Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46001  
Світлана запитує:
Доброго ранку, допоможіть з новою літературою (2-3 років видання) за темою про контроль у навчанні іноземної мови у початкових класах. Дякую
Наша відповідь:
Доброго ранку, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Басай Н. П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання / Н. П. Басай // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. - 2018. - Вип. 2 (43). - С. 36–41.
Булова О. І. Розвиток мовленєвої діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови / О. І. Булова. - Херсон, 2020. - 54 с. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11649/Bylova_ped_2020.pdf?sequence=1.
Волошина О. С. Використання тестових технологій на уроках іноземної мови в початкових школах [Електронний ресурс] / О. С. Волошина // Всеосвіта : [нац. освітня платформа]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-testovih-tehnologij-na-urokah-inozemnoi-movi-v-pocatkovih-klasah-110760.html. - Назва з екрана.
Гриневич О. В. Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Гриневич, Т. Ю. Григор'єва // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - С. 14-17. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32443/1/Збiрник_студ_конф_2021
__оновлено.pdf#page=113.
Горошкін І. Наступність формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі навчання іноземної мови: інтерпретування результатів аналізу чинних навчальних програм [Електронний ресурс] / І. Горошкін // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. - 2019. - № 26. - С. 315-326. - Режим доступу: http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/download/169108/168876.
Деркач Ю. Я. Самоконтроль у навчанні англійської мови в учнів початкової школи з використанням комп'ютерного тестування [Електронний ресурс] / Ю. Я. Деркач, У. А. Баран // Мол. вчений. - 2018. - № 9. - С. 396-399. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/89.pdf.
Ковальчук А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі [Електронний ресурс] / А. Ковальчук, С. Дєньгаєва // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32443/1/Ковал_чук_Дeн_гаeва_тези.pdf.
Молчанець І. М. Формування англомовної граматичної компетентності як мети навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. М. Молчанець, О. С. Михайлова // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - С. 73-75. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32926/1/Збiрник_студ_конф_2021__оновлено.
pdf#page=113.
Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті комперативного підходу [Електронний ресурс] / Т. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - 2019. - С. 224-237. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psp_2019_22_24.
Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі [Електронний ресурс] : метод. рекомен. / В. Г. Редько. - Київ, 2019. — 36 с. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/233898734.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.11.2021 08.50.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 45965  
Анастасія запитує:
Доброго дня) Допоможіть,будь ласка,знайти літературу для курсової на тему: "Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:
Алфимова М. В. Психогенетика агрессивности / М. В. Алфимова В. И. Трубников // Вопросы психологии. – 2000. – № 6. – С. 112-121.
Балабанова Л. М. Особливості прояву агресивної поведінки у деліквентних підлітків та школярів [Електронний ресурс] / Л. М. Балабанова, І. О. Віденєєв. – Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol1/2.pdf
Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс ; под ред. З. Римского. – М. : Фимита, 2000. – 512 с.
Бафталовська Н. Я. Агресивна поведінка підлітків / Н. Я. Бафталовська. // Шкільному психологу усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 9-11.
Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – Спб. : Прайм–Еврознак, 2001. – 516 с.
Вовканич М. Д. Соціально-психологічні особливості прояву агресівної поведінки
в підлітковому віці [Електронний ресурс] / М. Д. Вовканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. – 2012. - Вип. 24. – С. 34-36. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11936/1/СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.pdf
Волянская Е. В. Социокультурная детерминация подростковой агрессии / Е. В. Волянская, В. Е. Пилипенко, Е. В. Сапелкина. – Киев : Фолиант, 2004. – 174 с.
Волянська О. В. Проблеми агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Волянська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2016. - № 3 (30). - С. 117-134. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/90295-Текст статті-189551-1-10-20170116(1).pdf
Гнатко І. О. Особливості проявів агресивної поведінки підлітків та осіб юнацького віку [Електронний ресурс] / І. О. Гнатко ; Херсонський державний ун-т. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11194/7 Гнатко_СПФ_2020_робота.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Журавель Т. В. Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім’ї / Т. В. Журавель, Є. Ю. Грицай. // Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (м. Запоріжжя, 20 березня 2014 р.). – Запоріжжя : НЗУ, 2014. – С. 26-28.
Зупинись! – Посміхнись!: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації / Т. В. Журавель, К. В. Сергеєва, О. Г. Шаровара. – К., 2013. – 124 с.
Іванова В. В. Прояви агресивності у підлітковому віці / В. В. Іванова // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5 – С. 5-16.
Калинина Е. А. Агрессия и агрессивность у подростков 14–15 лет / Е. А. Калинина // Обществ. науки и современность. – 1993. – № 3. – С. 183-190.
Канатаев Ю. А. Психология конфликта / Ю. А. Канатаев. – М.: ВАХЗ, 2002. – 345 с.
Качмар О. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання [Електронний ресурс] / О. Качмар // Науковий вісник. Серія: Філософія. – Харків, 2017. – Вип. 48. – Ч. 2. - С. 150-160. – Режим доступу: https://zenodo.org/record/842699#.YXu4nXpn3IU
Киричук Г. Асоціальна поведінка підлітків (агресивність у підлітків) / Г. Киричук // Психологічна газета – 2005. – № 7. – С. 16-17.
Лисенко Л. М. Взаємозв'язок агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків [Електронний ресурс] / Л. М. Лисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2019. - № 3. – Режим доступу: http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/462
Мізерна О. О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку : автореф. дис. … канд. психол. наук. 19.00.07 / О. О. Мізерна. - Київ, 2005. - 24 с.
Можгинский Ю. Б. Подходы к анализу тяжелых форм антисоциального поведения в детском и подростковом возрасте / Ю. Б. Можгинский // Юрид.психология. – 2009. – № 1. – С. 8-12.
Мойсеєва О. Є. Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції [Електронний ресурс] / О. Є. Мойсеєва // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 139-148. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=urpp_2015_1_16
Ольшанская Е. В. Подростковая агрессия как фактор социальной адаптации : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. / Е. В. Ольшанская. – М., 2000. - 18 с.
Павелків В. Л. Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці [Електронний ресурс] / В. Л. Павелків // Проблеми сучасної психології. - 2015. – Вип. 30. – С. 483-493. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/158099-Текст статті-345202-1-10-20190301(1).pdf
Платонова Н. М. Агрессия у детей и подростков / Н. М. Платонова. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 336 c.
Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. – М. : Сфера, 2006. – 96 с.
Специфіка агресії у підлітковому віці - інформація для батьків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmtcsssdm.org/47-specifka-agresyi-u-pdltkovomu-vc-nformacya-dlya-batkv.html
Файдюк О. В. Сутність соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. В. Файдюк. – Режим доступу: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/52
Фромм Е. Анатомія людської деструктивності / Е. Фромм. – М., 1994. - 560 с.
Цап Н. М. Агресивність дитини: за і проти / Н. М. Цап // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 12-13.
Яновська Т. А. Психологічні особливості становлення ідентичності у дітей підліткового віку / Т. А. Яновська // Психологія і особистість. – 2015. – № 2. – Ч. 1. – С. 155-167.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.10.2021 11.48.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Черкаси :: Запитання: 45963  
Кіра запитує:
Доброго дня) Допоможіть,будь ласка,знайти літературу для курсовї роботи на тему " Профілактика явища булінгу в учнівському середовищі". Дуже дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Радимо Вам використати наступний список літератури:
– Кириченко В. Шкільний булінг : інформаційно-методичні конструктори для педагогів, учнів, батьків / В.Кириченко // Шкільний світ. - 2019. - № 2. - С. 12-22.
– Корчова Г. Л. Профілактика булінгу в закладах освіти України на сучасному етапі / Г. Л. Корчова // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 12, т. 1. – С. 123-126.
– Профілактика булінгу // Освіта України. – 2019. – 25 лют. (№ 8). – С. 3.
– Шевченко О. О. Що таке булінг? Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі (тренінгові заняття для керівників МО класних керівників) / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. - 2016. - № 6 – С. 48-55.
– Сергійчук Н. Закон про протидію булінгу: розкладемо по поличках / Н. Сергійчук // Практика управління дошкільним закладом. – 2019. – № 3. - С. 8-10.
Костіна Л. Психічне здоров'я : профілактика булінгу як елемент недопущення зміни особистості учня / Л. Костіна // Психолог. Шкільний світ. - 2020. - № 2. - С. 52-61.
– Пономаренко О. М. Булінг - проблема того, хто потерпає від булінгу, чи групи? : профілактичне заняття для підлітків у форматі World cafe ("Світове кафе") / О. М. Пономаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2019. - № 9. - С. 23-27.
– Фатєєва М. В. Профілактика булінгу в учнівському середовищі : тренінг для учнів / М. В. Фатєєва // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2020. - № 5(137). - С. 20-23.
– Воронцова Е. Безпечна школа: як захистити учнів від загроз / Е. Воронцова // Школа. - 2018. - № 6. - С. 18-42.
– Берзіня О. О. Профілактика виникнення та подолання виявів булінгу в дитячому середовищі / О. О. Берзіня // Основи здоров'я. - 2018. - № 7. - С. 2-8.
– Єфремова Г. Л. Причини та наслідки шкільного булінгу / Г. Л. Єфремова // Педагогічна майстерня. - 2018. - № 1. - С. 37-42.
– Єфремова Г. Л. Шкільний булінг: специфіка та особливості прояву / Г. Л. Єфремова // Педагогічна майстерня. - 2017. - № 8. - С. 14-19
– Бєляєва О. Булінг у шкільному середовищі : теорія та практика / О. Бєляєва // Психолог. - 2017. - № 17-18. - Вкладка.
– Яворська Т. Зупинити шкільний терор : булінг - проблема № 1 / Т. Яворська // Інформатика. - 2018. - № 2. - С. 11-16.
– Веленко А. Протидія булінгу : заняття з елементами тренінгу для учнів 5-10 кл. / А. Веленко // Психолог. - 2018. - № 3-4. - С. 50-57.
– Веленко А. Протидія булінгу : цикл практ. занять для підлітків / А. Веленко // Психолог. - 2019. - № 1. - С. 60-73.
– Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім"ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. - 2018. - № 3. - С. 36-39 ; № 5. - С. 26-30 ; № 6. - С. 11-46 ; № 7. - С. 2-25. ; № 8. - С. 2-22. ; № 9. - С. 2-22
– Болюк З. А. Булінг, або Шкільне цькування: виклики та протидія / З. А. Болюк // Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 11. - С. 29-30.
– Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : закон України, 18 груд. 2018 р. // Урядовий кур"єр. - 2019. - 22 січ. - С. 21.
– Козлова А. Крок уперед: протидія булінгу / А. Козлова // Психолог. - 2019. - № 1. - С. 4-10.
– Костіна Л. Психічне здоров"я : профілактика булінгу як елемент недопущення зміни особистості учня / Л. Костіна // Психолог. - 2020. - № 2. - С. 52-61.
– Погорєлова Г. Безпека у школі [Текст] : попередження булінгу в освітньому середовищі / Г. Погорєлова // Психолог. - 2021. - № 7-8. - С. 32-41.
– Суденко Ю. А. Превенція булінгу в освітньому середовищі / Ю. А. Суденко // Юридична психологія. – 2020. – № 2. – С. 41-47.
– Шара І. С. Світовий досвід профілактики та протидії булінгу / І. С. Шара // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2019. – № 18. – С. 145-147.
– Ворошчук О. Прояви та шляхи ефективної профілактики булінгу в підліткову середовищі / О. Ворошчук, С. Стипарук // Освітній простір України. – 2019. – № 17, ч. 1. – С. 107-114.
– Молчанова А. Зупинити жорстокість / А. Молчанова // Профтехосвіта. – 2019. – № 3. – С. 2-6.
– Протидія булінгу // Освіта України. – 2019. – 8 квіт. (№ 14). – С. 2
– Лубенець І.Г. Насильство (булінг) у шкільному середовищі: кримінологічна характеристика та заходи запобігання : монографія / І. Г. Лубенець ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулін, 2019. - 276 с. : рис., табл.
– Козін А.О. Організаційно-правові засади протидії булінгу (цькуванню) в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 08 Право : [спец.] 081 / А.О.Козін ; НДІ публ. права. - Київ, 2020. - 234 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.10.2021 16.02.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжеліка Гановська із міста: Житомир :: Запитання: 45941  
Анжеліка Гановська запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Формування комунікативної компетентності у дітей молодшого дошкільного віку засобами казки" Дуже дякую, ганого Вам дня та хорошого настрою!
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бредіхіна, О. А. Казкова терапія : казкотерапія у роботі з дітьми дошкільного віку / О. А. Бредіхіна // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 7. — С. 15-19.
Вінгаль Н. Казкотерапія як інноваційна технологія : дошкільна освіта / Н. Вінгаль // Педагогічна трибуна. — 2017. — № 4. — С. 7-8.
Гордій Н. М. Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна, А. П. Дмитренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(3). — С. 91-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__20.
Дитина замовляє розвиток : спецвипуск за матеріалами Всеукраїнського дня Дошкілля : [добірка статей] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2008. — № 25-26. — С. 1-48.
Єленко Л. Подорож у Країну іграшок : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Л. Єленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 14-20.
Заславська М. Ранній вік — наша турбота / М. Заславська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2012. — № 10. — С. 13-19.
Іванюк Н. «Кольорові казки» лікують, розвивають, розважають / Н. Іванюк // Дошкільне виховання. — 2012. — № 2. — С. 16-19.
Казкотерапія як засіб гармонійного розвитку особистості дошкільника [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kazkoterapia-ak-zasib-garmonijnogo-rozvitku-osobistosti-doskilnika-89956.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Комунікативні компетенції : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 8-73.
Косенчук О. Дитина в соціумі : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 3-8.
Мухіна М. І. Використання казки на заняттях з дітьми дошкільного віку : методичні орієнтири / М. І. Мухіна // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 8. — С. 16-22.
Опалко Г. Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної компетентності вихователів [Електронний ресурс] / Г. Опалко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 28-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_8.
Рогальська-Яблонська І. Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві [Електронний ресурс] / І. Рогальська-Яблонська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 204–211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__23.
«Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку засобами казкотерапії» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-dialogicnogo-movlenna-ditej-doskilnogo-viku-zasobami-kazkoterapii-209181.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
«Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку засобами казки» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnih-zdibnostej-ditej-doskilnogo-viku-zasobami-kazki-140073.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Роль казки у формуванні мовлення дітей [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?page=278&type_val=на урок&type=answer&razdel=all. — Дата звернення : 22.10.2021.
Семінар-практикум для вихователів «Розвиток мовленнєвої компетенції засобами художнього слова» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-rozvitok-movlennevoi-kompetencii-zasobami-hudoznogo-slova-132295.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 : Мова та мовлення // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 24. — С. 4-39.
Формування комунікативної компетентності дітей засобами народознавства [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-ditej-zasobami-narodoznavstva-129431.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Шаваран Г. Стежками улюблених казок : ігротека : [настільна гра] / Г. Шаваран ; мал. Марії Пилипенко // Джміль. — 2013. — № 3. — С. 15-17.
Шестопал С. Віртуальна дошка : альтернативний засіб комунікації в ЗДО / С. Шестопал, О. Коваленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 19. — С. 36-39.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2021 23.11.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Харків :: Запитання: 45933  
Олена запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію з теми:"Родинне виховання, як засіб формування особистості". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Берегова Н. Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини / Н. Берегова. – Режим доступу: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/6_2020/4.pdf
Вплив родини на розвиток і виховання дитини. – Режим доступу: http://lisichansk.luguniv.edu.ua/08-social_work/12_social_pedagog/index_3/vplyv_rodyny_na_rozvytok_i_vykhovannia_dytyny.pdf
Ісатенко Т. Українська національна школа-родина - ціннісний орієнтир суспільства / Т. Ісатенко // Початкова школа. - № 5. - 1997. – с. 8-9.
Йовенко Л. І. Традиційне родинне виховання українців : навчальн. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Йовенко, І. Г. Терешко. – Умань: Софія, 2010 . – 239 с. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Rodyna.pdf
Курченко Н. Організація сімейного виховання другокласників за програмою «школа-родина» в сучасній початковій школі / Н. Курченко. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/543
Лемко Г. І. Сім’я як фактор виховання ціннісних орієнтацій у спадщині М. Стельмаховича / Г. І. Лемко. – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/27/40.pdf
Любчак Л. В. Родинна педагогіка : курс лекцій : посібник. – 2-е вид., доп. / Л. В. Любчак. – Вінниця, 2012. – 150 с.
Олійник І. Родинно-сімейне виховання / І. Олійник // Виховна робота в школі. - 2006. - № 1. - С. 2-13.
Родинна педагогіка : навчально-метод. посібник / А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексєєнко та ін. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
Стельмахович М. Г. Використання української етнопедагогіки в педагогічній пропаганді серед батьків / М. Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1989. – 423 с.
Стельмахович М. Народна педагогіка. Українське родинознавство / М. Стельмахович. - К.: Освіта, 1992.
Стельмахович М. Теорія і практика українського національного виховання / М. Стельмахович. - Івано-Франківськ, 1996. – 179 с.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. - К., 1978.
Чечет В. Педагогика семейного воспитания / В. Чечет. – Минск, 1998.
Фенчак Л. М. Вплив родинних традицій на формування особистості молодшого школяра / Л. М. Фенчак. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2165/1/ВПЛИВ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ.pdf
Школа-родина: аспекти родинного виховання // Початкова школа. - 1997. - № 5.

https://ukrreferat.com/chapters/pedagogika/rol-rodinnogo-vihovannya-v-formuvanni-osobistosti-kursova-robota.html
https://naurok.com.ua/lekciya-dlya-batkiv-rodinno---simeyne-vihovannya-shkolyariv-yak-osnova-stanovlennya-osobistosti-171878.html
https://naurok.com.ua/formuvannya-nacionalno-svidomosti-uchnivsko-molodi-zasobami-rodinnogo-vihovannya-18365.html
https://pidru4niki.com/81755/pedagogika/osnovni_tendentsiyi_suchasnogo_simeynogo_vihovannya

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.10.2021 13.42.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.558411 seconds