Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Ольга из города: Дніпр. :: Вопрос: 36540  
Ольга спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти критичний матеріал про Наталію Кобринську. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрусяк І. Наталія Кобринська про ґендерну рівність [Електронний ресурс] / І. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - Вип. 57. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2013_57_12.pdf.
Біла І. В. Літературознавчі студії : наук. ст. студ.-філологів. Вип. 4 / І. В. Біла; ред.: Н. П. Олійник, Н. І. Заверталюк, О. Д. Турган ; МОНМС України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2012. - 104 c.
Гаєвська Н. М. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / Н. М. Гаєвська, О. Д. Гнідан, А. Б. Гуляк, Л. С. Дем'янівська, С. С. Кіраль, Б. М. Кір'янчук, М. В. Козачок, Я. В. Козачок, Н. Д. Осьмак, А. І. Плахова ; ред.: О. Д. Гнідан. - К. : Логос, 1999. - 613 c.
Думкою і серцем завжди з Україною : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження І. Книш, Львів, 11 черв. 2005 р. / упоряд. Г. М. Гульчій ; Львів. від. Союзу Українок. - Л. : Каменяр, 2006. - 80 c.
Дучимінська О. О. Наталія Кобринська як феміністка [Текст] / О. О. Дучимінська. - Коломия : [б.в.], 1934. - 34 с.
Кейван І. І. Архетипні структури та формули у творчості західноукраїнських письменниць кінця XIX - початку XX століття (на матеріалі художньої спадщини Н. Кобринської, Є. Ярошинської, О. Кобилянської) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. І. Кейван ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 c.
Кліщ Л. І. Коломийський журнал "Жіноча доля" (1925 - 1939) в літературному процесі Галичини початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. І. Кліщ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kligps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Книш І. Смолоскип у темряві: Наталія Кобринська й український жіночий рух [Текст] / І. Книш ; передм. О. Кисілевська. - Вінніпеґ : [б.в.], 1957. - 302 c.
Козар Л. Народна творчість у діяльності українських письменників кінця XIX – початку XX століття (Марко Кропивницький, Мусій Кононенко, Григорій Коваленко, Іван Коновал, Іван Зозуля, Одарка Романова, Наталя Кобринська) [Електронний ресурс] / Л. Козар // Матеріали до української етнології. - 2013. - Вип. 12. - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/mdue_2013_12_26.pdf.
Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) [Електронний ресурс] / М. Легкий // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 95-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_9.pdf.
Лукач У. Р. Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / У. Р. Лукач // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2013. - Т. 21, вип. 23(3). - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdufsp_2013_21_23(3)__25.pdf.
Страшенко О. І. Пані Наталя - баламутниця жінок [Текст] : худож.-док. роман про Наталю Кобринську на тлі епохи / О. Страшенко. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 479 с.
Лукач У. Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці ХІХ ст. [Електронний ресурс] / У. Р. Лукач // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(1). - С. 129-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/filipol_2012_4(1)__24.pdf.
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, 13 - 14 трав. 2009 р., Чернівці. - Чернівці : Рута, 2009. - 600 c. - (Філол. науки).
Передирій В. А. Жіноча доля на тлі доби : (літопис жіночого руху у світлі українських видань) / В. А. Передирій, Н. М. Сидоренко, Т. В. Старченко ; Дослід. центр історії укр. преси. - К., 1999. - 120 c.
Пустовіт В. Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників ХІХ ст. : монографія / В. Ю. Пустовіт ; Луган. нац. пед. ін-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Знання, 2008. - 284 c.
Сучасний погляд на літературу : наук. зб. Вип. 5 / ред.: П. П. Хропко ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. - К., 2001. - 205 с.
Томчук Л. В. Слово сповідальне. Українська жіноча проза (1887 - 1914) : монографія / Л. В. Томчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - 333 c.
Томчук Л. В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Л. В. Томчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TLVULK.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Швець А. І. Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської "Простибіг" [Електронний ресурс] / А. І. Швець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2013. - Т. 222, Вип. 210. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2013_222_210_12.pdf.
Щвець А. Іван Франко - Наталія Кобринська - Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи [Електронний ресурс] / А. Щвець // Українське літературознавство. - 2014. - Вип. 78. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2014_78_17.pdf.
Швець А. Лімінальні топоси в художньому світі "Казок" Наталії Кобринської [Електронний ресурс] / А. Швець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2014. - Вип. 60(2). - С. 217-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2014_60(2)__28.pdf.
Швець А. "Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...” (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) [Електронний ресурс] / А. Швець // Українське літературознавство. - 2011. - Вип. 74. - С. 174-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2011_74_20.pdf.
Янко Ж. В. Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на прикладі творчості І.Франка та Н.Кобринської) : автореф. дис... канд. філософ. наук / Ж. В. Янко ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. - К., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07yjvfnk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Раздел: Литература :: 6.04.2015 20.56.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Леся из города: Житомир :: Вопрос: 36529  
Леся спрашивает:
Література на тему "Художня трансформація історії в романі Ю. Винничука "Танго смерті"
Наш ответ:
Доброго дня, Лесю!
Ми вже відповідали це запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 36332.
Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:
Карасьов М. Про письменника та епоху : замітки про роман Юрія Винничука "Танго смерті" / М. Карасьов // Українська літературна газета. - 2014. - 11 квіт. - С. 19.
Корнелюк І. Інтелектуальний рахунок Винничука : рецензія на роман "Танґо смерті" Наумович [Електронний ресурс] / І. Корнелюк // ЛітАкцент : [веб-сайт]– Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/12/121213_book_2012_review_vynnychuk_sd.shtml. — Назва з екрана.
Котик І. "Танго смерті" як загроза державній небезпеці [Електронний ресурс] / Ігор Котик // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – 22 листопада 2012 рік. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/11/22/tango -smerti-jak-zahroza-derzhavnij-bezpeci/.
Монолатій І. С. Міжетнічна взаємодія в західноукраїнському місті як інтертекст [Електронний ресурс] / І. С. Монолатій // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 277-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pps_2013_11_38.pdf. - Рец. на кн.: Винничук Ю. П. Танго смерти: роман / Ю. П. Винничук. – Харьков : Фолио, 2013. – 379 с.
Стадніченко О. О. Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті" [Електронний ресурс] / О. О. Стадніченко, К. О. Шпак // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_10.pdf.
Трофименко Т. Танго з присмаком дисонансу / Т. Трофименко // Українська літературна газета. - 2012. - 30 листоп. - С. 12. - Рец. на кн.: Винничук, Ю. Танго смерті / Ю. Винничук. - Х. : Фоліо, 2012.
Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. - 2-ге вид., стер. - К. : Акад., 2011. - 248 c. - (Альма-матер).

.: Раздел: Литература :: 5.04.2015 21.41.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Екатерина из города: Донецк :: Вопрос: 36524  
Екатерина спрашивает:
Добро времени суток, посоветуйте пожалуйста какую-нибудь литературу на тему "зв'язок творчості Г. Сковороди з європейською літературою"
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 4.04.2015 23.40.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Білки :: Вопрос: 36515  
Оксана спрашивает:
Будь ласка, допоможіть із сценарієм та презентацією до Дня перемоги. Спасибі!
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам інформацію на сайтах:
Сценарій до Дня Перемоги
«Дай, Боже, ніколи нам війни не знати» . – Режим доступу:
http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/18866_сценарій День Перемоги готовий.doc
Розробка сценарію до 9 травня. – Режим доступу:
http://dvovuk.at.ua/publ/rozrobka_scenariju_do_9_travnja/1-1-0-68
Сценарій Дня Перемоги: "День пам'яті та надії". – Режим доступу:
http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar31.htm
Сценарії до Дня Перемоги 9 Травня : День Перемоги 9 травня ; Свято зі сльозами на очах . День Перемоги; День Перемоги; Мітинг 9 Травня; 9 Травня - День Перемоги . – Режим доступу:
http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-peremohy-9-travnia
Сценарії до Дня Перемоги 9 Травня:
Вічний вогонь палає. День Перемоги; Ніхто не забутий, ніщо не забуте!.;. Вірші до Дня Перемоги 9 Травня; Сценарій до Дня Перемоги. День пам'яті та надії. – Режим доступу:
http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-peremohy-9-travnia?start=5
Сценарій свята до дня Перемоги (сценарій) . – Режим доступу:
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=83878
СЦЕНАРІЙ Урочисто-траурного мітингу в День Перемоги
„ Перемога – свята Перемога „. – Режим доступу:
http://mdk.mp3-minusovki.ru/stsenariy-urochisto-traurnogo-mitingu-v-den-peremogi/
"З Перемогою!" - Урок. – Режим доступу:
http://referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=4213
Сценарій до Дня Перемоги. – Режим доступу:
http://imvu.com.ua/predmeti/vixovna-robota/1683-Scenar_iy_do_Dnya_Peremogi.html

Презентація: 9 травня - День Перемоги. – Режим доступу:
http://konserg.ucoz.ua/load/kompjuterni_prezentaciji/vikhovna_robota/9_travnja_den_peremogi/46-1-0-2405
Презентація для проведення виховної години, присвяченої Дню перемоги. – Режим доступу:
http://metodportal.com/node/2185
Презентація до Дня Перемоги. – Режим доступу:
http://teacherjournal.com.ua/shkola/klasnomu-keirvniku/6617-prezentaczya-do-dnya-peremogi.html
Презентація на тему: 9 травня. День Перемоги. . – Режим доступу:
http://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/-travnya-den-peremogi-cey-den-u-serci-nazavzhdi.html
Презентація на тему: З днем перемоги. – Режим доступу:
http://www.readytask.ho.ua/ppt_4.shtml
ЖИТТЯ ЗАРАДИ БАТЬКІВЩИНИ. – Режим доступу:
http://www.docme.ru/doc/80664/zhittya-zaradi-bat._kіvshhini
Презентації до 65-річчя з Дня Перемоги. – Режим доступу:
http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,1029/metodId,1180/Itemid,51/
Віддам життя заради Батьківщини! . – Режим доступу:
http://teacher.at.ua/publ/prezentaciji/vikhovna_robota/viddam_zhittja_zaradi_batkivshhini/79-1-0-8487
Презентация на тему: Ко Дню Победы. – Режим доступу:
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/ko-dnju-pobedy.html
9 ТРАВНЯ – ЦЕЙ ДЕНЬ У СЕРЦІ НАЗАВЖДИ. – Режим доступу:
https://myfizika.wordpress.com/2012/05/09/9-травня-цей-день-у-серці-назавжди/

.: Раздел: Литература :: 3.04.2015 23.26.37 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 36513  
Марія спрашивает:
Жанр різдвяного оповідання у теккерея та діккенса
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 3.04.2015 20.19.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.681901 seconds