Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Чернігів :: Запитання: 44614  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою"Державний борг України. Економічне зростання".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте натупні джерела:
Башинська О. М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу / О. М. Башинська // Фінанси України. - 2015. - №12. – С. 66-67.
Богдан І. В. Реструктуризація зовнішнього державного боргу 2015 року та її наслідки для фіскального простору України / І. В. Богдан, А. О. Свиридовська // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 52-71.
Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України / Т. П. Богдан // Економіка України. - 2016. - № 7. - С. 21-32.
Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2018. – № 4. – С. 75-92.
Бондарук Т. Г. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування / Т. Г. Бондарук, О. С. Бондарук, Н. Ю. Мельничук // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 30-39.
Босенко О. С. Управління державним та гарантованим державою боргом як складова євроінтеграційного процесу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. С. Босенко ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ, 2019. –19 с.
Ганцяк М. О. Державний борг і кредит: особливості прояву макроекономічних ефектів / М. О. Ганцяк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. – Київ, 2019. – № 11. – С. 50-58.
Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, практика : моногр. / Т. А. Коляда. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 396 с.
Коровій В. В. Державне фінансове регулювання в умовах економічних перетворень / В. В. Коровій // Агросвіт. – 2019. – № 16. – С. 35-43.
Крайчак Є. В. Система управління державним зовнішнім боргом України / Є. В. Крайчак // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 38-42.
Кудряшов В. П. Управління фінансуванням державного бюджету України / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2020. – № 2. – С. 45-65.
Огданська О. Д. Аналіз стану та динаміки державного боргу України / О. Д. Огданська, В. М. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 12. – С. 23-25.
Олексійчук С. В. Державний борг України: оптимізація формування та ефективність управління : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Олексійчук ; [наук. керівник О. М. Десятнюк] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. – 20 с.
Омеляненко М. О. Модернізація політики управління державним боргом України / М. О. Омеляненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 49–53.
Рябошлик В. Бюджет 2020: боргової ями уникнули, а у відсоткову втрапили / В. Рябошлик // Економіст. – 2019. – № 8. – С. 11-12.
Федоренко В. Г. Економічна безпека України : моногр. / за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової – Київ : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 462 с.
Фурдичко Л. Є. Cтан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки / Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 25-29.
Чугунов І. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень / І. Чугунов, В. Макогон // Вісник Київ. нац. торгов.-економ. ун-ту. – 2018. – № 5. – С. 5-18.
Кравчук О. Історія формування боргової залежності України [Електронний ресурс] / О. Кравчук // Спільне= commons : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:https://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti/. – Назва з екрана.
Мільярди в кредит: як і навіщо Україна бере у борг : що таке державний борг, з чого він складається, коли оголошується дефолт і що про все це брешуть політики [Електронний ресурс] // Voxcheck : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/milyardi-v-kredit-yak-i-navishho-ukrayina-bere-u-borg/?fbclid=IwAR3n7nbY_0tz9Epkat4Zp09pow-Z4k3evVcBqgacSxrQUDmm6C-QhQOo65M. – Назва з екрана.
Пулим Ю. В. Зовнішній державний борг та проблеми його обслуговування [Електронний ресурс] / Ю. В. Пулим. – Київ, 2019. – 18 с.
Руда О. Л. Державний борг України на сучасному етапі розвитку [Електронний ресурс] / О. Л. Руда // Економiка та держава. – 2015. - № 3. – С. 64-67. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecde_2015_3_16.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.08.2020 14.02.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 44609  
Єгор запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про розвиток технопаркових структур в економічній системі. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: моногр. / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2006. – 728 с.
Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації. - 2013. - Т. 9. - № 3. - С. 59-72.
Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : моногр. / П. П. Микитюк. – Терноріль : Економ. думка, 2007. – 296 с.
Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. - 2014. - № 2. - С. 95-105.
Сініцина І. Європейський досвід у реалізації технологічних платформ в Україні / І. Сініцина // Освіта і управління. - 2012. - Том 15. - № 1. - С. 19-22.
Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки / В. Семиноженко // Економіка України. - 2004. - № 1. - С. 16-21.
Технологічні парки України // Наука та інновації. – 2005. – №. 2. – C. 98-101.
Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : моногр. / І. О. Уханова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 131 с.
Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / І. О. Уханова. – Одеса, 2014. – 209 с.
Уханова І. О. Роль технологічних парків в становленні та розвитку інноваційної економіки країни / І.О.Уханова // Економ. вісник університету: зб. наук. праць вчених та аспір. – Переяслав-Хмельницький, 2011.- Вип. 16. Ч. 2. – С. 212-217.
Уханова І. О. Умови формування технологічних парків в регіонах України / І. О.Уханова // Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації : матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Студ. та молодих вчених / заг. ред. д. е. н., проф. Дубницького В. І. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Ч. 1. – С. 216-218.
Уханова І. О. Проблеми та перспективи розвитку інноваційних підприємств (технопарків) у регіонах України / І. О. Уханова // Вісник соціально-економ. досліджень. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип. 23.- С. 342-347.
Чайковська К. Технологічні парки України: досвід формування інноваційної економіки / К. Чайковська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матер. IX Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 квітня 2006 р. : у 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - Т. 5. - С. 334-337.
Янг Л. Є. Технопарки та кластери фірм / Є. Лоурен Янг. – Київ : ПЕРУ, 1995. – 37 с.
Дорошко О. О. Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Дорошко // Ефективна економіка. – 2011. - № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507.
Єпіфанова І. М. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави / І. М. Єпіфанова, О. Л. Ільченко // Труды Одес. политехн. Ун-та. – 2009. – №. 33-34. – C. 230-236.
Козак Ю. Г. Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку України [Електронний ресурс] / Ю. Г. Козак. - Режим доступу: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/113487/108302.
Солнцев С. Світовий досвід функціонування технопарків та особливості їх розвитку в Україні [Електронний ресурс] / С. Солнцев, Є. Гнітецький // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12. Ч. 1. – С. 279-283. – Режим доступу:
Технологічні парки [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki. – Назва з екрана.
Самійленко Г. М. Кластерні структури регіонів України: теоретичні аспекти, проблеми та перспективність практичної реалізації [Електронний ресурс] / Г. М. Самійленко // Проблеми і перспективи економіки. – 2019 . – № 1. – Режим доступу: http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/176951/176765.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.08.2020 09.41.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Полтава :: Запитання: 44601  
Світлана запитує:
Зарубіжний досвід формування й реалізації регіональної економічної політики. Дуже потрібний список літератури для курсової роботи. Допоможіть, будь ласка!
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! За вашим запитом підібрано наступні джерела інформації:

Баштанник В. Інноваційні механізми державного управління регіональним розвитком / В. Баштанник // Державне управління та місцеве самоврядування. –2012. –№ 4(15). –С. 87-94.

Грищенко І. М. Зарубіжний досвід регулювання соціально-економічного розвитку регіонів / І. М. Грищенко // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, черв. 2018 р.). ? Умань, 2018. ? С. 193-195.

Грищенко І. М. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком / І. М. Грищенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 5. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/5.pdf

Давимука С. А. Тенденції розвитку нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу / С. А. Давимука, В. С. Куйбіда, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2019. – № 1. – С. 76 – 85.

Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління : монографія / І. О. Дегтярьова. ? Київ : НАДУ, 2012. ? 368 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – Київ : НІСД, 2007. – 820 с.

Дунаєв І. В. Механізми модернізації регіональної економічної політики в Україні в умовах інтеграційних процесів : дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дунаєв Ігор Володимирович. – Харків, 2018. – 440 с.

Іжа М. Трансформація регіональної політики ЄС: висновки для України / М. Іжа // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2013. – Вип. 12. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2013_12_3

Качний О. С. Зарубіжний досвід формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів / О. С. Качний // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. – № 2. – С. 170 – 174.

Кіш Є. Б. Центральна Європа в сучасній системі євро- регіональної інтеграції : монографія / Є. Б. Кіш. - Ужгород : Ліра, 2008. - 440 с.

Куйбіда В. С. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-Ковачич. – Київ : Леста, 2010. – 224 с.

Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи : зб. нормат.-прав. актів і наук.-аналіт. матеріалів з питань регіонального розвитку та просторового планування / В. С. Куйбіда, В. Негода. ? Київ : Вид-во “Крамар”, 2009. ? 176 с.

Нова регіональна політика для нової України : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : Ін-т сусп.-екон. дослідж., 2017. – 76 с.

Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України / О. Полікарпова // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 3. – С. 101 – 110.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 156. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2014. – 512 с. 12. Світовий досвід формування та реалізації державної регіональної політики. – Режим доступу : http://ved.odessa.gov.ua/transkordonne-spivrobitnitstvo/stati-transgranichnoesotrudnichestvo/svtovij-dosvd-formuvannya-ta-realzac-derzhavno-regonalno-poltiki

Регіональне управління : підруч. / за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. ?К. : НАДУ, 2014. ? 516 с.

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ / наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с.

Ярошенко І. В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціальноекономічних показників ефективності регіональної політики / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 56 – 65.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.08.2020 15.57.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44588  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Результативність корпоративної соціальної відповідальності". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Баула О. В. Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні / О. В. Баула, Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2016. – № 11. – С. 26-28.
Будько О. В. Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 33-38.
Будько О. В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 14-18.
Гессен А. Є. Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. Є. Гессен ; [наук. керівник І. Л. Сазонець] ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2015. – 20 с.
Горохова Т. В. Оцінка впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Горохова ; [наук. керівник Т. М. Черната] ; ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». – Маріуполь, 2014. – 22 с.
Зінченко А. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / А. Зінченко, М. Саприкіна. – Київ : Юстон, 2017. - 52 с.
Ігнатенко М. М. Здійснення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки на основі державно–приватного партнерства / М. М. Ігнатенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 74-76. Кирилюк Н. В. Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі / Н. В. Кирилюк // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 134–137.
Клименко І. М. Теоретико-методологічний підхід до ролі соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах / І. М. Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 118-124.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність : як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер. – Київ : Стандарт, 2005. - 302 с.
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини : теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 6-16.
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / за наук. ред. О. С. Редькіна. – Київ : Фарбований лист, 2011. – 480 с.
Кужелєв М. О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Кужелєв М. О. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4. – С. 60-63.
Малік М. Й. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств / М. Й. Малік, В. А. Мамчур, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 5-13.
Селіверстова Л. С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 309–314.
Сравнительный анализ моделей корпоративной социальной ответственности / О. Т. Цуциева, А. З. Гобозова // Междунар. научно-исследовательский журнал. – 2013. – № 6. – Ч. 2. – С. 91-96.
Сухотеріна М. І. Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. І. Сухотеріна ; [наук. керівник С. В. Філиппова] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 25 с.
Ткачук С. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як запорука успішного підприємництва / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. – Київ, 2019. – № 11. – С. 109–118.
Урусова З. П. Сучасні тенденції розвитку концепцій соціальної корпоративної відповідальності / З. П. Урусова, М. Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 50–53.
Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 “Керівництво з соціальної відповідальності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.
Бобко Л. О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління. - 2016. - № 1. С. 41-47. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efdu_2016_1-2(2)__7.
Жмай О. В. Корпоративна соціальна відповідальність в країнах Азії [Електронний ресурс] / О. В. Жмай // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2017. – Т. 16. – № 1. – С. http://rinek.onu.edu.ua/article/view/113520.
Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники [Електронний ресурс] / В. А. Євтушенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2013. - №46. – С. 53-63. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3935/1/vestnik_HPI_2013_46_Yevtushenko_Otsinka korporatyvnoi.pdf.
Ровенська В. В. Корпоративна соціальна відповідальність як складник стратегії розвитку бізнесу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська, В. Ю. Кошова, М. І. Вержбицький // Економіка та управління підприємствами. – 2019. - № 5. – С. 118-122. – Режим доступа: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_73_1_2019_ukr/18.pdf.
Янголь Г. В. Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Г. В. Янголь // Облік і фінанси. – 2019. - № 2. – С. 164-172. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2019_2_22.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.08.2020 10.28.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44555  
Ірина запитує:
Дякую за допомогу. Шукаю матеріали за 2015-2020 роки. Тема: Економічний потенціал прикордонних регіонів України
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Перегляньте, будь ласка, вже виконану віртуальну довідку за номером 42924 через розширений пошук, а також такі джерела інформації:
Бандура Т. Роль іноземних інвестицій в економіці прикордонних територій Карпатського регіону [Електронний ресурс] / Т. Бандура // Історико-політичні проблеми сучасного світу. - 2018. - Т. 37-38. - С. 158-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2018_37-38_20

Гоблик В. В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів єс [Електронний ресурс] / В. В. Гоблик // Економіка та держава. - 2015. - № 7. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_7_5

Зарічна О. В. Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва: проблеми та перспективи / О. В. Зарічна // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 5. - С. 98-104. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Кифяк В. Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 214-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_25

Зарічна О. В. Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва / О. В. Зарічна // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 40-47. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Кифяк В. Ф. Реалістичний сценарій соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (на прикладі Чернівецької області) [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 77-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_1_10

Король В. С. Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону [Електронний ресурс] / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 11. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_15

Левчук В. Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / В. Ю. Левчук; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2016. - 20 c. - укp.

Лучик С. Економічний потенціал прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / С. Лучик, В. Лучик, М. Лучик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2016. - № 5. - С. 70–81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_5_7

Марусяк Н. Л. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств прикордонної території західного регіону в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2016. - Вип. 773-774. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2016_773-774_30

Мокій А. І. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 165-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_2_22

Носа-Пилипенко Н. О. Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективне стратегічне планування на прикладі Закарпатської області [Електронний ресурс] / Н. О. Носа-Пилипенко, L. Jurkovi?ov? // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(3). - С. 128-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(3)__25

Пастернак О. І. Використання механізмів маркетингу територій для розвитку кластерів в прикордонних регіонах [Електронний ресурс] / О. І. Пастернак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 5. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_5_8

Притула Х. М. Ефективність структурної трансформації економічного середовища прикордонних регіонів [Електронний ресурс] / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 1. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_1_21

Притула Х. М. Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка [Електронний ресурс] / Х. М. Притула, Ю. О. Цибульська, Я. Я. Калат, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 181-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_2_24

Приходько В. П. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС/Вишеградської групи в регіоні Карпат / В. П. Приходько // Стратегіч. пріоритети. - 2018. - № 1. - С. 70-78. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Сороківська М. В. Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України [Електронний ресурс] / М. В. Сороківська, Г. Є. Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 4. - С. 215-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_27

Черторижський В. М. Специфіка розвитку тіньової економіки прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2017. - Вип. 3. - С. 191-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_3_41

Чужиков В. Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань [Електронний ресурс] / В. Чужиков, О. Федірко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 7. - С. 147-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_7_13

Шулик Ю. В. Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) [Електронний ресурс] / Ю. В. Шулик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(2). - С. 171-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(2)__28

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.07.2020 09.05.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279215 seconds