Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44697
   


Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 46500  
Олена спрашивает:
Цікавить питання про психоаналіз Віктора Франкла. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Перегляньте таку літературу:
Карачинський О. Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла [Електронний ресурс] / О. Карачинський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2016. — № 3. — С. 87-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2016_3_10.
Москалець В. Смисл життя, свобода та відповідальність особистості у вченні Віктора Еміля Франкла [Електронний ресурс] / В. Москалець // Психологія особистості. — 2011. — № 1. — С. 86-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2011_1_13.
Осика О. В. Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами [Електронний ресурс] / О. В. Осика // Проблеми сучасної психології. — 2013. — Вип. 21. — С. 531-541. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_48.
Русинка І. І. Психологія : навч. посіб. / І. І. Русинка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : Знання, 2011. — 407 c.
Самчук Р. В. Буття людини в інтерпретації «гуманістичної психології» (історико-філософський аналіз): автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Р. В. Самчук ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 16 с.
Сопівник Р. В. Концептуальні основи формування ціннісного світогляду особистості у системі логотарапевтичних поглядів Віктора Франкла [Електронний ресурс] / Р. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_46.
Франкл В. Лікар та душа : основи логотерапії / В. Франкл ; [пер. з англ. Л. Шерстюка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. — 318 с.
Чуйко Г. В. Екзистенційна психологія : навч. посіб. / Г. В. Чуйко, І. А. Гуляс, Т. А. Колтунович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Прут, 2009. — 308 c.
Шпортун О. Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів [Електронний ресурс] / О. Шпортун. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_4_11.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.06.2022 12.03.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ксенія из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 46439  
Ксенія спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Поняття "інсайт", особливості його виникнення та вияву" . Дякую!!!
Наш ответ:
Бахвалова А. Від стереотипів до критичного мислення : психологія / А. Бахвалова // Країна знань. — 2017. — № 9-10. — С. 46-49.
Васянович Г. П. Основи психології : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Г. П. Васянович. – Київ : Педагогічна думка, 2012. — 114 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/9961/1/Васянович (2).pdf.
Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. [Електронний ресурс] / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. — Херсон : ВД «Гельветика», 2019. — Вип. 1(16). — 314 с. — Режим доступу: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Инсайт_1(16)_compressed(1).pdf?id=3fc8d7cb-32a0-45e6-9869-0e7246ad2dfe.
Лушин П. Психологія педагогічної зміни (екофасилітація) : наук.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закл. / П. Лушин. — Кіровоград : Імекс, 2002. — 76 с.
Маланьїна Т. Співвідношення когнітивного інсайту та я-відмежування [Електронний ресурс] / Т. Маланьїна // Збірник наукових праць РДГУ. — 2016. — Вип 7. — С. 138-141. — Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18662/1/T_Malanina_PRiP_7_IL.pdf.
Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [Електронний ресурс] / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Вип. 17. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — 812 с. — Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1704/Problemy-suchasnoi-psykholohii-Vyp. 17.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.05.2022 18.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Черкаси :: Вопрос: 46421  
Катя спрашивает:
Добрий день. Потрібні джерела інформації про патріотичне виховання дошкільників. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — N45889.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.05.2022 15.08.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віталій из города: Суми :: Вопрос: 46419  
Віталій спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть літературу за темою "Система безперервної освіти"
Наш ответ:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вороненко Ю. В. Внесок Україно-Швейцарської Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, В. В. Краснов // Здоровье женщины. — 2015. — № 7. — С. 14-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2015_7_4.
Говоруха М. О. Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті [Електронний ресурс] / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2016. — Вип. 25. — С. 556-563. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2016_25_89.
Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLII Міжнар. наук.-метод. конф., 9-10 лют. 2017 р., Полтава / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава : ПУЕТ, 2017. — 364 c.
Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики [Електронний ресурс] / О. Захар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. — 2015. — № 831. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_6.
Ігнатьєва А. І. Удосконалення дистанційного навчання студентів в системі безперервної освіти / А. І. Ігнатьєва // Фізико-математична освіта. — 2017. — Вип. 1. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_12.
Лисенко М. Безперервна освіта: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Лисенко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2013. — № 5. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_5_11
Савченко С. О. Розвиток безперервної освіти і шляхи її впровадження в університеті [Електронний ресурс] / С. О. Савченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. — 2012. — № 2. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2012_2_6.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.05.2022 11.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Соломія из города: Львів :: Вопрос: 46409  
Соломія спрашивает:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему "педагогічне партнерство чи педагогічна взаємодія". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу : монографія / Гриньова В. М. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології. — Харків : Щедра садиба плюс, 2013. — 207 с.
Гончар О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. В. Гончар ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х. : ХНАДУ, 2011. — 423 с.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.05.2022 14.41.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.252073 seconds