної композиції. Розкрито сутність художньої асоціативності як основи розуміння поетики письменника, його стильових домінант та індивідуальних прикмет (за І.Франком). На підставі аналізу художньої асоціативності у прозі М.Коцюбинського визначено витоки художньої своєрідності письменника. Встановлено, що ранні твори М.Коцюбинського ще зберігають ознаки літературної традиції XIX ст., що позначилось на внутрішньоструктурній специфіці тропів, "легкому" асоціюванні в структурі образних парадигм, а також причинно-наслідковому принципі побудови творів. Показано, що у процесі формування нової (імпресіоністичної) манери письма, М.Коцюбинський, остаточно не відмовляючись від попереднього творчого досвіду, створює оригінальну художню асоціативність, багату на несподівані зіставлення, нові монтажні прийоми та модерні способи компонування новелістичних структур. Простежено художні особливості асоціативно-образного мислення М.Коцюбинського-прозаїка в історико-літературному контексті межі XIX-XX ст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sgsmkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. Творчість Михайла Коцюбинського. – Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/4148/ПУМ109_ Usi_lit_profil_10-k_2-s_Kosogova.pdf.
16. Тимченко Ю. О. Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко, О. В. Ткач // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 208-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2012_34_38.pdf
17. Тимченко Ю. О. Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. - 2011. - Вип. 32. - С. 162-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2011_32_30.pdf
***
18. Голодюк І. Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму / І. Голодюк // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 13. - С. 33-38. - Бібліогр.: 11 назв. - укp. - На матеріалі прози М. Коцюбинського проаналізовано особливості художнього світу імпресіонізму за методологією теорії фікційних світів, що виникла на межі філософії та літературознавства й належить до посткласичної наратології. Зокрема, досліджено відмінність сил природи (N-сил) імпресіоністського фікційного світу від реалістського. На основі аналізу дій персонажа визначено, що видозміна N-сил художнього світу імпресіонізму залежить від зміни мотиваційної моделі його героя. Доведено, що домінування у персонажа імпресіоністського твору психічних дій над фізичними свідчить про високий рівень його авторефлексії.
19. Горболіс Л. М. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : навч. посіб. для студ.-філологів / Л. М. Горболіс; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2010. - 131 c. - укp. - На матеріалі творів українських письменників XIX - XX ст., зокрема, М. Коцюбинського, Лесі Українки, М. Чернявського, М. Драй-Хмари, Б.-І. Антонича, Ліни Костенко запроповано шляхи потрактування малодослідженої в літературознавстві проблеми екологічної культури героїв-українців. Зазначено, що обрані для аналізу різножанрові твори митців, будучи складовими літературного процесу, фіксують тривалість художньої практики оприявлення духовних зв'язків українського народу з ріднопростором, прадавніми знаннями, народнорелігійною мораллю, правилами шляхетного ставлення до об'єктів і явищ природи.
20. Грицюта, М.С. Михайло Коцюбинський : літ . портрет. - К. : Держлітвидав, 1961. - 143 с.
21. Звиняцковський, В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського : [пробл. жанра]. - К.:Наук. думка, 1987. - 105 с.
22. Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1984. - 189 с.
23. Колесник, П.Й. Коцюбинський-художник слова. - К. : Наук. думка, 1964. - 536 с.
24. Коляда, І.А. Михайло Коцюбинський. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 119 с.
25. КОСТЕНКО, М.О. ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. - К.:РАД. ШК., 1969. - 272 С.
26. Література та культура Полісся. Вип. 10. Творчість М.Коцюбинського та громадсько-культурний і літературний процес у Чернігові кінця XIX - поч. ХХ ст. / ред.: Г. В. Самойленко; упоряд.: Г. В. Самойленко; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В.Гоголя. - Ніжин : Наука-сервіс, 1998. - 219 c. - укp. - Висвітлюється творчість М.Коцюбинського, його зв'язки з різними діячами культури, зокрема, Б.Грінченком, В.Самійленком, М.Вороним, Г.Коваленком, М.Жуком, М.Чернявським та іншими. Розглядаються гуманістично-екзистенціальні мотиви у творчості М.Коцюбинського, образи жінок у його творах, локальна та запозичена лексика, аналізується експресивна лексика як засіб створення пейзажного живопису у творах письменника та ін. Характеризуються основні тенденції культурно-мистецького та літературного життя в Чернігові у кінці XIX - початку XX століття.
27. Масальський, В.І. Мова і стиль творів М.Коцюбинського. - К. : Рад. школа, 1965. - 125 с.
28. Нечиталюк, Ірина Володимирівна. Пейзаж в оповіданні М . Коцюбинського " В дорозі" та у новелі Л. Пахаревського "Тоді, як акації цвіли" // Історико-літературний журнал . – 2008 . – N15 . – С. 280-286.
29. Поет краси природи та краси людської душі : до 150-річчя від дня народження М. Коцюбинського (1864-1913) // ДАТИ І ПОДІЇ. - 2014. - № 2. - С. 79-83.
30. Поліщук Я. Пейзажі людини. – Харків : Акта, 2008. – 346 с.
31. Потупейко М.М. Михайло Коцюбинський. - К. : Рад. письменник, 1964. - 183 с.
32. Святовець В. Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського : Текст лекції / В. Ф. Святовець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2003. - 50 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp. - Проаналізовано повісті М.Коцюбинського "Fata morgana", "Тіні забутих предків", його новелу "Intermezzo", а також твори "Коні не винні" та "В дорозі".
33. Сізова, К. Портрет в Українській літературі помежів'я ХІХ - ХХ століть : від об'єктивно-зображальних засад до психологізації // ДИВОСЛОВО (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2013. - № 4. - С. 47-50.
34. Слабошпицький, М. Портрет з інтермеццо: Михайло Коцюбинський // БЕРЕЗІЛЬ (м. Харків ) . - 2011 . - № 7/8. - С. 79-115
35. Слабошпицький, М. Що записано в книгу життя (Михайло Коцюбинський та інші) // КИЇВ . - 2012 . - № 7/8. - С. 14-128 ; 2013. - № 9/10. - С. 61-108.

.: Розділ: Література :: 19.05.2015 04.21.51 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Хотин :: Запитання: 36909  
Олександр запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для реферату на тему "Художня концепція світу і людини в романі Д.Лоуренса Сини і коханці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
Глінка Н. В. Міфопоетика творчості Д.Г.Лоуренса : дис. канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. В. Глінка ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Кафедра філології. - Київ, 2006. - 203 с.
Панченко В. Наративна точка зору і реалізація розповідної стратегії в романі Д.Г. Лоуренса „Сини і коханці” / В. Панченко // Питання літературознавства: Науковий збірник. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 78. — С. 293-305. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
Панченко В. Модернізм Д.Г.Лоуренса та Володимира Винниченка в аспекті інтертекстуальності / Валерій Панченко // Волинь філологічна: текст і контекст. – Випуск 7. – Луцьк: ВНУ, 2009. – С. 204-214.
Стирнік Н. С. Автобіографіям в оповіданнях Д. Г. Лоуренса / Н. С. Стирнік // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2010. - Вип. 4.1. - С. 114-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_4.1_18.pdf
Гончаренко Е. «Шукач» кохання з «туманного Альбіону» / Е. Гончаренко // http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=759&Itemid=41
Горбатенко О. В. Людиноцентризм у творчості Девіда Герберта Лоуренса / О. В. Горбатенко // http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/dnff/dnff_2010/dnff_2010_05.pdf

Михальська Н. Девід Герберт Лоуренс / Н. Михальська // http://www.ukrcenter.com/Література/42115/Девід-Герберт-Лоуренс/Біографія

Панченко В. Наративна точка зору і реалізація розповідної стратегії в романі Д.Г. Лоуренса „Сини і коханці” / В. Панченко // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18497

Сини й коханцi Девида Лоуренса // http://lib.misto.kiev.ua/UKR/VPRAVA/LITERATURA_SVITOVA/sini_y_kohanci_devida_lourensa.txt

Собецька Н. В. Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка : Дис... канд. наук: 10.01.05 - 2007. / Н. В. Собецька // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/339492.html


Сини Коханці Д. Лоуренс // http://terrorzone.kiev.ua/190-syny-koxanci-dlourens.html

Стилістичні та композиційні засоби передачі емоційного стану людини в прозі Д.Лоуренса // http://studentam.net.ua/content/view/9745/100/

Стирнік Н. С. - Автобіографіям в оповіданнях Д. Г. Лоуренса (2010)
Автобіографіям в оповіданнях Д. Г. Лоуренса / Н. С. Стирнік // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.
nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_4.1_18

.: Розділ: Література :: 18.05.2015 11.03.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 36908  
Людмила запитує:
доброе утро! помогите, пожалуйста раскрыть тему реферата:Проблема художественного метода в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова. спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Людмила!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Мешкова Е. А. Великие силы, обреченные на полную бездейственность : урок обобщения и проверки усвоенного по роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Е. А. Мешкова // Русская словесность в школах Украины. - 2009. - № 1. - С. 37-40.
Нагона Л. Відповідальність людини за свої вчинки : особливості та значення роману М. Лермонтова "Герой нашого часу" / Л. Нагорна // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 5. - С. 34-38.
Партала Л. Композиция произведения как зеркало его идеи : на примере романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Л. Партала // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - № 3. - С. 41-43.
Русская литература. Исследования : сб. науч. тр. Вып. 8 / ред.: А. Ю. Мережинская ; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко, Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченка НАН Украины. - К. : Логос, 2006. - 427 с.
Сулейманова Н. В. Жанровые особенности романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" [Електронний ресурс] / Н. В. Сулейманова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2010_15_44.pdf.
Сулейманова Н. В. Модифікаційні форми психологізму в художній системі роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Н. В. Сулейманова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2011. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SNVNCH.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сулейманова Н. Образ маски в художественной системе романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" [Електронний ресурс] / Н. Сулейманова // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. - 2010. - Вип. 48. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2010_48_14.pdf.
Сулейманова Н.В. Роль психологического портрета в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени” [Електронний ресурс] / Н.В. Сулейманова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2011. - Кн. 1. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2011_1_7.pdf.
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. Вып. 15, ч. 2 / ред.: В. А. Глущенко ; Славян. гос. пед. ун-т. - Славянск, 2007. - 138 с.
Удодов Б. Т. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" : Кн. для учителя / Б. Т. Удодов. - М. : Просвещение, 1989. - 190 с.
Чернишева О. О. Ціле героя як літературознавче поняття. На матеріалі роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О. О. Чернишева ; Донец. держ. ун-т. - Донецьк, 2000. - 19 c.
Шеховцева Т. А. Михаил Лермонтов : Жизн. и творч. путь. Анализ произведений. М.Лермонтов в воспоминаниях современников. Материалы к изуч. творчества / Т. А. Шеховцева. - Х. : Ранок : Веста, 2003. - 63 с. : 1 портр. - (Школьная программа).

.: Розділ: Література :: 18.05.2015 08.32.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 36884  
Оля запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти вихідні дані (упорядника чи редактора) такого джерела: Питання українського мовознавства. - Львів: Видавництво Львів.ун-ту, 1960.- кн. 4. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Подаємо Вам бібліографічний опис даної книги:
- Питання українського мовознавства. Кн.4 / відпов. ред. І.І. Ковалик. - Львів: Видав. Львівс. унів., 1960. - 203 с.

.: Розділ: Література :: 15.05.2015 10.50.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Натлія із міста: Полтава :: Запитання: 36878  
Натлія запитує:
Добрий день!Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему "Особливості творчого методу Шекспіра".Дякую
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Радимо скористатися виконаними віртуальними довідками № 36309, 30432, а також такими джерелами інформації:

Вовк Т. В. Прочитання Шекспіра в романтичному програмному симфонізмі XIX століття (від образу до архетипу) [Текст] : дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Т. В. Вовк ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2011. - 199 с.

Градовський А. В. До проблеми психологічного аналізу персонажа (Вільям Шекспір і Панас Мирний) // Черкаський ун-т. Вісник. Сер. Філологічні науки. - Черкаси, 1997. - Вип.3. - С.121-127.

Затонський Д. В. Вічна загадка Шекспіра : літературознавче дослідження / Д. В. Затонський. - Київ : Веселка, 2005. - 24 с. - (Серія "Урок літератури").

Карбашевска О. Генеза драми Вільяма Шекспіра "Венеціанський купець" та її рецепція Іваном Франком / О. Карбашевска // Сучасний погляд на літературу. - Київ, 2002. - Вип. 8. - С. 58-65.

Куцевол О. М. Світ Шекспіра : [посіб. для вчителя] / О. М. Куцевол. - Харків : Ранок, 2003. - 287 с.

Марінеско В. Ю. Літературно-художня шекспіріана другої половини XX - початку XXI століття: типологія і поетика : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / В. Ю. Марінеско; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.

Міллер-Телендій О. Шекспірівські уроки гуманізму / О. Міллер-Тендій // Світова література (Шкільний світ). - 2014. - № 5-6 (березень). - С. 67-81. - Бібліогр.: с. 81.

Молчанова І. Геніальний диригент в оркестрі словесних інструментів / І. Молчанова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 4. - С. 34-38.

Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагічного в п'єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз [Текст] : дис. д-ра філол. наук: 10.02.04 / Ніконова Віра Григорівна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - Дніпропетровськ, 2008. - 558 с.

Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації // Вісник. - Черкаси, 2005. - Вип.78: Сер.: Філологічні науки. - С.21-32.

Паламар С. П. Загадка Шекспіра. Творчість великого англійського поета на тлі епохи Відродження / С. П. Паламар // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2010. - № 10. - С. 48-50

Рогозинський В. "Шекспір, і краю йому немає" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 5. - С. 15-24.

Савельєва Н. О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на матеріалі творів У. Шекспіра) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Савельєва ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2010. - 20 с.

Селезінка І. О. Особливості творчого методу В. Шекспіра : (Типологічний зв'язок між художнім методом В. Шекспіра та діалектичним вченням доби Відродження) : монографія / І. О. Селезінка, О. М. Селезінка. - Львів : Каменяр, 2002. - 266 с.

Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискурсу в ранніх поемах В. Шекспіра : дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. М. Храброва ; Класич. приват. ун-т М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя, 2012. - 257 с.

Шалагінов Б. Б. Відродження в Англії. Шекспір // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003.- № 9. - С.48-56.

Шекспир Уильям // 100 великих имен в литературе. - М., 1998. - С. 516-525.

Ніконова В. Картина світу в трагедіях Шекспіра : проблема реконструкції та моделювання //http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/57.pdf

Особенности шекспировского сонета // http://axsen2004.hop.ru/osob_soneti_shakespeare.html

Особливості творчого методу Шекспіра // http://stud24.ru/literature/osoblivost-tvorchogo-metodu-shekspra/477317-1818143-page1.html

Особливості трагічного у Шекспіра. Трагедія Шекспіра "Король Лір", "Гамлет" // http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Особливості_трагічного_у_Шекспіра._Трагедія_Шекспіра_"Король_Лір",_"Гамлет".

Противоречия в творческом методе Шекспира // http://www.getsoch.net/protivorechiya-v-tvorcheskom-metode-shekspira/

Художня своєрідність комедії В. Шекспіра "Багато галасу з нічого" // http://revolution.allbest.ru/literature/00331813_0.html

Шаповалова М. С. Література доби Відродження: Англія (Шекспір) // http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__english_renaissance__ua.htm#04

.: Розділ: Література :: 14.05.2015 12.13.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.323692 seconds