Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Марія із міста: Житомир :: Запитання: 35846  
Марія запитує:
Доброго дня! Пишу магістерську роботу на тему "Паратекст у творчості Т.Г.Шевченка".Буду вдячна за будь-яку літературу, в якій йдеться про паратекст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Просимо вибачення за затримку відповіді. За технічних обставин, неможливо було відправити інформацію. Сподіваємось, що матеріал ще зберіг для Вас актуальність.
На жаль, конкретної інформації нам знайти не вдалося (у доступних джерелах). Пропонуємо Вам переглянути "будь-яку літературу, в якій йдеться про паратекст":
Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності : монографія / Г. І. Віват. - О. : ВМВ, 2010. - 368 c.
Віват Г. І. Творчість Василя Стуса в аспекті паратекстуальності як авторської інтерпретації [Електронний ресурс] / Г. І. Віват // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 72. - С. 227-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_72_33.pdf.
Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського / О. Галич // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2008. — Вип. 30. — С. 77-81.
Григоренко О. В. Образ Єлінек: від твору до паратексту [Електронний ресурс] / О. В. Григоренко // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 72. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_72_17.pdf.
Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 699 с.
Максименко Г. А. Наративні особливості історичних романів В. Малика: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. А. Максименко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10mgairm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. Мовні знаки вияву інтенційної паратекстуальності авторського художнього тексту / О. Переломова // Вісник. — Львів, 2009. — Вип. 46, ч. 1. — С. 127-133.
Погорєлова О. В. Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця [Електронний ресурс] / О. В. Погорєлова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2014. - Вип. 2(1). - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2014_2(1)__11.pdf.
Пригодій С. М. Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночитання : монографія / С. М. Пригодій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2010. - 231 c.
Сафонова Н.М. Суб'єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної української драми (семантика та прагматика): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Сафонова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06snmdsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сокол М. Комунікативні функції передмови як паратексту [Електронний ресурс] / М. Сокол // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 78. - С. 312-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_78_37.pdf.
Сокол М. О. Паратекстуальність передмови різномовних видань "Захар Беркут" І. Франка [Електронний ресурс] / М. О. Сокол // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 251-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2010_15_42.pdf.
Сокол М. О. Прагматичні аспекти паратексту (На матеріалі повісті І. Франка "Захар Беркут"): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / М. О. Сокол ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SMOPAP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Статкевич Л. П. Паратекстуальність у поезії "Великопісна середа" Томаса Стернза Еліота / Л. П. Статкевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 48. - С. 146-150.
Тихолоз Н. Від казки до антиказки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка / Н. Тихолоз // Слово і час. - 2005. - № 4. - С. 18-25.
Челецька М.М. Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.М. Челецька ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06cmmlif.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Челецька М. М. Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві / М. М. Челецька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 22. - С. 200-203.
Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Т.Ю. Черкашина ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ctypac.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Горбан М. ПАРАТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЕМ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «СОН» ТА «МАРІЯ» / М. Горбан. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11980/1/Горбан.pdf.

.: Розділ: Література :: 7.01.2015 12.10.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: смт Путила Чернівецька обл. :: Запитання: 35845  
Андрій запитує:
Доброго дня! Пишу манівську роботу на тему "Образ Києва в творах Булгакова", буду вдячний за будь-яку літературу за цією темою.
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексєєва О. П. Українська художня традиція у прозі М. А. Булгакова [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. П. Алексєєва ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2003. - 19 с.
Богданов Н. Н. "Мертвое тело" в "Зойкиной квартире". (Явные и скрытые киевские реминисценции в "московском" творчестве Михаила Булгакова) : К 115-летию со дня рождения М.А.Булгакова / Н. Н. Богданов // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2006.- №3. - С.37-42.
Деменська С. Г. Письменники і поети світової літератури та Україна : розробки занять / С. Г. Деменська // Все для вчителя. - 2014. - № 4. - С. 21-23.
Зінченко Н. Михаїл Булгаков у Києві мешкав у хорошій квартирі на відміну від московської "нехорошої" : Ім'я / Н. Зінченко, П. Багмут // Хрещатик. - 2001. - 1 черв. - С.8-9.
Кальницький М. Нариси з історії Києва : навч. посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / М. Кальницький, Д. Малаков, О. Юркова ; за ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. - К. : Генеза, 2002. - 383 с.
Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2012 р., Київ / ред.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов, А. Л. Зінченко; Київ. міс. держ. адмін., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 183 c.
Кириченко Н. В. Изучение творчества М. А. Булгакова в 11-м классе / Н. В. Кириченко // Наша шк.. - 2010. - № 5/6. - С. 66-71.
Коляденко Е. В. Доктор-писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков [Електронний ресурс] / Е. В. Коляденко // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2010. - № 2. - С. 81-83. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unmmj_2010_2_20.pdf.
Комаров С. А. Образы двух столиц в фельетонах М. А. Булгакова в "Накануне" [Електронний ресурс] / С. А. Комаров // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 77–87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_3(2)__13.pdf.
Кушнірова Т. Жанрово-стильові особливості роману "Біла гвардія" М. Булгакова [Електронний ресурс] / Т. Кушнірова // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 18-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2012_3_6.pdf.
Лавров Д. А. "Святий Київ наш великий..." : зб. мистец. роздумів / Д. А. Лавров ; худож. В. С.Мельничук. - К. : Крамниця, 2002. - 149 с.
Левченко О. Ом. "Перлина-Київ" Михайла Врубеля і Михайла Булгакова в ретроспекції та поза сторінками підручника / О. Ом. Левченко // Освіта на Луганщині. - 2009. - № 2. - С. 68-75.
"Легендарні часи" та "історія" Михайла Булгакова // Хрещатик. - 2009. - 18 берез. - С. 14.
Махун С. Майстер і Місто : Михайло Булгаков і багатоликий Київ / С. Махун // День. - 2002. - 25 січ. - С.8.
Мулька І. Роман "Майстер і Маргарита" - вершина творчості М. Булгакова : 11-й клас / І. Мулька // Світова література (Шкільний світ). - 2013. - № 19. - С. 36-38.
Оленев О. Мандельштам и Булгаков о городе Киеве: Опыт сопоставления [Електронний ресурс] / О. Оленев // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. - 2013. - Вип. 9. - С. 145-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spdr_2013_9_15.pdf.
Полищук Я. Культурное топографирование Киева / Я. Полищук // Актуальні проблеми слов’янськоії філології. – 2010. – Випуск XXІІІ. – Частина 4. – С. 144–152. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38402/18-Polishchuk.pdf?sequence=1.
Пуліна Г.О. Разработка уроков по теме "М.А.Булгаков" (11 кл.) / Г. О. Пуліна // Відкритий урок. - 2001. - 5-6. - С.79-95.
Разуменко Т. Путешествие по булгаковскому городу : материалы к уроку-экскурсии / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - 4. - С.8-10.
Сафарян С. Київська палітра творчості Михайла Булгакова [Текст] : [Київ у творчості М. Булгакова] / С. Сафарян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 93-95.
Соколов Б. В. Михаил Булгаков : (100 лет со дня рождения) / Б. В. Соколов ; ред. Н. М. Краснопольская. - М. : Знание, 1991. - 65 с. : фотогр. - (Новое в жизни, науке, технике).
Хінкулов Л. Ф. Літературні зустрічі : розповіді про письменників у Києві / Л. Ф. Хінкулов. - К. : Радянський письменник, 1980. - 256 с.
Хинкулов Л. Ф. Золотые ворота Киева : Новое о рус. писателях в Киеве : очерки / Л. Ф. Хинкулов ; худож. Б. В. Валуенко, В. С.Соловьев. - К. : Радянський письменник, 1988. - 181 с.

Хінкулов Л. Ф. Письменник жив у Києві : Літ.-критич. розповіді / Л. Ф. Хінкулов. - К. : Дніпро, 1982. - 350 с. : іл.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова / М. О. Чудакова. – М.: Книга, 1988. – 672 с.
Шошура С. Н. Украина в романе М.Булгакова "Белая гвардия" / С. Н. Шошура // Зарубіжна література в школах України. - 2007.- №4. - С.21-22.
http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/0320/4/2.doc
http://elibrary.kubg.edu.ua/1953/1/Polishvhuk_GI_konf.pdf

.: Розділ: Література :: 5.01.2015 19.09.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Виноградів :: Запитання: 35830  
Віталій запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи "Творчість Т.Г.Шевченка у світлі сучасних подій на Україні"(Майдан, війна)
Наша відповідь:
Шановний Віталію! Вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо щастя, здоровя та миру !Ознайомтеся будь ласка з наданою інформацією:
Валентин СИЛЬВЕСТРОВ: «Читайте Шевченка, доки не пізно…». – Режим доступу:
http://duh-i-litera.com/valentyn-sylvestrov-chytajte-shevchenka-doky-ne-pizno/
Ви пошукайте ще народ у світі, де лідер нації – поет! . – Режим доступу:
http://nikopol.dp.ua/3151-do-200-rchchya-z-dnya-narodzhennya-t-g-shevchenka.html
Вірші Шевченка на спомин про вбитих на Майдані [кожна неділя, Львів] . – Режим доступу:
http://dyvensvit.org/announces/102770.html
ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ТА ХУДОЖНИКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/node/1139
Донецька Шевченкіана у датах і подіях:1851-2014 /Упорядник Т. Г. Пішванова Донецьк-2014. – Режим доступу:
http://ukrlife.org/main/cxid/donetska_shevchenkiana.doc
ЛІТЕРАТУРНО – ПАТРІОТИЧНИЙ ЕКСКУРС «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ. ТВОРЧІСТЬ НАРОДЖЕНА МАЙДАНОМ. – Режим доступу:
http://snlib.at.ua/publ/1-1-0-721
«Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України»
http://ukrtvoru.info/tvir-na-temu-mriji-tarasa-shevchenka-pro-majbutnje-ukrajiny/
ОЛЕКСАНДР ПИРОГОВ: ІСТОРІЯ І ДУХОВНІ ОБЕРЕГИ РАДОМИШЛЬЩИНИ
Із змісту : «В зв’язку з політичними подіями в Україні, та зокрема – в Києві на Майдані, ім’я Т.Г. Шевченка та його творчість стали всеукраїнською об’єднавчою силою…». – Режим доступу:
http://www.radomyshl.com/news/2870-oleksandr-pirogov-storya-duhovn-oberegi-radomishlschini.html
Калінічева Г. Проекції націософської концепції Тараса Шевченка на формування сучасної української політичної нації [Електронний ресурс] / Г. Калінічева // Україна у світовій історії . - 2014. - № 4. - С. 11-22 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukr_2014_4_3.pdf
Образ Шевченка у фольклорному текстотворенні Майдану
http://aspen.org.ua/uk/golovna/initsiativi/podiji/item/231-obraz-shevchenka-u-folklornomu-tekstotvorenni-maidanu
ПРО ЗАХОДИ НАН УКРАЇНИ З ВІДЗНАЧЕННЯ 200-річчяВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2014_5_7.pdf&sa=U&ei=uainVL_aH-WfyAOgvoDIDA&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEhtxWdNDhmzlUy_7r6I7Ym2FrMjw
Сім шевченкових ювілеїв. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/iiv_2014_30_6.pdf&sa=U&ei=uainVL_aH-WfyAOgvoDIDA&ved=0CAoQFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEAolT8oEbTehWAS6P45Vl3sf-1AQ
Соціологічне дослідження „Шевченко з погляду сучасності” (до 200-ліття від дня народження Кобзаря)
http://www.lib.if.ua/posts/1394180028.html
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА І СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЙСНІСТЬ. – Режим доступу:
http://kyiv-vestnik.com.ua/public_s7266.html
Косьмій О. Структура та перспективи міфу Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / О. Косьмій, К. Усачова // Українознавчий альманах . - 2013. - Вип. 12. - С. 51-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_12_16.pdf
Тарас Шевченко живе і промовляє…. – Режим доступу:
http://kpi.ua/ru/shevchenko-photo
Тарас Шевченко – об’єднуюче начало українців у світі. – Режим доступу:
http://vidia.org/2014/24506
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADOBQ&url=http://vidia.org/2014/24506&ei=sI6nVODsN6rOygOG7ICQCw&usg=AFQjCNGiFh30FOzu4Yl540YN23ky5Ji59g
Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / Ред. кол.: О. П. Реєнт (відп. ред.), В. В. Шевченко (секр. редкол.), О. О. Крижановська, Г. В. Степаненко, В. С. Шандра. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 235 с. . – Режим доступу:
http://www.history.org.ua/?litera&id=9771&navStart=13
Тарас Шевченко актуальний як ніколи. – Режим доступу:
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/taras_shevchenko_aktualniy_yak_nikoli_1918078
Шевченко – перезавантаження. – Режим доступу:
http://instpres.univ.kiev.ua/taxonomy/term/11
Т.Г. Шевченко: постать на тлі століть : Міжвузівська науково-практична конференція, 5 березня 2014 р. :[присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка :тези] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 129 с. . – Режим доступу:
http://www.hduht.edu.ua/News/tezy_5_03_14.pdf
Н.А. Лемешева, ст. вил. (ХДУХТ, ХарківВОЛОДАР У ЦАРСТВІ ДУХА.- С.23 В.І. Ковальов, канд. іст. наук, доц. (ХНАДУ, Харків)Т.Г.ШЕВЧЕНКО – БОРЕЦЬ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОГОГНОБЛЕННЯ НАРОДІВ..-С.19
О.Г. Махоніна, асис. (ХНУРЕ, Харків)Є.О. Ізотов, студ. (ХНУРЕ, Харків)
ТВОРЧА СПАДЩИНА Т. ШЕВЧЕНКА . – С.33-34. . – Режим доступу:
http://www.hduht.edu.ua/News/tezy_5_03_14.pdf
Сьогодні на Майдані відсвяткують 200-річчя Шевченка (Програма) . – Режим доступу:
http://7days-ua.com/news/sohodni-na-majdani-vidsvyatkuyut-200-richchya-shevchenka-prohrama/
Тетяна Белімова: «Патріотичний посил має обов’язково проговорюватися — до безкінечності»
http://granetska.net.ua/litklub/tetyana-belimova-patriotichnij-posil-mae-obov’yazkovo-progovoryuvatisya-—-do-bezkinechnosti.html
"Якби Тарас Шевченко жив у XXI столітті, він цікавився б новинками в інтернеті", — Олександр
http://www.cdvr.org.ua/content/якби-тарас-шевченко-жив-у-xxi-столітті-він-цікавився-б-новинками-в-інтернеті-—-олександр-іщук
Яковенко Р. В. Соціально-економічні погляди Тараса Шевченка та їх значення для сьогодення [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . - 2011. - Вип. 19. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2011_19_11.pdf
Горлач, Леонід. Леонід Горлач: «У Москві чимало є майданів, що колись од гніву зацвітуть» : розмова з лауреатом Шевченківської проемії, письменником / Леонід Горлач; спілкувалась Євдокія Тютюнник // Уряд. кур’єр. — 2014. — 14 черв. (№ 106) - С. 18.
Дмитрук, Олександр. Майдан - віщий сон Тараса : ми можемо назвати Тараса Шевченка «правозахисником» нашої культури — настільки актуально і влучно звучать його вірші, його біль через «культурну окупацію» України російським царатом перегукується із сьогоднішнім болем. Недарма головне святкування 200-літнього ювілею Поета відбулося на Майдані, серед людей, для яких він і писав / Олександр Дмитрук // Голос України. — 2014. — 7 черв. (№ 100) - С. 16.
Свентах, Анна. Від Норильська до Майдану через вірші Шевченка. Як досвід політв’язнів може допомогти сучасним українцям / Анна Свентах // День. — 2014. — 8/9 серп. (№ 145/146) - С. 15.
Проведено аналогії між політв’язнями радянського режиму та учасниками Революції Гідності.
Станкович, Євген. ”Його час тільки настає …”. Скільки людей - стільки розумінь Шевченкової поезії. В душі кожного із нас панує свій Шевченко. Про такого особистого Кобзаря розповів метр сучасної української академічної музики, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченко, композитор Євген Станкович / Євген Станкович; розмову вела Катерина Гончарук // Культура і життя. — 2014. — 6 черв. (№ 23) - С. 7.

.: Розділ: Література :: 2.01.2015 21.54.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 35829  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для курсової роботи з методики навчання української літератури на тему: "Методика застосування принципу "учень-учневі" на підготовчому етапі до вивчння монографічної теми". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Пропонуємо скористатися наступними матеріалами:

1. Вивчення біографії письменника в школі: конспекти нестандартних уроків / упоряд. Л. Овдійчук. - Т. : Підручники і посібники, 2006. - 96 с.
2. Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. – № 4. – С. 2-5.
3. Дем’янова С.О. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / С.О. Дем’янова. – К.: Шкільна освіта, 2006. – 128 с.
4. Захарова, В. А. Аналіз поетичного твору в школі: навч. посіб. для студ. філол. ф-ту, вчителів шк. / В. А. Захарова ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 132 с.
5. Методика викладання української літератури: метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. Л. В. Бережан-Маркуляк]. - Чернівці : Рута, 2010. - 48 с.
6. Мірошник С.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Методичний посібник. - Біла Церква, 2004. – 139 с.
7. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навч. посіб. / Є. А. Пасічник. - К. : Ленвіт, 2000. - 384 c.- Запропоновано методику вивчення біографії письменника, літературно-критичних статей, методологію роботи над художніми творами різноманітних жанрів.
8. Пультер, С. О. Методика викладання української літератури в середній школі : курс лекцій для студ.-філологів / С. О. Пультер, А. М. Лісовський. - 2. вид., випр. і доп. - Т. : Підручники і посібники, 2004. - 144 с.
9. Степанишин, Б. І. Викладання української літератури в школі : методичний посібник для вчителя / Б. І. Степанишин. - К. : РВЦ "Проза", 1995. - 255 с.
10. Токмань, Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Токмань Ганна Леонідівна ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. - К., 2002.
*****
1. Асауленко Л.М. Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з української літератури / Л.М. Асауленко, Н.А. Кушнір // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки . - 2013. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/naukzv_2013_1_2.pdf
2. Братко В. Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5?7 класах / В. Братко // Теоретична і дидактична філологія . - 2014. - Вип. 18. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2014_18_7.pdf
3. Висоцька Т. А. Формування навичок дослідницької діяльності на уроках української літератури в 10 класі / Т. А. Висоцька // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 224-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_41.pdf
4. Вітченко А. О. Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / А. О. Вітченко, А. Ю. Вітченко. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_26.pdf
5. Глава 7. Методика изучения систематического курса литературы в старших классах: Монографическая тема // Богданова О. Ю. Методика преподавания литературы: Учебник / Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. - Режим доступу: http://www.lit-mp.ru/materials/bogdanova/bogdanova.html
6. Горячок І. Особливості інтерактивного вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури / І. Горячок // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2012. - № 42(2). - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2012_42(2)__14.pdf
7. Данильченко І. Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука "Дім на горі" / І. Данильченко // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 20. - С. 347-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_41.pdf
8. Зажицкая С. Ю. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе изучения монографической темы "Жизнь и творчество Владимира Набокова". - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/aktivizatsiya-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-v-protsesse-izucheniya-monografiches
9. Комінярська І. М. Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання / І. М. Комінярська, О. В. Пасічник // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка . - 2013. - Вип. 1. - С. 91-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkogpth_2013_1_19.pdf
10. Марущак О. М. Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку / О. М. Марущак. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_33.pdf
11. Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації / К. В. Матвійчук, К. І. Санталова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 166-175. - [У статті розглядаються умови й шляхи формування мовної особи-стості на уроках української мови та літератури]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_31.pdf
12. Мірошник С.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.І. Мірошник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 22 с. – [Визначено критерії та рівні сформованості вмінь і навичок творчого навчання у школярів у процесі вивчення біографії письменника, аналізу художнього твору або образу-персонажа, дослідження індивідуального літературного стилю митця та виконання відповідних завдань]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04msivul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
13. Сафонова О. В. Проектная деятельность школьников при изучении монографической темы. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/proektnaya-deyatelnost-shkolnikov-pri-izuchenii-monograficheskoi-temy
14. Вивчення біографії письменника на уроках української літератури. - Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-10165C2821C04
15. Вивчення життєвого і творчого шляху письменника в системі викладання літератури в школі. Загальні зауваги. - Режим доступу: http://izlov.ru/docs/100/index-6079.html

.: Розділ: Література :: 2.01.2015 13.25.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 35824  
Тетяна запитує:
Де можна знайти наукові роботи за творами І.Франка "Сойчине крило" та "Батьківщина"? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/78_2014/12_I_HOROSHKO.pdf
ГОРОШКО І. «СКОМПЛІКОВАНИЙ ПАРАЛЕЛОГРАМ СИЛ»: ЛЮБОВНИЙ СЮЖЕТ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/vydannia/Ivan_Franko_zbirnyk_2010_t02/79Maryna_Kovalyk.pdf
Ковалик М. Іван Франко і Володимир Винниченко: у пошуках модерної героїні
http://disser.com.ua/contents/6215.html
Гуняк М.Ф. Творчість Івана Франка початку ХХ ст. (особливості етико-антропологічного та історіософського синтезу) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Ф. Гуняк; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с.
http://ru.scribd.com/doc/117770400/98-Майстерність-Франка-прозаїка-у-новелах-Сойчине-крило-Маніпулянтка-Батьківщина#scribd
98. Майстерність Франка-прозаїка у новелах «Сойчине крило», «Маніпулянтка», «Батьківщина»
**********
Франківські читання [Текст] : 150-річчю з дня народження І. Я. Франка присвячується : зб. ст. / редкол.: В. Т. Поліщук [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 229 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Література :: 30.12.2014 14.14.02 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326147 seconds