Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Стефанія із міста: Київ :: Запитання: 46751  
Стефанія запитує:
Добрий день. Допоможіть будьласка з пошуком літератури на тему: "Ідея гуманізму: від Відродження до сучасності". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта : соц.-філос. та психол.-пед. аспекти / Г. О. Балл ; АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Рівнен. наук.-практ. лаб. гуманізації навчання. — Рівне : Ліста-М, 2003. — 127 с.
Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / [В. С. Пазенок, В. В. Лях, О. М. Соболь та ін.] ; [відп. ред. В. С. Пазенок] ; Ін-т філос. ім. Г. С .Сковороди. НАН України. Київ. ін-т туризму, економіки і права. — Київ : Укр. Центр духов. культури, 2001. — 378 с.
Гуманізм у контексті динаміки сучасного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (19 груд. 2007 р., м. Чернігів) / за ред. Прядко Н. А. ; М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. гуманіт. дисциплін. — Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. — 91 с.
Жадько В. А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія [Електронний ресурс] / В. А. Жадько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 42. — С. 25-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_42_5.
Зінченко В. В. Стратегії суспільно-антропологічного розвитку в ідеях і системі сучасної соціальної філософії освіти: інтеграція моделі інструменталізму і неопрагматизму з концепцією «нового гуманізму» [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2013. — Вип. 4. — С. 52-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Avfd_2013_4_8.
Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : Ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV – початку XVII ст. / В. Литвинов ; [Філос. ред. Я.Стратій]. — Київ : Основи, 2000. — 470 с.
Москальчук М. М. Ідея толерантності в філософії гуманізму і трансгуманізму [Електронний ресурс] / М. М. Москальчук // Молодий вчений. — 2020. — № 3(2). — С. 326-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_3(2)__35.
Попович О. В. Історична українська наукова думка: інтерпретація ідей гуманізму [Електронний ресурс] / О. В. Попович, Ю. С. Сабадаш // Грані. — 2018. — Т. 21, № 5. — С. 66-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2018_21_5_9.
Сабадаш Ю. С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. дис. … д-ра культурології : 26.00.01 / Ю. С. Сабадаш ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2009. — 32 с.
Сабадаш Ю. С. Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці [Електронний ресурс] / Ю. С. Сабадаш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__3.
Сисак М. М. Етичний вимір світського гуманізму : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.07 / М. М. Сисак ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 19 с.
Трачук М. Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці [Електронний ресурс] / М. Трачук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 145-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_27.

.: Розділ: Література :: 20.10.2022 11.07.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46750  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна книжка Українська культура: лекції (1993 р.). Чи є у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Потрібна вам книга є у фонді НБУ для дітей, відділ обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Крім того, ви можете переглянути дану книгу в електронному форматі за адресою: http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm.

.: Розділ: Література :: 20.10.2022 09.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Кропивницький :: Запитання: 46742  
Альона запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка в яких журналах (їх назва) надруковані ці статті: Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза : збірник наук. праць. Випуск 2. Вінниця, 2012. 209–230 с. Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза : наук. збірник. Вип. 2. Дрогобич, 2012. 155–165 с.
Наша відповідь:
Добрий день! Ці статті надруковані у таких наукових збірниках:
Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: зб. наук. праць. — 2012. — Вип. 2. — С. 209-230.
Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї: наук. зб. — 2012. — Вип. 2. — С. 155-165.

.: Розділ: Література :: 18.10.2022 19.38.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Рося із міста: Березне :: Запитання: 46741  
Рося запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою на тему: "Неокантіанство, неогегельянство"
Наша відповідь:
Добрий день, Рося! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/5775199/page:14/
https://studopedia.com.ua/1_175722_neokantianstvo-neogegelyanstvo.html
http://ni.biz.ua/4/4_4/4_48523_neokantianstvo-i-neogegelyanstvo-fenomenologiya-e-gusserlya-pragmatizm.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/804/НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/26250/Prysukhin_1.pdf?sequence=1
https://stud.com.ua/123527/filosofiya/neogegelyanstvo
https://pidru4niki.com/15941024/filosofiya/klasichna_filosofiya_suchasna_neklasichna_filosofiya
https://ua-referat.com/Кантіанство_і_неокантіанство
http://4ua.co.ua/philosophy/xb2ad78a5d53a88521206c27_0.html
http://ur.co.ua/104/1218-1-neokantianstvo.html
https://textbook.com.ua/filosofiya/1473453661/s-4

– Гусельцева М. Суб’єктно-діяльнісний підхід С. Л. Рубінштейна: неокантіанство і марксизм / М. Гусельцева // Психологія і суспільство. – 2021. – № 2. – С. 102-121.
– Хейман С. Неокантіанство та загальна теорія права / С. Хейман // Хейман С. Кістяківський : Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату / С. Хейман. – Київ, 2000. – С. 79-101.
– Гусельцева М. С. Неокантианская методология: пройденный этап или перспектива развития психологии? / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 26-39.
– Мєшков І. М. Почуттєве пізнання цінностей в філософії неокантіанства / І. М. Мєшков // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2012. – Вип. 56 (№ 1). – С. 339-343.
– Кузьминська М. С. Поняття символічної функції у Ернста Кассірера / М. С. Кузьминська // Практична філософія. – 2005. – № 1. – С. 77-82.
– Неокантіанство: Марбурзька школа. Баденська школа // Історія філософії : підручник для студ. вищ. навч. закладів : у 2 т. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – Т. 2. – С. 35-56.
– Семикрас В. В. Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського / В. В. Семикрас // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. Вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ, 2015. – Вип. 102 (11). – С. 294-299.
– Розова Т. В. Критичне переосмислення класики в межах класичної філософської парадигми / Т. В. Розова, Л. В. Чорна // Розова Т. В. Людина. Культура. Філософія (проблема людини в європейській філософії) : підручник для виклад., аспір., студ. вищ. навч. закладів / Т. В. Розова, Л. В. Чорна. - Київ ; Одеса, 2015. – Кн. 1. – С. 191-198.
– Прокопов Д. Є. Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfanrung", 1871) / Д. Є. Прокопов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Серія : Філософія. Політологія. Вип. 109. – С. 30-33.
– Давыдов Ю.Н. Х.Фрайер: критика учения М.Вебера с позиций правого неогегельянства / Давыдов Ю.Н. // Социологические исследования. – 1996. – № 1. – С.72-83.
– Неогегельянство // Історія філософії : підручник для студ. вищ. навч. закладів : у 2 т. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – Т. 2. – С. 57-60.
– Ясь О. "Великі повороти" соціогуманітарного знання в історії історієписання XX ст.: українська проекція / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2018. – № 5. – С. 107-135.
– Кузнецов В. Н. Французское неогегельянство / В. Н. Кузнецов. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 197 с.
– Давыдов Ю. Н. Х. Фрайер: критика учения М. Вебера с позиций правого неогегельянства / Ю. Н. Давыдов // Социологические исследования. – 1996. – № 1. – С. 72-84.
– Трубенко А.І. Неогегельянство / А.І.Трубенко // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ, 2006. – С. 623-625.

.: Розділ: Література :: 18.10.2022 12.17.16 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 46734  
Соломія запитує:
Вірші про осінь і тварин
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дзюбенко-Мейс Н. [Не говорила цьогоріч з птахами...] / Н. Дзюбенко-Мейс // Дивослово. — 2016. — № 10. — С. 34.
Кирпа Г. Поетична сторінка / Г. Кирпа ; мал. С. Старостенко // Крилаті. — 2019. — № 5. — С. 3.
Киценко О. Осінь - щедра чарівниця : (проект для учнів початкових класів) / О. Киценко // Початкова школа. — 2014. — № 10. — С. 20-24.
Кльокта Т. [Добірка віршів] : поетична нота / Т. Кльокта // Дивослово. — 2016. — № 11. — С. 20.
Листо-падо-верть / худож. М. Чемьоркіна // Пізнайко (від 6 років). — 2019. — № 11. — С. 24-25.
Мовчун Л. Поетична сторінка / Л. Мовчун ; намал. Ю. Петренко // Крилаті. — 2019. — № 6. — С. 6.
На гостину до жовтня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2017. — № 9. — Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". — С. 1-48.
Остапенко Г. Портрети в осінній позолоті : літературна студія / Г. Остапенко ; мал. Н. Серветник // Джміль. — 2017. — № 10. — С. 10-13.
Поетична сторінка / мал. К. Манько // Крилаті. — 2020. — № 5. — С. 10-11.
Полянська О. Лист : [вірш про осінь] / О. Полянська // Пізнайко (від 6 років). — 2021. — № 11. — С. 11.
Тріщ Н. Осінь на шкільному подвір'ї : самчитайлик / Н. Тріщ // Джміль. — 2020. — № 9. — С. 5.
Яворська О. [Добірка віршів] / О. Яворська / Дивослово. — 2016. — № 10. — С. 64.

.: Розділ: Література :: 6.10.2022 21.28.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.415323 seconds