Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31212  
Інна запитує:
Традиція психологізму в українськії драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст. в системі модерністського художнього мислення
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Винниченкознавчі зошити: Зб. наук. ст. Вип. 2 / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя / Ред.: В.П. Хархун. — Ніжин, 2005. — 165 с. (Проаналізовано проблему жанрового поліфонізму в драматургії В.Винниченка в контексті тенденцій психологізації драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
Гуменюк В.І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики: Автореф. дис... д-ра філол. наук / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gvivpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Заєць С. Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Л. Заєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 16 с.
Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця ХІХ - початку ХХ ст. (за творами Л.Яновської, І.Тогобочного): Автореф. дис... канд. філол. наук / К.В. Жукова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jkvtyt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Казанова О.В. Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості української малої прози кінця XIX - початку XX століття: автореф. дис... канд. філол. наук / О.В. Казанова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kovkps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ковалець Л. Драматизм соціальних і морально-психологічних конфліктів оповідання Леся Мартовича "Мужицька смерть" // Слово і час. - 2005. - № 7. - С.45-47.
Малютіна, Наталія Павлівна. Українська драматургія кінця XIX – початку XX ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. — К.: Академвидав, 2010. — 253 с. — (Альма-матер: ам).
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки: Моногр. / Н.П. Малютіна. — О.: Астропринт, 2006. — 351 с.
Мамай Н.М. Концепція особистості в драматургії Л.Андреєва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Н.М. Мамай ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 18 с.
Приймак І.В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / І.В. Приймак ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pivpkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Семак О.І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів: автореф. дис... канд. філол. наук / О.І. Семак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09soiskh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Хороб С.І. Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття в системі модерністського художнього мислення : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук. 10.01.01. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 45 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02hsimhm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Швець В.С. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (проблематика і поетика): автореф. дис... канд. філол. наук / В.С. Швець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08svscpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Тема: Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття-http://bibliofond.ru/view.aspx?id=452810

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 14.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31206  
Оля запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, знайти наступну інформацію: поняття "конфлікт" в сучасній літературознавчій науці (хто досліджував, яке трактування вкладав і т.ін.). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Ознайомтеся із наступними публікаціями:
1. Удалов В.Л. Конфліктність як терміноструктура і терміносистема // http://eprints.zu.edu.ua/1959/1/05uvlktt.pdf
2. Вірченко Т. І. Характер і конфлікт у п’єсі І. Білоуса „Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)” // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2010/20_2010_p3_fil.pdf#page=142
3. Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fil/2008_17_18/01_Khorob.pdf
4. Вірченко Т. І. Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990 – 2010 років // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmdu/2012_6/index.files/Virch.pdf
5. Євтушенко Н.І. Еволюція конфліктів української і російської драматургії першої половини ХІХ ст. // http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1159.pdf
6. Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990 – 2010 років: теоретичний та історичний виміри // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=14
7. Бровко О. О. Художня конфліктологія: між текстом і театром // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=189
8. Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Ігорівна
Вірченко ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка». – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. // http://archive.nbuv.gov.ua/books/2012/12vtihk.pdf
9. Мавлиева А.М. К вопросу о трактовке понятий «конфликт» и «коллизия» в современном литературоведении // http://elibrary.ru/item.asp?id=16546071
10. Нагапетова А. Г. Природа конфликта в отечественном литературоведении // http://www.alu.itech.ru/ont/ont/2007-5.pdf#page=93
11. Семенов А. Н. К проблеме конфликта художественного текста // http://www.ugrasu.ru/uploads/files/101-106 (1).pdf
12. Вірченко Т. І. Міський топос як передумова художнього конфлікту / Т.І. Вірченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2010. — Вип. XXIII, ч. 3. — С. 202-207. — Бібліогр.: 18 назв. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38329
13. Нагапетова А. Г. К вопросу о теории художественного конфликта // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-teorii-hudozhestvennogo-konflikta
14. Вербицкая Г.Я. К проблеме изучения субстанционального конфликта // http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/64-68_Вербицкая.pdf

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 10.23.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Луганськ :: Запитання: 31195  
Ганна запитує:
Вітаю! Велике прохання допомогти із підбіркою матеріалу, що висвітлює поняття "простір" у літературі та філософії. дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо Вам використати наступні джерела:
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1151.pdf
http://readbookz.com/book/179/6203.html
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1166.pdf
http://ukrefs.com.ua/144290-Analiz-kategoriiy-vremeni-i-prostranstva-v-romanah-Dom-bez-hozyaina-i-Bil-yard-v-polovine-desyatogo-Genriha-Bellya.html#gsc.tab=0
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4491
http://ua-referat.com/Уявлення_про_час_і_простір
http://daviscountydaycare.com/kurs-lekczj-z-flosof/522-prostr_chas.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/772/61/
http://pidruchniki.ws/18210712/prirodoznavstvo/ponyattya_prostoru_chasu_filosofiyi_prirodoznavstvi_xvi11_-xix_stolit
http://pidruchniki.ws/19240701/filosofiya/prostir_chas_formi_isnuvannya_svitu
– www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHYQFjAI&url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10307/1/4.pdf&ei=4-xaUfmvNtDHswaf3ICIAQ&usg=AFQjCNGcKAwKSOxw_6DgZkRFfHGaPerwIg
http://referatu.net.ua/newreferats/951/191083
http://refs.co.ua/78170-Prostranstvo_i_vremya.html
http://ua-referat.com/Розвиток_філософських_понять_часу_і_простору_у_контексті_міждисциплінарних_досліджень_у_кінці
http://www.dissercat.com/content/obrazy-prostranstva-v-sovremennoi-russkoi-postmodernistskoi-poezii
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Пространство_(в_философии)
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/39113/110/Mironov_-_Filosofiya__Uchebnik_dlya_vuzov.html

.: Розділ: Література :: 2.04.2013 15.12.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Луганськ :: Запитання: 31190  
Ганна запитує:
Доброго дня! Допоможіть з підбіркою літератури на тему "Міський простір у прозі Віктора Домонтовича", а також літературу про поняття "простір" і творчість самого Домонтовича. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агеєва, Віра. Апологія модерну: обрис ХХ віку : ст. та есе / Агеєва, Віра. - К. : Грані - Т, 2011. - 405 с. - (De Profundis).
Біловицька, Н. ”Доктор Парадокс” одружився з коханою через 35 років після знайомства : побачила світ книжка про родовід українського літератора, археолога, філософа і розвідника Віктора Петрова (Домонтовича) / Н. Біловицька // Уряд. кур’єр. — 2013. — 20 берез. (№ 52) - С. 42.-http://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-paradoks-odruzhivsya-z-kohanoyu-cherez-35-r/
Білокінь С. О. Часопросторова специфіка інтелектуального роману (на матеріалі українських творів 20-х років XX століття): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. О. Білокінь ; МОНМС України. — Донецьк, 2012. — 16 с.
Боярчук О. «Неокласична» проза Віктора Домонтовича як різновид модернізму // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. Літературознавство. — Рівне, 2001. — Вип.10, спец. Український модернізм зі столітньої відстані. — С.205–214.
Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму // Слово і час. - 2003. - №6. - С.70-75.
Ганошенко Ю.А. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю.А. Ганошенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gyairs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М.О. Гірняк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gmoipd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича / М. Гірняк // Слово і час . — 2007. — N 8. — С. 29-40.
Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через іншого в (інтелектуальній прозі В. Домонтовича) // Слово і час. - 2004. - № 11. - С.28-36.
Гірняк М. Сон як модель ІР-реального та ІР-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2006. — Вип.13. — С.18–29.
Гірняк, Мар'яна. Таємниця роздвоєного обличчя. Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича [Текст] : [монографія] / М. Гірняк. - Л. : Літопис, 2008. - 286 с.
Гусейнова, Олена. "Семіотика простору" в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 44. — Частина 2. — Львів, 2008. — С. 180-88.-http://www.anthropos.net.ua/jspui/handle/123456789/2458
Корнієнко К. Особлива людина // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.76 - 78.
Кравченко Н. Збагнення // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.81 - 88.
Мазуренко І. «Метаморфози» Віктора Петрова (В. Домонтовича): Фрагменти життя та творчості за документами доби // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. — Д., 2004. — Вип.1. — С.76–85.
Мариненко Н.В. Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.В. Мариненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnvjso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Н. В. Елементи символічного дискурсу в прозі В. Домонтовича // Вісник. — Х., 2003. — N595: Сер. Філологія, вип.38: Сучасні аспекти дослідження літератури XX століття. — С.44–47.
Мариненко Ю. Проза В. Домонтовича: до проблеми національної ідентичності // Наукові записки. — Кіровоград, 2004. — Вип.56: Сер.: Філологічні науки (літературознавство). — С.258–279.
Мариненко Ю. Топос ностальгії В. Домонтовича: повість "Без грунту" /Ю. Мариненко. // Дивослово. - 2009. - № 5. - С.47-51.
Матасова Ю.Р. Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ю.Р. Матасова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05myrrfd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в укр. прозі 40 - 50-х рр. XX ст. / Ю.В. Мариненко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2004. — 328 с.
Нестерова, Анна. Віктор Петров-Домонтович - доктор Парадокс / Нестерова, Анна // Друг читача. - 2009. - № 16. - С. 5.
Петрик, Алла. Екзистенційний світ у романах Віктора Домонтовича // Наукові записки. — Тернопіль, 2008. — Вип. 2 (24). — С. 111–121.
Слово і час. - 2002. - № 10.
Ушневич-Штанько С. Засади інтелектуалізму в структурі художнього мислення В. Домонтовича // Вісник. — Івано-Франківськ, 2007. — Вип.13–14. — С.245–250.
Ушневич-Штанько С. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Соломія Едуардівна Ушневич-Штанько ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09useohm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Філатова, О. С. Київський "міський текст" 20-х років ХX століття: "Анатомія", "Фізіологія", "Психологія". Вип. 23, ч. 4./ О. С. Філатова // Актуальні проблеми слов'янської філології [Текст] : міжвуз. зб. наук. ст. /[редкол. : В. А. Зарва (відп. ред.) та ін.]. - Бердянськ, 2010. - С .153-162(Лінгвістика і літературознавство).-http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/38401/19-Filatova.pdf?sequence=1

.: Розділ: Література :: 2.04.2013 12.43.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Херсон :: Запитання: 31178  
Тетяна запитує:
Доброго дня.Допоможіть,будь ласка знайти твір-продовження за мотивом казки О.Сенатович "Малий віз"і І.Нечуй-Левицького "Запорожці".
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією, а скласти власну версію твіра-продовження за мотивом казок Ви повинні самі:
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-10-doc_id-69.html
http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=0&bookid=2
http://ukrlit.org/Nechui-Levytskyi_Ivan_Semenovych/Zaporozhtsi/

.: Розділ: Література :: 31.03.2013 15.50.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.333584 seconds