Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Маруська із міста: Калуш :: Запитання: 37486  
Маруська запитує:
доброго дня! мені потрібна курсова робота ну або якась інформація на тему : історичні типи індивідуалізму(античний, ренесансний, богемний, нігілістичний)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2005. – 390 с.
2. Гальчинський, А.С. Ренесанс методологічного індивідуалізму // ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. - 2008. - № 2. - С.3-21. - (Політекономія)
3. Декомб В. Індивідуація та індивідуалізація / В. Декомб // Філософ. думка. - 2006. - № 1. - С. 82-109. - укp.
4. Йосипенко, О.М. Аналітична конверсія соціальної філософії та філософії дії в сучасній Франції [Текст] / О.М.Йосипенко // ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. - 2010. - № 4. - С.101-108. - (Соціокультурні засади суспільних практик). - Бібліогр.: 8 назв.
5. Корх О. М. Індивідуалістична традиція у західній та вітчизняній філософській думці / О. М. Корх; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 2000. - 185 c. - укp.
6. Корх О. М. Індивідуалістична традиція у західній та вітчизняній філософській думці / О. М. Корх; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 2000. - 185 c. - укp. - На підставі історико-філософського аналізу розглянуто феномен індивідуалізму як системи ціннісних орієнтацій особистості та головні соціокультурні чинники його поширення в межах західної культури. Визначено наявність аналогічних чинників і відповідних цінностей у вітчизняному культурно-історичному просторі, їх специфіку, межі поширення та перспективи розвитку в ході соціального реформування українського суспільства.
7. Корх О. М. Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз) : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / О. М. Корх; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2002. - 33 c. - укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02komifa.zip
8. Корх О. М. ЦІННОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗМУ В ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fkKFdcV9kaUJ:ampr.diit.edu.ua/article/download/7849/6705 &cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
9. Кравченко Е. И. Теория социального действия от М. Вебера к феноменологам / Е. И. Кравченко // Социологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 121–139.
10. Лосев Алексей. Эстетика Возрождения. - Режим доступу: http://you-books.com/book/A-Losev/Estetika-Vozrozhdeniya
11. Те саме. - Режим доступу: http://www.krotov.info/lib_sec/12_l/los/ev_04.htm
12. ЛЮДИНА І СВІТ // Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. - Режим доступу: http://thales2002.narod.ru/neph2.html
13. Лютий, Т.В. Українське ніцшеанство [Текст] / Лютий Т.В. // НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АК. ФІЛОСОФІЯ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. - 2011. - № 1 (№ 115). - С.60-66. - (Історико-філософські студії). - Бібліогр.: 41 назва.
14. Максимова А. С. Європейська й американська моделі індивідуалізму та вибір українського суспільства [Електронний ресурс] / А. С. Максимова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2012. - Т. 201, Вип. 189. - С. 70-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdusoc_2012_201_189_15.pdf
15. Мейжис, І. Індивідуалізм чи колективізм? Соціально-психологічний погляд на історію і політичну культуру України / І.Мейжис,Л.Почебут // СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. - 2006. - № 6. - С.47-59. - (Етнопсихологія)
16. Мейжис, І. Індивідуалізм чи колективізм? Соціально-психологічний погляд на історію і політичну культуру України / І.Мейжис, Л.Почебут // СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. - 2007. - № 1. - С.38-52. - (Етнопсихологія)
17. Мельник В. В. Культура етнонаціонального буття в контексті історії філософської думки [Електронний ресурс] / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2005. - Вип. 23. - С. 82-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2005_23_11.pdf
18. Отрешко Н. Б. Суб’єкт, метод пізнання, картина соціального світу в класичній, некласичній, постнекласичній соціології / Н. Б. Отрешко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 43–55.
19. Полуденко С. В. Історичні відмінності українського та російського менталітетів [Електронний ресурс] / С. В. Полуденко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Історія та географія". - 2013. - Вип. 47. - С. 26-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ist_2013_47_7.pdf
20. Фридрих Август фон Хайек. Индивидуализм. - Режим доступу: https://bookmate.com/reader/Uwlp8irF
21. Черноног Р. А. Соціально-етичний потенціал егоїзму та індивідуалізму [Електронний ресурс] / Р. А. Черноног // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2013. - № 1. - С. 67-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnau_f_2013_1_18.pdf
22. Шевченко З. В. Індивідуалізм як складова розвитку демократії : Автореф. дис... канд. філософ. наук / З. В. Шевченко; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2005. - 20 c. - укp. - Здійснено соціально-філософський аналіз проблеми індивідуалізму, розкрито його суть та перспективи розвитку у контексті гармонізації індивідуалістичних і колективістських тенденцій на тлі демократизації сучасного українського суспільства. З'ясовано, що принцип індивідуалізму набував поширення, розвитку, зазнавав змін та інновацій власного тлумачення залежно від історичних епох, політичних режимів, культур і релігій, які визначають співвідношення категорій індивідуального та колективного. Показано, що індивідуалізм як багатогранне і складне явище взаємопов'язане та межує з великою кількістю категорій і понять філософії, соціології, психології, етики, політології. Розкрито зміст поняття "індивідуалізм", яке детермінується сучасними реаліями, та запропоновано твердження, що суть індивідуалізму полягає не в абсолютизації егоїстичних інтересів окремої особистості, не у протиставленні її суспільству, а в усвідомленні цінності, неповторності кожної окремої особистості поряд з власною, у відповідальності за власні вчинки та їх наслідки, у дотриманні універсальних морально-етичних норм. За результатами дослідження зроблено висновок, що індивідуалізм за умов гармонізації з колективістським початком та демократією надає значного поштовху та стимулів для розвитку людської цивілізації, поєднує у собі власні негативні та позитивні прояви, які формуються окремою особистістю та соціумом. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05szvsrd.zip

.: Розділ: Етика. Естетика :: 19.10.2015 23.35.33 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванка із міста: Мукачево :: Запитання: 36613  
Іванка запитує:
Добрий вечір допоможіть з таким питанням: Поясніть вислів М.Сарвантеса:В шлюбному житті об'єднана пара повинна створити немовби єдину моральну особу.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:

• Необхідне Вам висловлювання належить Іммануїлу Канту. – Режим доступу: http://uk.wikiquote.org/wiki/Іммануїл_Кант
• Повне висловлювання: «У шлюбному житті подружжя повинні утворити як би одну моральну особистість, рухому і керовану розумом чоловіка і смаком дружини. - РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Про відмінність піднесена і прекрасна у чоловіків та жінок». // Іммануїл Кант. ТВОРИ. У ШЕСТИ ТОМАХ. ТОМ 2, 1964. – Режим доступу: http://weblib.pp.ua/razdel-tretiy-razlichii-vozvyishennogo-10811.html

(Рос. мова) В брачной жизни супруги должны образовать как бы одну нравственную личность, движимую и управляемую рассудком мужа и вкусом жены.

1. Кант И. НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО. Раздел III. О РАЗЛИЧИИ ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН // Кант И. Сочинения: В 6 т. Том 2. - М., 1964. - С. 166. – Режим доступу: http://krotov.info/library/11_k/an/t_2_125.htm
2. И. Кант. Раздел 3. Различии возвышенного и прекрасного во взаимном отношении между полами. – Режим доступу: http://esthetiks.ru/3-razlichii-vozvyishennogo-i-prekrasnogo-vo-vzaimnom-otnoshenii-mezhdu-polami.html
3. Иммануил КАНТ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО. Раздел третий. О РАЗЛИЧИИ ВОЗВЫШЕННОГО И ПРЕКРАСНОГО У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. – Режим доступу: http://www.bim-bad.ru/docs/kant_observations.pdf
4. «В брачной жизни соединённая пара должна образовать как бы единую моральную личность» (И. Кант). – Режим доступу: http://cognix.ru/soc/referats.php?cat=3&id=239
5. Единая моральная личность. – Режим доступу: http://www.abdrashitova.info/filosofiya-pola-immanuila-kanta/
6. В брачной жизни соединенная пара должна образовать как бы единую моральную личность. Иммануил Кант. – Режим доступу: http://www.ubrus.org/newspaper-spas-article/?id=976
7. Папе Карина. От воззрения Лютера на женщин к семейному праву Канта // Verbum. – 2013. – Вып. 15: Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры. – С. 174-188. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ot-vozzreniya-lyutera-na-zhenschin-k-semeynomu-pravu-kanta
***
8. Якушев И.Б. Интеллигибельность Иммануила Канта. Кантата. – Режим доступу: http://npar.ru/vypusk-4-2010-g/
9. Шелер М. СУТНІСТЬ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ. – Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sheler.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.04.2015 23.34.17 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Львів :: Запитання: 36432  
Володимир запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему "Євгнніка та примусова стерилізація людей в США в першій половині XX ст.. Наперед дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Авдеев В.Б. Из истории евгеники . – Режим доступу: http://www.whiteworld.ru/rubriki/000108/007/02081501.htm
2. Бабков Василий Васильевич. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало генетики человека. – Режим доступу: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/23089/ogl.shtml
3. Генетика людини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - К. : Академія, 2011. - 280 с. : рис. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 276-278. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/253
4. Генетика людини та її історичний розвиток http://studopedia.org/4-69032.html
5. Евгеника-2. – Режим доступу: http://dokumentika.org/lt/eugenika/evgenika-2
6. Жарова М. Этические проблемы современных генетических технологий. – Режим доступу: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2682&level1=main&level2=articles
7. ІНВАЛІДНІСТЬ ТА СУСПІЛЬСТВО : навч. посіб. – К., 2011. – Режим доступу: http://edu.helsinki.org.ua/sites/default/files/userfiles/posibnik_invalidnist_ta_suspilstv.pdf
8. Леві Міхаель. ГЕНРІ ФОРД І «СВІТОВЕ ЄВРЕЙСТВО» . – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:voz25GRP-A8J:commons.com.ua/genri-ford-i-svitove-yevrejstvo/ &cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
9. Маков В. Поколения имбецилов. Как Америка боролась за чистоту генофонда. – Режим доступу: http://lenta.ru/articles/2013/08/02/eugenics/
10. Маков В. Покоління імбецилів. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/~/306587
11. Петрюк П. Т. Психиатрия при нацизме: насильственная стерилизация душевнобольных и других лиц. Сообщение 2 : [упоминается США] / Петрюк П. Т., Петрюк А. П. // Психічне здоров’я. — 2011. — № 1. — С. 54–62. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/articles/paper397.htm
12. Принудительная стерилизация. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Принудительная_стерилизация
13. «Принудительная стерилизация» в США. – Режим доступу: http://topwar.ru/35865-prinuditelnaya-sterilizaciya-v-ssha.html
14. Радянська євгеніка: В пошуках геніальності : [є відомості про США] . – Режим доступу: http://www.xn--80aafhhjij3ah1i.com.ua/uncategorized/Radyans-ka-vgen-ka-V-poshukah-gen-al-nost/
15. Россиянов Кирилл. Цена прогресса и ценности науки: новая книга по истории евгеники : размішления над книгой ["Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland" / Ed. by Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen. East Lansing: Michigan State U. Pr., 1996 (статья из журнала ВИЕТ (Вопросы истории естествознания и техники) N1, 2000)] . – Режим доступу: http://www.sweden4rus.nu/lib/istorija/text/evgenika_v_skandinavii
16. СИНДЕРБРАНД Ребекка. Секретная программа Северной Каролины по стерилизации граждан, санкционированной властями штата // Newsweek. 2005. - 21 марта. – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2005/0195/gazeta039.php
17. Спроби створити досконале суспільство. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iGMhmn6jYj4J:wol.jw.org/ru/wol/d/r15/lp-k/102000682 &cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
18. Фандо Р.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЕВГЕНИКИ КАК НАУКИ: МИРОВОЙ КОНТЕКСТ. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ictnt_2013_3_30.pdf.
***
19. БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ : в 30 т. Т. 8: ЕВГЕНИКА-ЗЫБЛЕНИЕ. - З-Е ИЗД. - М. : СОВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. - 1978.
20. Бондар-Терещенко І. Євгеніка у світлі мистецтва // ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО . - 2007 . - № 4. - С.49-50.
21. Генетика человека и патология. Вып. 1. – Томск : ТУ, 1990. – 180 с.
22. Гнатик, Е.Н. Генетика человека. Былое и грядущее. - М.:ЛКИ, 2010. - 274 с.
23. Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов; ред.: Г. Т. Сенькович. - К. : Акад., 2011. - 280 c. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 276-278 - укp. - Висвітлено історичний розвиток генетики людини
24. Романець О. В. Євгеніка в 20-х роках ХХ ст. в Україні / О. В. Романець // Наука та наукознавство. - 2010. - № 3. - С. 69-82. - Бібліогр.: 44 назв. - укp.
25. Топорнина Н.А. Генетика человека. - М.:ВЛАДОС, 2001. - 92 с.
26. Фандо Р.А. Когнитивные и социокультурные аспекты развития евгеники в 20—60-е годы ХХ сто летия / Фандо Р.А. // Наука та наукознавство. — 2006. — No 1. — С. 65—81.
27. Фандо, Р. А. Формирование евгеники как науки: мировой контекст / Р. А. Фандо // Історія науки і техніки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна ; [редкол. : Пилипчук О. Я. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. - С .214-235.
28. Фандо, Роман Алексеевич. Формирование научных школ в отечественной генетике в 1930-1940-е гг. / Роман Алексеевич Фандо.– М. : Шумилова И. И., 2005.– 148 с.– (Библиотечка школьника, абитуриента и студента. Естественные науки).
29. Хабермас, Юрген. Будущее человеческой природы : На пути к либеральной евгенике? : пер. с нем. / Юрген Хабермас; Пер. М. Л. Хорьков; Науч. ред. Е. Л. Петренко.– М. : Весь мир, 2002.– 144 с.
30. Чешко, В. Ф. Наука, этика, политика: социокультурные аспекты современной генетики : монография / В. Ф. Чешко, В. Л. Кулиниченко; И.о. Укр. ассоц. по биоэтике; Под науч. ред. В. Г. Шахбазов; Предисл. В. Г. Шахбазов.– К. : Парапан, 2004.– 228 с.
31. Шевченко В.А. Генетика человека. - М.:ВЛАДОС, 2004. - 239 с.
32. Эфроимсон, Владимир Павлович. Генетика этики и эстетики / Владимир Павлович Эфроимсон ; под ред. М. Д. Голубовский, Е. А. Кешман.– М. : Тайдекс Ко, 2004.– 304 с.– (Библиотека журнала "Экология и жизнь". Устройство мира)

.: Розділ: Етика. Естетика :: 25.03.2015 22.58.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Маріуполь :: Запитання: 36346  
Світлана запитує:
Доброго дня, підскажіть будь-ласка де можна знайти інформацію з теми: "Етична традиція про моральні цінності людини."Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 17.03.2015 13.48.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Київ :: Запитання: 35582  
Василь запитує:
Доброго вечора! Допоожіть, будь ласка, знайти літературу по темі "Політична етика". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Василій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Алєксєєва, І. О. Евфемізми як відображення соціальних змін: від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності. // Мовні і концептуальні картини світу. — К., 2002. — N7. — С. 1-10.
Василенко, К. М. Дискусійні проблеми журналістської етики в політичній журналістиці (за матеріалами вітчизняних інтернет-видань). // Політологічний вісник. — К., 2011. — Вип. 55. — С. 283-290.
Етика і політика - http://litopys.org.ua/jruss/russ17.htm
Кучеренко, І. М. Політична етика в сучасній Україні: цивілізаційний вимір. // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. — К., 2004. — С. 464-468.
Кучеренко, І. Етика як інтегральний елемент політичного процесу. // Наук. зап. — К., 2005. — Вип. 27. — С. 236-242.
Кондратенко, Дмитро. Японська традиційна етика як фактор політичної модернізації країни. // Религия и гражданское общество: геополитическое измерение глобализации культурного пространства. — Севастополь, 2011. — С. 191-196.
Калита, О. П. Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах. // Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. — К., 2011. — С. 74-77.
Політична етика - http://bukvar.su/jetika/215691-Politicheskaya-etika.html
Політика і етика - http://www.100balov.com/predmet/politolog/pol/p69.php
Політика в морально-етичному вимірі - http://textbooks.net.ua/content/view/5065/44/
Туренко, В. В. Політична етика сучасного українського суспільства в контексті політичної аксіології. // Роль політології у реформуванні політичної системи України. — К., 2006. — С. 36-38.
http://library.if.ua/book/112/7622.html
http://readbookz.com/book/186/6657.html
http://library.if.ua/book/122/8067.html
http://readbookz.com/book/186/6656.html
http://www.ditext.com/kruhlashov/4.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.11.2014 23.02.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278481 seconds