Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Альона із міста: Онуфріївка :: Запитання: 46203  
Альона запитує:
Допоможіть будь ласка з підбором літератури для дипломної роботи «Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в початковій школі». Або "Особливості прояву важковиховуваності".
Наша відповідь:
Добрий день, Альона. Радимо скористатися джерелами інформації:

Буров С. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику : навч. курс «Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику» / [Сергій Буров, Олександр Войтенко ; заг. ред. Сергій Буров]. – Київ : Сучасний письменник : Центр інформації про права людини, 2015. – 183 с.
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітації : навч. посібник / за ред. О. М. Полякової. – Суми: Університецька книга, 2009. – 346 с.
Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Клочко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2016. – 20, [1] с.

Козирєв М. П. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 351 с. : табл. - Бібліогр.: с. 339-351.
Левицька Л. А. Реабілітаційна педагогіка : навч. посіб. / Л. А. Левицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Видавець Ямчинський О. В., 2019. – 297 с.
Муринець Н. Я. Девіантна поведінка дитини: правовий вимір : монографія / Н. Я. Муринець. – Львів : Растр-7, 2021. – 351 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 270-295.
Нечерда В. Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти : метод. посіб. / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс, 2019. – 132 с. : рис.

Оржеховська В. М. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища: посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 194 с.

Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рек. / [В. П. Остапович та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків ; 2017. – 95 с. : іл.

Силкіна С.А. Важковиховуваність підлітків як соціально-педагогічна проблема / С. А. Силкіна // Теорія і практика освіти в сучасному світі. – 2014. – №7. – С. 70-74.
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2014. - 309 с. : табл. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 305-309.
Технології соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 486 с. - Бібліогр.: с. 412-428.
Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навч. посіб.] / Р. В. Чубук – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с.

Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми // https://www.freepapers.ru/16/indivdualnij-pdhd-u-robot-z/141077.889867.list4.html

Психологія «важких» дітей. https://studfile.net/preview/7341843/
Робота з важковиховуваними дітьми // https://studfile.net/preview/5458011/page:41/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.01.2022 13.55.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 46157  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про використання коміксів у навчанні школярів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Перегляньте таку літературу:
Бойко І. Чим комікс відрізняється від дружнього шаржу? / І. Бойко // Шкільний світ. — 2011. — № 8. — Образотворче мистецтво. — 2011. — № 2. — С. 14-16.
Використання скетчноутингу та коміксів в освітньому процесі [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-sketcnoutingu-ta-komiksiv-v-osvitnomu-procesi-465307.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
Вострякова Н. В. Використання коміксу у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Н. В. Вострякова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(1). — С. 226-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(1)__35.
Даниленко Є. В. Дидактичні комікси з біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого підліткового віку [Електронний ресурс] / Є. В. Даниленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. — 2011. — Вип. 3. — С. 186-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_35.
Дегтярьова Г. Комікс: відоме і невідоме : створення коміксів за творами української літератури / Г. Дегтярьова // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. — 2013. — № 1-2. — С. 8-17.
Комікси в освіті як ефективний інструмент для навчання [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/komiksi-v-osviti-ak-efektivnij-instrument-dla-navcanna-303672.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
«Комікси в сучасному освітньому процесі» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/komiksi-v-sucasnomu-osvitnomu-procesi-359788.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
Лавренова М. В. Шляхи використання коміксів в освітньому процесі [Електронний ресурс] / М. В. Лавренова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 143-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_2_42.
Лавренова М. Практичне застосування коміксів на заняттях мовно-літературної освітньої галузі [Електронний ресурс] / М. Лавренова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2020. — Вип. 1. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2020_1_8.
Лошпун О. Б. Організація імітаційно-ігрової діяльності на уроках історії в старших класах / О. Б. Лошпун // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 32. — С. 547-552.
Нападій Н. Манга: фантазуємо, малюємо, розповідаємо / Н. Нападій // Палітра педагога. — 2018. — № 4. — С. 16-18.
Ольшанський Д.В. Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів: автореф. дис. канд... пед. наук: 13.00.09 / Д.В. Ольшанський ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2002. — 20 с.
Пустиннікова І. М. Підвищення зацікавленості учнів навчальним матеріалом за допомогою коміксів [Електронний ресурс] / І. М. Пустиннікова, Ю. О. Семенюк // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2013. — № 2. — С. 105-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_2_29.
Чикалова Т. Г. Дидактичні можливості використання коміксів на уроках у початковій школі [Електронний ресурс] / Т. Г. Чикалова // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 20(3). — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(3)__13.
Юрженко В. В. Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу [Електронний ресурс] / В. В. Юрженко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 124. — С. 303-306. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_80.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2021 09.35.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46156  
Катя запитує:
Доброго дня! Мені потрібно посилання на дидактичну гру 'Травна система'. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль, дидактична гра "Травна система", яка допоможе вивчити будову та назви органів травної системи, можливо тільки придбати і у вільному доступі її немає.
Можливо Вам допоможе дана стаття, яка розповідає про створення тестів з біології:
Пишняк А. С. Використання GOOGLE форм при викладанні шкільного курсу біології людини (8 клас) [Електронний ресурс] / А. С. Пишняк, Л. А. Константиненко // Інноваційні здоров’язберігаючі технології у закладах освіти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. В. В. Танської, О. А. Сорочинської, О. В. Павлюченко. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. - С. 93-94. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11110/16.Solonenko_fbge_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2021 08.57.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Львів :: Запитання: 46151  
Ярослава запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про гуманну педагогіку. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Перегляньте таку літературу:
Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 327-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_50.
Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Вдович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Іванчук Г. П. Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. П. Іванчук // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. — 2011. — Ч. 1. — С. 35-39.
Калініченко Н. А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / Н. А. Калініченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Мукій Т. В. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. В. Мукій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2015. — №. 15. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2015_15_20.
Олійник І. О. Гуманна педагогіка — засіб виховання благородної людини [Електронний ресурс] / І. О. Олійник // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 63-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_8_23.
Пилипчук В. Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки [Електронний ресурс] / В. Пилипчук // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 187-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_38.
Розгон В. В. Ідеї гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів [Електронний ресурс] / В. В. Розгон // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(3). — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(3)__5.
Скриль О. І. Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі [Електронний ресурс] / О. І. Скриль // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 32. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_32_20.
Суріна Г. Ю. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі / Г. Ю. Суріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 34. — С. 115-118.
Тарабасова Л. Г. Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 9. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_9_24.
Шабанова Ю. О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи [Електронний ресурс] / Ю. О. Шабанова, А. О. Осипов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 123–130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2014_2_22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.12.2021 15.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 46142  
Ольга запитує:
Перспективи становлення та розвиток смарт-освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Ожеван М. А. Україна на шляху до «розумного суспільства / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк // Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень : зб. аналіт. доп. - Київ : НІСД, 2011. - С. 3-27.
Шубина И.В. Смарт и развитие современного образования // Экономика, статистика и информатика. - 2015. - № 3. - С. 17–19.
Гаврилюк В. М. Smart-освіта: сучасні тенденції та принципи [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк // The world science of modernity. Problems and prospects of development : XV International Science Conference (March 25–26, 2021, Paris, France). - С. 38-40. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf#page=39.
Гуревич Р. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 4. - С. 71-78. - Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/90006/85382.
Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна. - Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf.
Сокурянська Л. Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? [Електронний ресурс] / Л. Сокурянська // Новий колегіум. - 2019. - № 2 . - С. 48-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_2_14.pdf.
Тихомиров В. П. Cмарт-образование как основная парадигма развития информационного общества [Електронний ресурс] / В. П. Тихомиров, Н. В. Днепровская. - Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/v/smartobrazovanie-kak-osnovnaya-paradigmarazvitiya-informatsionnogo-obschestva.
Фалінський Н. Перспективи smart-освіти [Електронний ресурс] / Н. Фалінський // Інноваційний потенціал сучасної науки. - 2020. - С. 590-593. - Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8137/1/ТК-2020-590-593.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2021 14.16.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265484 seconds