Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 44794  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть з підбором літератури за темою "Міжнародні міграційні процеси". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пеегляньте наступні джерела:
Звіт про світову міграцію за 2020 рік [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=en&u=https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020&prev=search&pto=aue. – Назва з екрана.
Горбаль Н. І. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] : / Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць. – 2015. – № 819. – С. 391-399. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31753/1/50-391-399.pdf.
Дмитрук Б. П. Світові міграційні процеси : мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн [Електронний ресурс] / Б. П. Дмитрук, Н. М. Светлова // Вісник Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. – 2016. – Вип. 1. - С. 18-27. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2016_1_5.pdf.
Заволока Ю. М. Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко // Ефективна економіка. – 2020. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/78.pdf.
Пріб К. А. Чинники міжнародних міграційних процесів Determinants of international migration [Електронний ресурс] : економіка праці та проблеми зайнятості / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. - № 2. – С. 12-17. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rpzn_2016_2_4.pdf.
П’ятковська О. Р. Сучасні міграційні коридори робочої сили між Україною та країнами Вишеградської четвірки [Електронний ресурс] / О. Р. П’ятковська // Cвітове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2017. – Вип. 2. – С. 19-24. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/1223/1/Piatkovska.pdf.
Семенкова М. А. Міжнародні міграційні процеси як інструмент гібридного впливу: стан вивчення проблеми [Електронний ресурс] / М. А. Семенкова // Актуальні проблеми політики. – 2020. – Вип. 65. – С. 139-146. – Режим доступу: http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/318.
Яковенко Ю. В. Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів: глобальні особливості та наслідки для України [Електронний ресурс] / Ю. В. Яковенко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2020. – Вип. 98. – С. 79-88. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/16092.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.10.2020 16.07.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 44789  
Костянтин запитує:
Доброго дня!Підскажіть будь-ласка літературу до такої теми: "Удосконалення концепції нормативно-правового забезпечення формування фінансової звітності корпоративних підприємств України".
Наша відповідь:
Добрий день, Костянтине! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Горова К. Проблеми корпоративного управління в Україні / К. Горова, Г. Лангова // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2011. — Вип. 2. — С. 186-190.
Гринюк Н. Корпоративні підприємства: сутність та особливості [Електронний ресурс] / Н. Гринюк // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 626-629. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_147.
Грінченко В. Фактори, що впливають на структуру капіталу корпоративних підприємств / В. Грінченко // Бізнес Інформ. — 2015. — № 12. — С. 230-238.
Карпенко Г. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства [Електронний ресурс] / Г. Карпенко, А. Данькевич // Фінанси України. — 2009. — № 7. — С. 39-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_7_5.
Лучко М. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / М. Лучко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — Київ, 2008. — 29 c.
Лучко М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / М. Лучко, І. Бенько; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 359 c.
Маренич Т. Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності / Т. Маренич // Актуал. проблеми інновац. економіки. — 2016. — № 1. — С. 54-59.
Момотюк Л. Фінансова звітність у забезпеченні статистичного аналізу діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Л. Момотюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 21. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_21_9.
Норенко Ю. Нові корпоративні технології управління промисловими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. Норенко; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь, 2013. — 20 c.
Панченко І. Фінансова звітність як джерело інформації про результати діяльності підрядних організацій: досвід України [Електронний ресурс] / І. Панченко, Н. Городиський // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2013. — Вип. 1. — С. 223-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_1_17.
Підвисоцький Р. Фінансова звітність за міжнародними стандартами сприятиме модернізації економіки України [Електронний ресурс] / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. — 2014. — № 10. — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_10_15.
Рожелюк В. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації [Електронний ресурс] / В. Рожелюк // Бізнес Інформ. — 2014. — № 7. — С. 225-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_41.
Романьок С. Економічна сутність виробничих запасів та їх нормативно-правове регулювання / С. Романьок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 580. — С. 120-125.
Суржик В. Фінанси інтегрованих корпоративних структур / В. Суржик // Черніг. наук. часоп. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка і упр. — 2011. — № 1. — С. 121-128.
Трофімова Л. Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту [Електронний ресурс] / Л. Трофімова // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 53. — С. 389-397. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_53_60.
Яременко Л. Фінансова звітність – важливе джерело інформації для прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Л. Яременко // Економічний вісник університету. — 2014. — Вип. 23(1). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_23(1)__25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.10.2020 16.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Федір із міста: Ніжин :: Запитання: 44712  
Федір запитує:
Шановні добродії! Допоможіть у підборі сучасної літератури для викладання предмету "Дослідження ринку". Хочу отримати посилання на електронні джерела - підручники, посібники тощо. Дякую!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Федоре! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Андрєєва Н. М. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Андрєєва, Д. В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2018. - № 4. - С. 119-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_4_13

Бізнес-планування [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – Київ : Знання, 2013. – 173 с. – Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Biznes-planuvannja.pdf. - Назва з екрана.

Бойчик І.М Економіка підприємства [Електронний ресурс]: підруч. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/ЕП-ПІДРУЧНИК 1 файл.pdf . - Назва з екрана.

Васюткіна Н. В. Методи проведення маркетингових досліджень в умовах діджиталізації ринків: нові можливості [Електронний ресурс] / Н. В. Васюткіна, О. О. Лазебник // Економіка і управління. - 2019. - № 2. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2019_2_4

Волинчук Ю. В. Аналітичне дослідження ринку товарів легкої промисловості України [Електронний ресурс] / Ю. В. Волинчук, Т. О. Нікітін // Економічний форум. - 2020. - № 2. - С. 28-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_2_6. - Назва з екрана.

Дослідження ринку [Електронний ресурс] /: конспект лекцій / укладачі: Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 185 с. – Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/41358/1/rinok.pdf;jsessionid=42E71C789FCA1CBF437A44A302D68AB4. - Назва з екрана.

Дриль О.І. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ) [Електронний ресурс] / О.І. Дриль. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/30_11.pdf.- Назва з екрана.

Жегус О. В. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна ; ФОП Іванченко І.С. – Х., 2016. – 237 с. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1596/1/Маркетингові_дослідження_3.PDF. - Назва з екрана.

Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс]: навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. – Київ : Аграрна освіта, 2015. – 255 с. – Режим доступу: https://learn.zhatk.zt.ua/pluginfile.php/8363/mod_resource/content/1/Пилявець В. М. Інфраструктура товарного ринку .pdf . - Назва з екрана.
Ігнатюк А. І. І 26 Економіка галузевих ринків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Ігнатюк. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 448 с. – Режим доступу: file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/REP0000647.PDF. - Назва з екрана.

Клепанчук О. Ю. Теоретико-методологічні основи дослідження внутрішнього ринку [Електронний ресурс] / О. Ю. Клепанчук // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 37. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_37_7

Логоша Р. В. Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку [Електронний ресурс] / Р. В. Логоша, К. В. Мазур, О. Г. Підвальна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 12. - С. 97-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_12_11

Мардус Н. Ю. Концепція дослідження внутрішнього ринку товарів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_8

Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві [Електронний ресурс] / Нелеп В.М. — Київ: КНЕУ, 2004. — 495 с. – Режим доступу:
https://buklib.net/books/21929/.– Назва з екрана.

Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник / Л. В. Оболенцева; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 249 с. Електронний 184 ресурс. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17602/1/2010_печ._КДГР_ПІДРУ ЧНИК.pdf. - Назва з екрана.

Полторак В.А. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / В.А. Полторкак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – Режим доступу:
https://pidru4niki.com/1584072060636/marketing/marketingovi_doslidzhennya_. – Назва з екрана.

Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник : [Електронний ресурс] / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с. – Режим доступу : http://nmu.org.ua. – Назва з екрана.

Ринкові дослідження [Електронний ресурс] : навч. підруч. для дистанційного навч.- Біла Церква, 2011. – 389 с. – Режим доступу: http://books.tec.in.ua/sites/default/files/materials/pidruchn.pdf. - Назва з екрана.

Храбатин О.І.Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Храбатин О.І., Яворська Л.В. за наук. ред. О. А. Тимчик. – Київ : Видавництво, 2014.- 284 с.. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/marketing.pdf . - Назва з екрана.

Щербак В. В. Методологія дослідження кон’юнктури товарного ринку [Електронний ресурс] / В. В. Щербак // Приазовський економічний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/priaev_2017_2_8

Яхно Т. П. Методичні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / Т. П. Яхно // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 2. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2019_2_10

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.09.2020 16.12.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Бахмач :: Запитання: 44708  
Поліна запитує:
Вітаю, шановні добродії! Допоможіть, будь ласка, у пошуці літератури для дисципліни "Маркетинг високотехнологічної (наукомісткої) продукції". Бажано у електронному вигляді (підручники, дисертації, статті, монографії тощо). Дуже вдячна Вам за Вашу титанічну працю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виноградов О. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємств / О. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 68-75.
Гатиятуллина Д. Территориальный маркетинг как инструмент управления внедрением технологий энергосбережения и повышением энергетической эффективности (вопросы методологии) / Д. Гатиятуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 6. – С. 237-247.
Гумерова Г. Маркетинг инноваций в экономике промышленных предприятий региона / Г. Гумерова, О. Костина // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2003. – № 4. – С. 64-69.
Ілляшенко Н. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 c.
Короткова Т. Концепция инновационного маркетинга высокотехнологичной продукции / Т. Короткова, А. Власов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 1 (33). – С. 279-282.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. 2-е европ. изд. / Ф. Котлер, Г. Армстронг – М.; СПб.; Киев : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
Матковская Я. Коммерциализация рыночных инноваций – парадигма инновационного маркетинга / Я. Матковская // Маркетинг. – 2010. – № 4. – С. 39-46.
Чёрная И. Социальные императивы маркетинга инноваций региона [Електронний ресурс] / И. Чёрная // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/chernaya.pdf 0,5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2020 18.05.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44705  
Марина запитує:
Підберіть літературу за темою: Система оподаткування в Україні: місцеві податки і збори. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко В. Л. Податковi системи зарубiжних країн / В. Л. Андрущенко. — Київ : Комп'ютер прес, 2016. — 326 с.
Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 624 с.
Гапонюк М. А. Місцеві фінанси : навч. посіб. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. - Київ : КНЕУ, 2012. - 184 с.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Т. Е. Городецька, В. Е. Федченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25-28.
Дахнова О. Є. Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України / О. Є. Дахнова, Ж. В. Грезнова // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8/2. – С. 10-13.
Дмитровська В. С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів / В. С. Дмитровська // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 1. - С. 349-353.
Кириленко О. П. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний та ін. - Київ : ТОВ «Підприємство ві ен ей», 2016. - 396 с.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 34-47.
Лютий І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 92–112.
Палійчук Т. В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. В. Палійчук ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ, 2019. – 25 с.
Патицька Х. О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 39-48.
Письменний В. В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. В. Письменний ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів / О. Рябоконь, О. Чеберяко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2014. - № 8. - С. 58-61.
Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 414 с.
Степанюк А. В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування / А. В. Степанюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 3. – С. 83-87.
Череп О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. – Київ : Кондор, 2018. – 467 с. : рис., табл.
Дудко В. М. Система оподаткування України і шляхи її удосконалення [Електронний ресурс] : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра ; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / В. М. Дудко ; керівник Ю. М. Шкодкіна. – Суми : СумДУ, 2020. – 34 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78569/1/Dudko_Bachelous_ paper.pdf.
Кравченко Т. О. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] : робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра ; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Т.О. Кравченко ; наук. керівник І. В. Білоус. – Суми : СумДУ, 2020. – 33 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/79390/1/Kravchenko_local_budgets.pdf.
Мельник О. П. Бюджетне планування: новації та перспективи [Електронний ресурс] / О. П. Мельник // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р. / Держ. фіскальна служба України ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Навч.-наук. ін-т права [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 285–287. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/1858/1/1789_IR.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/3/02.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації [Електронний ресурс]/ Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 3. – С. 150-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_26.
Швайко М. Л. Особливості податкової політики України у сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. Л. Швайко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019 . - № 16 . – С. 33-38. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2019/7.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2020 09.56.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.26506 seconds