Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 31762  
Ірина запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу(період з 1997р.-по сьогодняшній день) про письменника,публіциста Костя Буревія.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Ви можете скористатися наступними джерелами:
Біографії українських письменників: Буревій Кость. – Режим доступу: http://shkolyaram.narod.ru/bur.html
Буревій Кость. – Режим доступу: http://1576.ua/people/3805
Буревій Кость. Біографія. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=39
Давидова-Біла Г. Міф про Едварда Стріху в тексті авангарду / Г. Давидова-Біла // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2002. – Вип.7. – С. 131–142.
Іванова О. В. Образ Павла Полуботка в історії та одноіменній трагедії Костя Буревія / О. В. Іванова // Літературознавчі студії. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 150–157. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/lits/2011_31/150_157.pdf
Кисіль В. В. Автоекзекуція як літературний жанр / В. В. Кисіль / Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна.– 2002. – № 557. – С. 321–326.
Кисіль В. В. Євангеліє від Едварда Стріхи: трансформація біблійних сюжетів у пародіях Костя Буревія // Вісн. Харк. нац. ун-та. – Х., 2000. – Сер. «Філологія». – С. 338–342.
Кисіль В. В. На перехресті часу: до питання про взаємодію Костя Буревія та Валеріяна Поліщука / В. В. Кисіль // Український засів. – 1998. – № 4/6. – С. 54–61.
Кисіль В. В. Пародії Едварда Стріхи – дискурс українського авангарду / В. В. Кисіль // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – 2001. – № 520. – С. 422–426.
Кисіль В. В. Пародійна творчість К. С. Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та естетичний дискурс, поетика комічного : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / В. В. Кисіль ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – 16 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvvdpk.zip
Кисіль В. В. Стаття К. Буревія «Ваші пальці…»: від «літературних кентаврів» до «готтентотської моралі» / В. В. Кисіль. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_989/content/kysil.pdf
Кость Буревiй (1888–1934). – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/bureviy.txt
Кость Буревій (1888–1934) // Біографії, життєписи, творчість. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/biografii/part2/031.htm
Кость Буревій (1888–1934) // Історія української літератури XX століття. Кн. 1 / за ред. В. Г. Дончика. – К., 1998. – С. 724–727. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=2321
Лавріненко Ю. Кость Буревій (Едрард Стріха) / Ю. Лавріненко // Розстріляне відродження/ Ю. Лавріненко. – К., 2004. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/87/37/
Нове про письменника Костя Буревія. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/literature/00074653_0.html
Оліфіренко В. Нове про письменника Костя Буревія / В. Оліфіренко С. Оліфіренко // Далекосхідна хвиля. – 2011. – № 18. – Режим доступу: http://hvila.lozikov.ru/arhiv-nomerov-11-20/no-18/vadim-olifirenko-svitlana-olifirenko
Просалова В. Кость Буревій – містифікатор / В. Просалова // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. – Донецьк, 2007. – Вип.4. – С. 98–103.
Ромащенко Л. Драма «Павло Полуботок» К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана / Л. Ромащенко // Південний архів. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83–88.
Ромащенко Л. Павло Полуботок як історична особа та художній образ (за драмою К. Буревія «Павло Полуботок») / Л. Ромащенко // Українське літературно-мистецьке Відродження 20-х років XX століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови. – Черкаси, 2005. – С. 231–237.
Стусенко О. Як Буревій зніс стовпа українського футуризму. – Режим доступу: http://litakcent.com/2007/12/19/oleksandr-stusenko-jak-burevij-znis-stovpa-ukrajinskoho-futuryzmu/
Роздобудько І. Трагічний герой Східної Слобожанщини Кость Буревій. – Режим доступу:
http://openkharkiv.com/index.php/blogs/entry/trahichnyi-heroi-skhidnoi-slobozhanshchyny-kost-burevii
Школа В. М. Агіографічність драми К. Буревія «Павло Полуботок» / В. М. Школа // Вісник. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 362–366. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/fil/2010_2/362-366.pdf

.: Розділ: Література :: 3.06.2013 15.13.37 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31751  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти теоретичний матеріал на тему: семантика кольору (хто досліджував, що вже зроблено в науці) в літературі (монографії, книги, збірники праць, дисертації...), філософії і т.ін. Мене цікавить будь яка інформація! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо наступні публікації:
1. Семашко Т.Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Ф. Семашко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. // http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/501
2. Воробьева И.Н. Семантика устойчивых сочетаний с колоронимом white / белый в современном английском языке // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2011_954/11vinsay.pdf
3. Лагода О.М. Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhDADM/2007-5/07lonpou.pdf
4. Лук’янець Г.Г. Функції атрибутивного прикметника при зміні семантики кольору // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2011_37/025_029.pdf
5. Курченко Л.М. Семантика кольору в німецькій та українській мовних картинах світу // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/34_40.pdf
6. Шегеда О.П. Символіка кольору у творчості Лесі Українки // http://eprints.zu.edu.ua/778/1/01shoplu.pdf
7. Безотосна Ю.В. Комунікаційні особливості сприйняття кольору аудиторією журнальних видань // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_4/files/SC412_35.pdf
8. Вовнянко Т.А. Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Т.А. Вовнянко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2003. — 20 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03vtasod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
9. Супрун Л.О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ ст. (на матеріалі творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха): автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л.О. Супрун ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 16 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09slogzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
10. Шеховцова, Елена Анатольевна. Формирование символической семантики цветообозначений: культурологический аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Елена Анатольевна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2003. - 212 л. - Библиогр.: л. 183-209.
11. Шуришина, Татьяна Ивановна.
Лингвостилистическая интерпретация художественного текста в аспекте взаимосвязи семантики цвета и ритмомелодики [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Шуришина ; Черновицкий гос. ун-т им. Юрия Федьковича. - Черновцы : Рута, 2000. - 64 с.
12. Герасименко, Ирина Анатольевна. Семантика русских цветообозначений [Текст] : монография / И. А. Герасименко ; Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз. - Горловка : [Вид-во ГДПІІМ], 2010. - 439 с. - Бібліогр.: с. 408-437. - 300 экз.
13. Шеховцова, Олена Анатоліївна. Формування символічної семантики кольоропозначень: культурологічний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Олена Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 с.
14. Дробаха Л. Зіставний аналіз семантики колористичних прикметників української, російської, німецької, англійської та французької мов // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_4_zamovlennya_5080_4.pdf#page=63
15. Миронова Л. Н. Семантика цвета в эволюции психики человека //Проблема цвета в психологии/Под ред. А.А. Митькина. М., – 1993. – С. 172-188.
16. Кудрина А.В., Мещеряков Б.Г. Семантика цвета в разных культурах // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2011. – № 1. // http://www.psyanima.ru/journal/2011/1/2011n1a1/2011n1a1.pdf

.: Розділ: Література :: 31.05.2013 09.47.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Донецк :: Запитання: 31719  
Татьяна запитує:
Подскажите, где найти любую информацию или критику для найменших школярів букваря-читанки "Сходинки" та "Лесенка"; для другокласників - читанку "Сходинки-2" Івана Білого
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, у доступних нам джерелах цієї інформації нам знайти не вдалося.

.: Розділ: Література :: 24.05.2013 19.41.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 31697  
Інна запитує:
Допоможіть будь ласка дібрати матеріал до теми: Лексичне та фразеологічне багатство роману Валерія Шевчука "Житомирська Сага"
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Деяка інформація знайдеться у наступних джерелах:
1. Гримашевич Г. Побутова лексика в романі В. Шевчука „Стежка в траві. Житомирська сага” (на матеріалі назв одягу та взуття) // http://eprints.zu.edu.ua/5966/1/Галина Гримашевич.pdf
2. Янчук Н. Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману „Стежка в траві. Житомирська сага”) // http://eprints.zu.edu.ua/5965/1/Наталія Янчук.pdf
3. Боєва Е.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю Валерія Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві") // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zzo/2010_13/Boeva.pdf
4. Переломова О. Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука / О. Переломова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 20. — Бібліогр.: 10 назв. // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31880

.: Розділ: Література :: 22.05.2013 14.40.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Херсон :: Запитання: 31656  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою " Ідейно-художній аналіз роману Івана Білика "Не дратуйте грифонів", зокрема - історична основа роману. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Анна! На жаль по даному питанню знайти нічого не вдалося.Але можете продивиться одне посилання:

http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1809.html

.: Розділ: Література :: 17.05.2013 00.08.12 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 6.677016 seconds